To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 58. Krav til underhold og bolig

Det stilles krav om underhold og bolig for at opp­holdstillatelse skal gis etter loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

Kravet til underhold og bolig gjelder ikke for den som har rett til oppholdstillatelse etter § 28 annet ledd, eller som fyller vilkårene for vern mot utsendel­se etter § 73.

Kongen kan fastsette nærmere regler og unntak i forskrift.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI rundskriv

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo