To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 78. Avgjørelsesformer mv. i Utlendingsnemnda

I den enkelte saken deltar en nemndleder og to nemndmedlemmer, jf. likevel annet og tredje ledd. Det ene nemndmedlemmet trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen, Uten­riksdepartementet og Norges Juristforbund. Det an­dre nemndmedlemmet trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjo­ner. Den enkelte nemndsamlingen kan behandle flere saker.

Ved behandling av saker i stornemnd deltar tre nemndledere og fire nemndmedlemmer. To av nemndmedlemmene trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen, Uten­riksdepartementet og Norges Juristforbund. De andre to trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner. Nemndlederne deltar i, og en av dem leder, stornemnda i henhold til fast­satt ordning. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av departementet for fire år. Kongen kan gi regler om hvilke saker som skal behandles i stor­nemnd, og om myndighet til å avgjøre hvorvidt en sak som er brakt inn for behandling i stornemnda, skal antas til behandling.

Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kan avgjøres av en nemndleder. I slike saker kan Ut­lendingsnemnda også delegere vedtaksmyndighet til sekretariatet. Saker som kan avgjøres av en nemndle­der, er blant annet klager der vilkårene for å omgjøre Utlendingsdirektoratets vedtak åpenbart må anses å foreligge, og klager som må anses grunnløse. Det samme gjelder anmodning om omgjøring av vedtak truffet av Utlendingsnemnda når det ikke er grunn til å anta at nemnda vil endre vedtaket.

Dersom Utlendingsnemnda anser det som åpenbart at en anmodning om omgjøring av et enkeltvedtak ikke kan føre frem, skal det ikke gis en individualisert begrunnelse i nemndas svar. Dette gjelder ikke dersom særlige grunner tilsier at det gis en individualisert begrunnelse.

Utlendingsnemnda bestemmer selv avgjørelses­formen, med unntak av saker som behandles etter an­net ledd. Saker som behandles etter første eller annet ledd, avgjøres ved flertallsvedtak.

Utlendingen kan gis adgang til å møte personlig og uttale seg i saken som behandles etter første eller annet ledd. I asylsaker skal slik adgang som hovedre­gel gis. Utlendingens advokat eller en annen repre­sentant for utlendingen kan møte sammen med utlen­dingen. Også andre kan gis adgang til å møte og avgi uttalelse.

Forvaltningsloven kapittel IV til VI om saksfor­beredelse, vedtak og klage gjelder ikke for beslutnin­ger om avgjørelsesform og personlig fremmøte.

Kongen kan gi regler om nemndas arbeidsform og om den nærmere behandlingen av sakene og valg av avgjørelsesform, herunder hva som skal regnes som vesentlige tvilsspørsmål etter tredje ledd. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om formkrav til omgjøringsanmodninger, og om avvisning av omgjøringsanmodninger som ikke fyller slike formkrav. Kongen kan også gi nærmere regler om avvisning av omgjøringsanmodninger fra utlendinger som ikke har kjent oppholdssted.

Related documents

Court decisions

Hearings

Relevant Acts and Regulations

§ 16-10. Nemndleders kompetanse til å avgjøre anmodning om omgjøring av vedtak truffet av Utlendingsnemnda § 16-10 Nemndleders kompetanse til å avgjøre anmodning om omgjøring av vedtak truffet av Utlendingsnemnda(2/17/2010)
§ 16-11. Adgang for nemndleder til å beslutte at bare visse deler av saken skal avgjøres i nemndmøte eller stornemnd § 16-11 Adgang for nemndleder til å beslutte at bare visse deler av saken skal avgjøres i nemndmøte eller stornemnd(12/29/2009)
§ 16-12. Personlig fremmøte i nemndmøte § 16-12 Personlig fremmøte i nemndmøte(12/29/2009)
§ 16-13. Gjennomføring av nemndmøte med personlig fremmøte § 16-13 Gjennomføring av nemndmøte med personlig fremmøte(12/29/2009)
§ 16-4. Saker som avgjøres i stornemnd § 16-4 Saker som avgjøres i stornemnd(2/2/2011)
§ 16-5. Saksbehandlingen i saker etter lovens § 76 tredje ledd § 16-5 Saksbehandlingen i saker etter lovens § 76 fjerde ledd(12/29/2009)
§ 16-6. Utlendingsnemndas kompetanse i saker etter lovens § 76 tredje ledd § 16-6 Utlendingsnemndas kompetanse i saker etter lovens § 76 fjerde ledd(12/29/2009)
§ 16-7. Valg av avgjørelsesform i Utlendingsnemnda § 16-7 Valg av avgjørelsesform i Utlendingsnemnda(12/29/2009)
§ 16-8. Avgjørelse av saker etter lovens § 78 første ledd § 16-8 Avgjørelse av saker etter lovens § 78 første ledd(12/29/2009)
§ 16-9. Om når en sak skal anses å by på vesentlige tvilsspørsmål § 16-9 Om når en sak skal anses å by på vesentlige tvilsspørsmål(12/29/2009)
Kapittel 16. Organiseringen (12/29/2009)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo