To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 29. Nærmere om forfølgelse etter § 28 første ledd bokstav a

For at handlinger skal anses å utgjøre forfølgelse i henhold til § 28 første ledd bokstav a, må de enten

a) enkeltvis eller på grunn av gjentakelse utgjøre en alvorlig krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, særlig slike rettigheter som ikke kan fravikes i medhold av artikkel 15 nr. 2 i den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950, eller

b) utgjøre flere forskjellige tiltak, herunder krenkelser av menneskerettigheter, som til sammen er så alvorlige at de berører et menneske på en måte som kan sammenlignes med situasjonen beskrevet i bokstav a.

Forfølgelse kan blant annet ta form av

a) fysisk eller psykisk vold, herunder seksualisert vold,

b) lovgivning og administrative, politimessige og judisielle tiltak, enten de er diskriminerende i seg selv eller praktiseres på en diskriminerende måte,

c) strafforfølgelse og straffullbyrdelse som er uforholdsmessig eller diskriminerende,

d) fravær av muligheten for rettslig overprøving når dette fører til straffer som er uforholdsmessige eller diskriminerende,

e) strafforfølgelse for å nekte militærtjeneste i en konflikt der slik tjeneste vil inkludere forbrytelser eller handlinger som nevnt i § 31 første ledd, eller

f) handlinger som er rettet særskilt mot kjønn eller mot barn.

Forfølger kan være

a) staten,

b) organisasjoner eller grupperinger som kontrollerer statsapparatet eller en så stor del av statens territorium at utlendingen ikke kan henvises til å søke beskyttelse i andre deler av landet, jf. § 28 femte ledd, eller

c) ikke-statlige aktører dersom de aktørene som er nevnt i bokstav a og b, inkludert internasjonale organisasjoner, er ute av stand til eller ikke er villige til å treffe rimelige tiltak for å forhindre forfølgelsen, blant annet gjennom et virksomt system for å avdekke, rettsforfølge og straffe handlinger som utgjør forfølgelse.

Related documents

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

EU-domstolens rettspraksis

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

Underrettsavgjørelser

LB-2011-150442  Utlendingsloven. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag.(11/9/2012)
LB-2011-179318 Utlendingsloven § 28(3/15/2013)
LB-2012-147989 Utlendingsrett. Religion. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, jf. § 29.(10/2/2013)
LB-2012-80627 Utlendingsloven § 70. Utvisning. Forholdsmessighet.(11/22/2013)
LB-2013-17401 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). (8/28/2013)
LB-2013-50622 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 28, § 29. Beviskrav i asylsaker.(1/2/2014)
LB-2014-161619 Beskyttelse/asyl. Forfølgelsesbegrepet. Rwanda.(4/8/2015)
LB-2014-166433 Beskyttelse (asyl). Politisk aktivitet. Konvertering. Iran. Barn.(11/15/2016)
LB-2015-100200 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28 og § 29.(12/28/2015)
LB-2015-166003 Utlendingsrett. Asyl. Avslag. Utlendingsloven § 28, § 38. Etiopia(8/8/2016)
LB-2015-168682  Beskyttelse (asyl). Konvertering. Spionasje. Troverdighet. Avslag. Iran.(1/23/2017)
LB-2015-50286 Asyl. Iran. Konvertitt. Troverdighet.(11/3/2016)
LB-2015-96293 - LB-2015-96292 Utlendingsrett. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Seksuell legning. Utlendingsloven § 28.(5/6/2016)
LB-2015-98101 Beskyttelse (asyl). Afghanistan. Frafallen.(5/2/2016)
LB-2016-111773 Tilbakekall. Troverdighet. Barnes beste. Helse. Afghanistan.(11/21/2017)
LB-2016-139003 Asyl. Konvertering. Risiko. Iran(10/13/2017)
LB-2016-14030 Beskyttelse (asyl). Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Sannsynlighetsvurdering. Lovanvendelse. Faktum. Endret forklaring. Afghanistan.(11/11/2016)
LB-2016-17114 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland. Sur place. Etiopia.(11/24/2017)
LB-2016-172059 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b.(9/20/2018)
LB-2016-31830 Opphold på humanitært grunnlag. Vedtak basert på uriktig faktisk grunnlag. Iran(3/31/2017)
LB-2016-56726 Beskyttelse (asyl). Konvertering. Iran. (1/17/2018)
LB-2016-57572 Beskyttelse (asyl). Tsjetsjenia. Forfølgelsesfare.(1/17/2018)
LB-2016-57849 Asyl (beskyttelse). Kvinne. Forfølgelse. Iran(1/17/2018)
LB-2016-6472 Beskyttelse (asyl). Konvertitt. Ikke velgrunnet frykt for forfølgelse. Iran (10/28/2017)
LB-2016-86633 Asyl. Identitet. Troverdighet. Unndratt nasjonaltjeneste. Sur Place. Eritrea.(10/2/2017)
LB-2017-109146 Beskyttelse. Politisk aktivitet. Hviterussland(1/17/2019)
LB-2017-181467 Beskyttelse. Humanitært grunnlag. Irak. (7/2/2019)
LB-2017-185159 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Tillagt politisk oppfatning. Troverdighet. Irak.(9/21/2018)
LB-2017-23739 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og i Norge (sur place). Troverdighet. Etiopia.(9/24/2018)
LB-2017-92900 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Buddhisme. Iran.(9/21/2018)
LB-2018-82273 Beskyttelse. Konvertering. Iran.(5/15/2019)
LB-2018-84312 Beskyttelse. Konvertering. Iran.(7/5/2019)

UNHCR anbefalinger

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo