To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 66. Utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse

En utlending uten oppholdstillatelse kan utvises

a) når utlendingen grovt eller gjentatte ganger har overtrådt en eller flere bestemmelser i loven her, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven, eller unndrar seg gjennomføringen av et vedtak som innebærer at vedkommende skal forlate riket,

b) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff. Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt,

c) når utlendingen her i riket er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff, eller for brudd på straffeloven § 323 (mindre tyveri), § 326 (mindre underslag), § 334 (mindre heleri), § 339 (mindre hvitvasking), § 362 (mindre dokumentfalsk) eller § 373 (mindre bedrageri),

d) når en administrativ myndighet i et Schengenland har truffet en endelig avgjørelse om bortvisning eller utvisning av utlendingen på grunn av manglende overholdelse av landets bestemmelser om utlendingers innreise eller opphold,

e) når utlendingen har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd,

f) når utlendingens søknad om beskyttelse er nektet realitetsbehandlet i medhold av § 32 første ledd bokstav a eller d, og søkeren også tidligere har fått søknad nektet realitetsbehandlet, og søknaden fremstår som et misbruk av asylsystemet, eller

g) når utlendingen er utelukket fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd, eller ville blitt det ved en vurdering etter disse bestemmelsene.

Med mindre det vil være et uforholdsmessig tiltak, jf. § 70, skal en utlending uten oppholdstillatelse utvises

a) når utlendingen ikke har overholdt plikten til å forlate riket innen utreisefristen gitt i medhold av § 90 sjette ledd, eller

b) når utlendingen ikke er gitt en utreisefrist

- fordi det er fare for unndragelse, jf. § 90 sjette ledd bokstav a og § 106 d,

- fordi en søknad er avslått som åpenbart grunnløs eller som følge av vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. § 90 sjette ledd bokstav b,

- fordi utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot offentlig orden, jf. § 90 sjette ledd bokstav c, eller

- fordi utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 129 femte ledd.

Related documents

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2000-028 Saker om bortvising eller utvising når utlendingen er eller vert kravd utlevert(4/21/2005)
RS 2004-032 Vedtak om å melde utlending inn i SIS - klageinstans(4/23/2005)
RS 2010-005 Saksbehandlingsrutiner - utvisning av straffedømte utlendinger, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c, § 68 første ledd bokstav b eller § 122(10/25/2011)
RS 2010-005V Veileder – utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger(6/15/2018)
RS 2010-006 Merking av bortvisning og utvisning(11/20/2009)
RS 2010-017 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen(2/16/2012)
RS 2010-020 Retningslinjer for saksbehandlingen i forbindelse med sak om bortvisning etter innreise og sak om utvisning i hastesaker(2/24/2011)
RS 2010-024 Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold(12/20/2011)
RS 2010-030 Retningslinjer for saksbehandlingen i sak om bortvisning og utvisning av utlending der det skal anmodes om tilbaketakelse av utlendingen til en stat som deltar i Dublin-samarbeidet(4/29/2011)
RS 2010-166 Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt– utlendingsforskriften § 3-18(3/15/2010)
RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner(12/4/2009)
RS 2011-030 48-timersprosedyren(2/6/2012)
RS 2015-010 Procedures for opening an expulsion case when a Norwegian foreign service mission has identified a false identity and/or documents in connection with preparing or processing a case(10/25/2018)
RS 2016-009 Politiets oppgaver ved underretning og iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning(12/16/2016)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)

Underrettsavgjørelser

LB 2017-78631-1 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning med varig innreiseforbud. Uriktige opplysninger. Djibouti(11/9/2018)
LB-2007-004749-1  Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven § 15-2 bokstav b(8/4/2008)
LB-2007-064615  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd c og annet ledd. EMK art 8(3/6/2009)
LB-2007-168286 Utvisning. Begjæring om midlertidig forføyning(7/31/2008)
LB-2007-168525  Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven §15-2 første ledd bokstav b(7/24/2008)
LB-2007-179471 Utvisning - Promillekjøring. Utlendingsloven § 29(8/5/2008)
LB-2007-179572  Utvisning - Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven §15-6(7/24/2008)
LB-2008-004153  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a(11/6/2008)
LB-2008-024763  Utlendingsloven § 29. EMK artikkel 8(3/4/2009)
LB-2008-053457  Domstolsprøving av forvaltningsvedtak. Utlendingsloven §§ 15 - 17(12/30/2008)
LB-2008-128285  Utvisning. Uforholdsmessig tiltak etter utlendingsloven § 29 annet ledd(8/12/2009)
LB-2008-130896  Arbeid. Utvisning. Utlendingsloven § § 29, 15 og 8 annet ledd(6/9/2009)
LB-2008-137516  Utvisning - Utlendingsloven § 29 annet ledd jf § 29 første ledd bokstav c(6/8/2009)
LB-2008-187218 LB-2008-187218 Gyldighet av et vedtak om avslag på søknad om arbeidstillatelse i familiegjenforeningsøyemed . Utl § 9.2 jf. 8.1. Barnekonv art 3 nr. 1, EMK art 8 nr. 2(11/2/2009)
LB-2008-195078  Utvisning. Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a, jf. § 47 første ledd bokstav b. Utlendingsloven § 29 annet ledd. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(8/12/2009)
LB-2008-84594  Forvaltningsrett. Fremmedrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven (1988) § 29 fjerde ledd.(2/1/2010)
LB-2009-012619  Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a. Utlendingsforskriften § 23(8/14/2009)
LB-2009-177883 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Begjæring om midlertidig forføyning(11/25/2009)
LB-2010-11838  Utvisning. Ulovlig opphold. Forholdsmessighet(7/9/2010)
LB-2010-14764 Utlendingsloven (1988) § 29(4/4/2011)
LB-2010-30573 Utlendingsloven 1988 § 29 annet ledd. Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning.(12/20/2010)
LB-2010-39317 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd(12/29/2010)
LB-2010-40764 Forvaltningsrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven av 1988 § 29. EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3. Forvaltningsloven § 27(12/6/2010)
LB-2010-42528 Utlendingsrett. Familiegjenforening. Proforma ekteskap. Utvisning(2/2/2011)
LB-2010-57824 Utlendingsloven 2008 § 29, straffeloven § 193(2/16/2011)
LB-2010-70654 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utvisning for brudd på utlendingsloven. Proforma ekteskap. Hensynet til små barn(5/4/2011)
LB-2011-131658-2 Utvisning – ulovlig opphold og arbeid – utlendingsloven(1/16/2013)
LB-2011-22869 Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven § 38 og § 70. (3/16/2012)
LB-2011-23766 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 66.(4/2/2012)
LB-2011-54298 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a og § 70.(6/18/2012)
LB-2011-62267 Utlendingsloven 1988. Utvisning. ulovlig opphold. Forholdsmessighet(3/27/2012)
LB-2011-68731 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Utvisning. Barnets beste(4/10/2012)
LB-2011-75745 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(4/18/2012)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (6/4/2012)
LB-2011-90572 Forvaltningsrett. Fremmedrett. Vedtak om utvisning. Utlendingsloven 1988 § 29 og § 15, EMK art. 8 og FNs barnekonvensjon art. 3 og 9.(3/28/2012)
LB-2012-114664 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 38, § 63 og § 70. Tilbakekall av oppholdstillatelse mv, utvisning og opphold på humanitært grunnlag. (2/26/2014)
LB-2012-181524 Utvisning. Forholdsmessighetsvurdering etter utlendingsloven § 70. (9/8/2014)
LB-2012-197253 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40, § 59, § 62, § 63, § 66 (1/6/2014)
LB-2012-205643 Utlendingsrett. Tilbakekall av tillatelser mv. som følge av proforma ekteskap.(6/24/2013)
LB-2012-91830 Utlendingsloven. Utvisning. Proforma. (12/10/2012)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(2/19/2014)
LB-2013-143710  Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap/Proformaekteskap.(9/4/2014)
LB-2013-36624 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 63, § 66 bokstav a, § 71 annet ledd. SIS-loven § 7 nr. 2.(2/21/2014)
LB-2013-63772 Utlendingsrett. Utvisning. Utlendingsloven § 66 og § 70.(2/17/2014)
LB-2014-169369 Ugyldig utvisningsvedtak. (2/4/2015)
LB-2015-1071 Utlendingsrett. Utvisning. Gyldighet. Opplysningsplikt. Utlendingsloven § 66 og § 70.(5/20/2016)
LB-2015-149783 Familiegjenforening. Utvisning.(12/1/2015)
LB-2015-154940 Utlendingsrett. Opphold på humanitært grunnlag. Innreiseforbud. Uforholdsmessig av hensyn til barna. Utlendingsloven § 38, § 66 bokstav a, § 70.(7/4/2016)
LB-2016-180253 Beskyttelse. Statsborgerrett. Avslag på omgjøring. Manglende begrunnelse.(9/21/2018)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(9/21/2018)
LB-2016-204102 Utvisning. Tilbakekall. Uriktige opplysninger om identitet. (3/13/2018)
LB-2016-50184 Utvisning. Uriktige opplysninger. Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet)(9/21/2018)
LB-2016-89668 Familieetablering. Omgåelsesekteskap. Utvisning. Pakistan(10/28/2017)
LB-2017-104980 Tilbakekall av statsborgerskap og permanent oppholdstillatelse. Utvisning. Uriktige opplysninger. Identitet. (12/5/2018)
LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.(1/21/2019)
LB-2017-167332 Utvisning. Uriktige opplysninger. Familieliv. Barnets beste. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(4/12/2019)
LB-2017-198603 Utvisning. Ulovlig opphold. Uforholdsmessig inngrep. Barnas beste.(7/1/2019)
LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.(9/25/2018)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (9/21/2018)
LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.(12/10/2018)
LB-2018-106164 Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66.(9/25/2018)
LB-2018-74953 Utvisning. Forholdsmessighet. Ulovlig opphold og arbeid. Utl. § 70. Irak.(8/14/2019)
LB-2018-79155 Utvisning. Lønnsspesialist. Kosovo. (8/19/2019)
TOSLO-2018-030088 Familieinnvandring. Tvangsekteskap. Utvisning. Pakistan.(2/20/2019)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo