To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 75. Utøvelse av myndighet etter loven

Stortinget godkjenner hovedprinsippene for re­guleringen av innvandringen.

Loven gjennomføres av Kongen, departementet, Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet, politiet og andre offentlige myndigheter. Dersom det ikke fremgår direkte av loven, bestemmer Kongen i for­skrift hvilke oppgaver og hvilken myndighet de ulike offentlige instansene skal ha etter loven.

Der politimesteren er tillagt myndighet etter den­ne loven, kan Kongen i forskrift fastsette at også an­dre etatsledere i politiet skal ha slik myndighet.

Der myndighet etter denne loven er lagt til politi­mesteren eller den politimesteren gir fullmakt, må den politimesteren gir fullmakt være jurist.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo