To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 1. Lovens formål

Loven skal gi grunnlag for regulering av og kon­troll med inn- og utreise, og utlendingers opphold i ri­ket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk og in­ternasjonale forpliktelser.

Loven skal legge til rette for lovlig bevegelse over landegrensene, og ivareta rettssikkerheten til ut­lendinger som reiser inn i eller ut av riket, som opp­holder seg her, eller som søker en tillatelse etter lo­ven.

Loven skal gi grunnlag for vern for utlendinger som har krav på beskyttelse etter alminnelig folkerett eller internasjonale avtaler som Norge er bundet av.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo