To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 61. Fornyelse av oppholdstillatelse

En utlending har etter søknad rett til fornyelse av en midlertidig oppholdstillatelse dersom grunnlaget for førstegangs tillatelse fortsatt er til stede. Dette gjelder likevel ikke dersom det fremgår av loven eller forskrift i medhold av loven at oppholdstillatelsen ikke kan fornyes, eller det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til el­ler opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven.

Med mindre det er grunnlag for opphør eller til­bakekall etter §§ 37 eller 63, skal en oppholdstillatel­se etter §§ 28 og 34 fornyes. En oppholdstillatelse et­ter § 34 kan likevel ikke fornyes dersom det er beslut­tet at adgangen til å gi kollektiv beskyttelse er bort­falt, jf. § 34 første ledd.

For tillatelse etter kapittel 6 gjelder ikke krav om at barn skal være under 18 år eller 21 år ved fornyel­se.

For tillatelse etter kapittel 3 gjelder ikke krav om at søkeren er omfattet av en kvoteordning eller at stil­lingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området ved fornyelse.

Fornyet tillatelse gis som midlertidig oppholds­tillatelse og i alminnelighet for ett eller to år.

En utlending som søker om fornyelse av en mid­lertidig oppholdstillatelse, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort. Ut­lendingen har rett til slikt opphold dersom vedkom­mende søker om fornyelse senest én måned før tilla­telsen utløper. Dette gjelder ikke dersom det fremgår av loven eller forskrift i medhold av loven at opp­holdstillatelsen ikke kan fornyes.

En utlending som søker oppholdstillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag, kan få fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere tillatelse inntil søkna­den er endelig avgjort. Utlendingen har rett til dette dersom vedkommende søker om ny tillatelse senest én måned før utløpet av gjeldende tillatelse, og ved­kommende har hatt lovlig opphold i medhold av tid­ligere tillatelse minst de siste ni månedene. Tilsva­rende gjelder for en utlending med tillatelse etter § 48 som søker oppholdstillatelse i medhold av § 40.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

Related documents

Sentrale lover og forskrifter

§ 10-20. Krav om underhold ved fornyelse mv. § 10-20 Krav om underhold ved fornyelse mv.(12/29/2009)
§ 10-21. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.) § 10-21 Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.)(12/29/2009)
§ 10-22. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 38 (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket) § 10-22 Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 38 (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket)(12/29/2009)
§ 10-23. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 (familieinnvandring) § 10-23 Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 (familieinnvandring)(12/29/2009)
§ 10-24. Varighet og innhold av fornyet oppholdstillatelse § 10-24 Varighet og innhold av fornyet oppholdstillatelse(2/17/2010)
§ 10-25. Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort § 10-25 Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort(12/29/2009)
§ 10-25a. Adgang til fortsatt opphold for en utlending som har oppholdstillatelse som au pair, jf. § 6-25, inntil søknad om ny tillatelse er avgjort (6/26/2012)
§ 10-26. Utgangspunkt for beregning av varigheten av tillatelse på nytt grunnlag, jf. lovens § 61 sjuende ledd § 10-26 Utgangspunkt for beregning av varigheten av tillatelse på nytt grunnlag, jf. lovens § 61 sjuende ledd(12/29/2009)
§ 10-27. Fremsettelse og behandling av søknad om fornyelse § 10-27 Fremsettelse og behandling av søknad om fornyelse(12/29/2009)
§ 13-2. Politiets adgang til å avgjøre søknader om fornyelse av oppholdstillatelse, jf. lovens § 61 § 13-2 Politiets adgang til å avgjøre søknader om fornyelse av oppholdstillatelse, jf. lovens § 61(12/29/2009)
Kapittel 10. Allmenne regler om oppholdstillatelser (12/29/2009)

UDI internmeldinger

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo