To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 67. Utvisning av utlendinger som har midlertidig oppholdstillatelse

En utlending som har midlertidig oppholdstillatelse kan utvises:

a) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år. Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt,

b) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år, eller for brudd på straffeloven § 182 første ledd (opptøyer), § 231 annet ledd (uaktsom narkotikaovertredelse), § 237 tredje ledd (uaktsom smitteoverføring), § 262 første ledd (brudd på ekteskapsloven), § 263 (trusler), § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år), § 374 første alternativ (grovt uaktsomt bedrageri) eller § 380 (grovt uaktsomt skattesvik),

c) når utlendingen har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for brudd på straffeloven §§ 168, 189 annet ledd, 271 første ledd,

d) når utlendingen har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd, eller

e) når utlendingen er utelukket fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd, eller ville blitt det ved en vurdering etter disse bestemmelsene.

Dersom en straffbar handling ble begått før utlendingen fikk midlertidig oppholdstillatelse, gjelder § 66 første ledd bokstav b og c tilsvarende.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

EMD sammenfatninger

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

UDI internmeldinger

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2007-114014-1 Utvisning - Midlertidig forføyning(7/23/2008)
LB-2007-114014-2 Utvisning - Utlendingsloven § 29. Forholdsmessighet. (6/23/2008)
LB-2007-126090 Utvisning - utlendingsloven § 30 tredje ledd(7/16/2008)
LB-2008-020660  Utvisning - Utlendingsloven § 29(8/5/2008)
LB-2008-105930-2  Utvisning - Uforholdsmessig tiltak. Innreiseforbud(12/30/2008)
LB-2008-106179 Utlendingsrett. Utlending med to dommer for vold mot ektefelle utvist etter ul § 29(4/24/2009)
LB-2010-166958 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 28, § 29(4/5/2011)
LB-2010-176804 Utlendingsrett. Utvisning(6/29/2011)
LB-2010-70479 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 1988).(3/16/2011)
LB-2010-70654 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utvisning for brudd på utlendingsloven. Proforma ekteskap. Hensynet til små barn(5/4/2011)
LB-2011-28528  Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(4/25/2012)
LB-2012-80627 Utlendingsloven § 70. Utvisning. Forholdsmessighet.(11/22/2013)
LB-2013-117123 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 70, § 73. Utvisning.(1/23/2014)
LB-2014-111167 Tilbakekall av arbeids- og oppholdstillatelse. Utvisning. Omgåelsesekteskap. Vietnam.(7/17/2015)
LB-2015-46001 Utlendingsrett. Tilbakekall av status som flyktning. Utvisning. Internflukt. Utlendingsloven § 37, § 67, § 28.(1/5/2016)
LB-2015-58641 Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Utlendingsloven § 70. Utlendingsforskriften § 17-3.(3/5/2016)
LB-2015-64751 Utlendingsrett. Utvisning. Kriminalitet. Forholdsmessighet.(11/25/2015)
LB-2016-159788 Utvisning. Legemsfornærmelse. Forholdsmessighet. Lang saksbehandlingstid. Tilknytning. Irak(11/27/2017)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo