To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 83. Utlendingens møte- og opplysningsplikt

I forbindelse med en sak etter loven kan politiet og Utlendingsdirektoratet pålegge den utlendingen saken gjelder, å møte personlig for å gi opplysninger som kan ha betydning for vedtaket, jf. § 93 fjerde ledd.

Ved innreise, og frem til korrekt identitet er re­gistrert, har utlendinger plikt til å medvirke til å av­klare sin identitet i den grad utlendingsmyndighetene krever det. Utlendingsmyndighetene kan også senere pålegge utlendingen en slik plikt dersom det er grunn til å anta at den registrerte identiteten ikke er den rik­tige. En utlending kan ikke pålegges å medvirke til å avklare sin identitet på en måte som kommer i kon­flikt med et behov for beskyttelse.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hva utlendinger kan pålegges å gjøre for å oppfylle plik­ten etter første og annet ledd.

Related documents

Circulars and instructions from the Ministries

Court decisions

LB-2007-168286 Utvisning. Begjæring om midlertidig forføyning(7/31/2008)
LB-2009-177883 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Begjæring om midlertidig forføyning(11/25/2009)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (6/4/2012)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(2/19/2014)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(9/23/2014)
LB-2014-104106 Asyl/beskyttelse. Vurdering av troverdighet og beviskravet i utlendingssaker.(6/25/2015)
LB-2014-58042 Asyl/beskyttelse. Avslag pga ikke sannsynliggjort identitet.(3/20/2015)
LB-2014-8447 Avslag på familieinnvandring pga. usikker identitet. Utl. § 83.(8/27/2014)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(9/21/2018)
LB-2016-86633 Asyl. Identitet. Troverdighet. Unndratt nasjonaltjeneste. Sur Place. Eritrea.(10/2/2017)
LB-2017-201315 Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven §§ 40 og 59. Pakistan(12/6/2018)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (9/21/2018)
LB-2017-7498-2 Sterke menneskelige hensyn. Tilbakekall. Uriktige opplysninger. Familiesplittelse. EMK art. 8. Jordan(1/3/2018)
LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.(12/10/2018)

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Hearings

Supreme Court decisions

UDI circulars

UDI internal practices

UDI memos on practices and procedures

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo