To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 14. Grensepassering og grensekontroll

Dersom ikke annet er bestemt, skal inn- og utrei­se skje over grenseoverganger fastsatt av departe­mentet. Indre Schengengrense kan passeres hvor som helst såfremt det ikke er innført midlertidig grense­kontroll. Slik grensekontroll kan bare innføres hvis det foreligger en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet. Tollovgivningen gjelder ved passering av indre Schengengrense. Kongen kan fast­sette nærmere regler i forskrift.

Enhver som kommer til riket, skal straks melde seg for grensekontrollen eller nærmeste politimyn­dighet. Enhver som reiser fra riket, er underlagt utrei­sekontroll og skal ved utreisen melde seg for grense­kontrollen eller nærmeste politimyndighet. Melde­plikt etter dette leddet gjelder ikke ved passering av indre Schengengrense såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll som nevnt i første ledd. Departementet kan gjøre unntak fra meldeplikten et­ter dette leddet.

Related documents

Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen

Schengen

Sentrale lover og forskrifter

§ 4-1. Grenseforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9. mars 2016) § 4-1 Grenseforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006)(5/29/2012)
§ 4-10. Unntak fra meldeplikten i lovens § 14 annet ledd for mannskap om bord i skip eller luftfartøy som ikke fratrer sin stilling § 4-10 Unntak fra meldeplikten i lovens § 14 annet ledd for mannskap om bord i skip eller luftfartøy som ikke fratrer sin stilling(12/29/2009)
§ 4-2. Grensepassering § 4-2 Grensepassering(2/7/2011)
§ 4-3. Unntak fra kravet om at ytre grenser bare kan passeres ved godkjent grenseovergangssted § 4-3 Unntak fra kravet om at ytre grenser bare kan passeres ved godkjent grenseovergangssted(12/29/2009)
§ 4-4. Tillatelse til å lande på annet sted enn godkjent grenseovergangssted § 4-4 Tillatelse til å lande på annet sted enn godkjent grenseovergangssted(12/29/2009)
§ 4-5. Tillatelse til videreflyging § 4-5 Tillatelse til videreflyging(12/29/2009)
§ 4-6. Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser § 4-6 Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser(12/29/2009)
§ 4-7. Grensepassering når grensekontroll på indre grenser er midlertidig gjeninnført § 4-7 Grensepassering når grensekontroll på indre grenser er midlertidig gjeninnført(2/7/2011)
§ 4-8. Meldeplikt ved grensepassering § 4-8 Meldeplikt ved grensepassering(12/29/2009)
Kapittel 4. Kontroll med inn- og utreise mv (12/29/2009)

UDI rundskriv

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo