To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 23. Oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket

Etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift kan det gis oppholdstillatelse for å utføre arbeid for en arbeidsgiver i riket når følgende vilkår er oppfylt:

a) Søkeren er fylt 18 år.

b) Lønns- og arbeidsvilkår er ikke dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

c) Søkeren omfattes av en kvote fastsatt av departementet eller stillingen kan ikke besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området. Unntak gjelder dersom utlendingen i medhold av internasjonale avtaler som Norge er bundet av, har rett til oppholdstillatelse for å utføre arbeid. Unntak gjelder også for utenlandske sjøfolk som arbeider om bord på utenlandsk registrert skip.

d) Det foreligger et konkret tilbud om arbeid. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver, men unntak kan gjøres etter en konkret vurdering av stillingens art.

Kongen kan fastsette i forskrift at det skal kunne gis forhåndstilsagn om oppholdstillatelse for å utføre arbeid innen bestemte næringsgrener som har behov for ekstra bemanning i avgrensede perioder.

Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver i riket kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset arbeid (gruppetillatelse). Utlendinger som omfattes av en slik tillatelse, gis etter ankomst til riket individuelle oppholdstillatelser.

Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver kan få adgang til å la en arbeidstaker arbeide mens søknaden om oppholdstillatelse er under behandling (ordning med tidlig arbeidsstart), herunder sette vilkår for at en arbeidsgiver kan omfattes av ordningen, pålegge arbeidsgiver plikter for å benytte ordningen og gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av ordningen med tidlig arbeidsstart.

Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse, situasjonen ved arbeidsledighet og tilbakekall av oppholdstillatelsen.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-048 Arbeidsgiver og oppdragsgiver - utlendingsloven §§ 23 og 24, jf utlendingsforskriften §§ 6-9 annet ledd og 6-16 fjerde ledd(11/20/2009)
RS 2010-103 Oppholdstillatelse til utlendinger som skal utføre ufaglært arbeid - utlendingsforskriften § 6-4(11/30/2009)
RS 2010-129 What is deemed to be sufficient pay in cases concerning residence permits for employees and service providers – the Immigration Act Sections 23 first paragraph letter (b) and 24 first paragraph letter (b), cf. the Immigration Regulations Sections 6-10 and(1/31/2018)
RS 2010-131  Residence permits for seasonal workers– the Immigration Act section 23, cf. the Immigration Regulations section 6-3(5/21/2012)
RS 2010-144 Guidelines for preparing cases involving applications for residence permits for skilled workers(5/21/2012)
RS 2010-179 Residence permits for seamen on board foreign-registered ships – Section 23 of the Immigration Act, cf. Section 6-6 of the Immigration Regulations(2/10/2018)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(4/20/2011)
RS 2011-032 Exemptions from the requirement of a residence permit – Immigration Act Section 5, cf. the Immigration Regulations Section 1-1 first, second, third and sixth paragraphs(1/29/2015)
RS 2013-006 Offer of employment form – Section 23 of the Immigration Act, cf. Section 6-9 of the Immigration Regulations(3/5/2018)
RS 2014-018 Residence permit for skilled workers etc. - the Immigration Act section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 6-1 first paragraph(11/28/2014)
RS 2017-003 Residence permits for working holidays for nationals of Argentina, Australia, Japan(2/6/2018)

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo