To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 70. Krav til forholdsmessighet

En utlending kan ikke utvises dersom det i be­traktning av forholdets alvor og utlendingens tilknyt­ning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak over­for utlendingen selv eller de nærmeste familiemed­lemmene. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om vur­deringen etter første ledd.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

EMD sammenfatninger

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

Underrettsavgjørelser

LB 2017-78631-1 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning med varig innreiseforbud. Uriktige opplysninger. Djibouti(11/9/2018)
LB-2007-064615  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd c og annet ledd. EMK art 8(3/6/2009)
LB-2007-114014-1 Utvisning - Midlertidig forføyning(7/23/2008)
LB-2007-114014-2 Utvisning - Utlendingsloven § 29. Forholdsmessighet. (6/23/2008)
LB-2007-126090 Utvisning - utlendingsloven § 30 tredje ledd(7/16/2008)
LB-2007-179471 Utvisning - Promillekjøring. Utlendingsloven § 29(8/5/2008)
LB-2007-183772 Utvisning - Utvisningsvedtak. Uforholdsmessig tiltak(6/17/2008)
LB-2008-004153  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a(11/6/2008)
LB-2008-020660  Utvisning - Utlendingsloven § 29(8/5/2008)
LB-2008-024763  Utlendingsloven § 29. EMK artikkel 8(3/4/2009)
LB-2008-105930-2  Utvisning - Uforholdsmessig tiltak. Innreiseforbud(12/30/2008)
LB-2008-106179 Utlendingsrett. Utlending med to dommer for vold mot ektefelle utvist etter ul § 29(4/24/2009)
LB-2008-128285  Utvisning. Uforholdsmessig tiltak etter utlendingsloven § 29 annet ledd(8/12/2009)
LB-2008-134299 Lagmannsdom - Asyl, Iran(4/29/2009)
LB-2008-137516  Utvisning - Utlendingsloven § 29 annet ledd jf § 29 første ledd bokstav c(6/8/2009)
LB-2008-187218 LB-2008-187218 Gyldighet av et vedtak om avslag på søknad om arbeidstillatelse i familiegjenforeningsøyemed . Utl § 9.2 jf. 8.1. Barnekonv art 3 nr. 1, EMK art 8 nr. 2(11/2/2009)
LB-2008-195078  Utvisning. Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a, jf. § 47 første ledd bokstav b. Utlendingsloven § 29 annet ledd. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(8/12/2009)
LB-2008-84594  Forvaltningsrett. Fremmedrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven (1988) § 29 fjerde ledd.(2/1/2010)
LB-2010-101192 Brudd på utlendingsloven. Utvisning. Utlendingsloven 1988 § 29 første ledd bokstav a, jf. annet ledd.(6/17/2011)
LB-2010-11838  Utvisning. Ulovlig opphold. Forholdsmessighet(7/9/2010)
LB-2010-118487 Utlendingsrett, utvisning, uforholdsmessighet, alder, botid(5/25/2011)
LB-2010-14764 Utlendingsloven (1988) § 29(4/4/2011)
LB-2010-166958 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 28, § 29(4/5/2011)
LB-2010-176804 Utlendingsrett. Utvisning(6/29/2011)
LB-2010-30573 Utlendingsloven 1988 § 29 annet ledd. Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning.(12/20/2010)
LB-2010-39317 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd(12/29/2010)
LB-2010-40764 Forvaltningsrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven av 1988 § 29. EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3. Forvaltningsloven § 27(12/6/2010)
LB-2010-57824 Utlendingsloven 2008 § 29, straffeloven § 193(2/16/2011)
LB-2010-70654 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utvisning for brudd på utlendingsloven. Proforma ekteskap. Hensynet til små barn(5/4/2011)
LB-2011-077536 Utlendingsloven, gyldigheten av vedtak om utvisning(9/19/2012)
LB-2011-22869 Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven § 38 og § 70. (3/16/2012)
LB-2011-23766 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 66.(4/2/2012)
LB-2011-28528  Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(4/25/2012)
LB-2011-34382 Utlendingsrett. Utlendingsloven. Utvisning. Barnekonvensjonen artikkel 3 og 37. EMK artikkel 2 og 3(11/30/2011)
LB-2011-54298 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a og § 70.(6/18/2012)
LB-2011-62267 Utlendingsloven 1988. Utvisning. ulovlig opphold. Forholdsmessighet(3/27/2012)
LB-2011-68731 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Utvisning. Barnets beste(4/10/2012)
LB-2011-75745 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(4/18/2012)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (6/4/2012)
LB-2012-109475 Utlendingsloven. Utvisning. Forholdsmessighet. Ung alder ved ankomst.(1/3/2014)
LB-2012-113518  Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008). (2/6/2013)
LB-2012-114664 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 38, § 63 og § 70. Tilbakekall av oppholdstillatelse mv, utvisning og opphold på humanitært grunnlag. (2/26/2014)
LB-2012-147977 Utlendingsloven, utvisning pga straffbare handlinger. Utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b.(5/6/2013)
LB-2012-181524 Utvisning. Forholdsmessighetsvurdering etter utlendingsloven § 70. (9/8/2014)
LB-2012-197008 Utvisning etter utl. § 68. Utl. § 70, forholdmessighetsvurderingen. Straffedømt med to barn i Norge.(6/2/2014)
LB-2012-32337 Utlendingsloven § 70. EMK art. 8.(3/28/2014)
LB-2012-79121 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 66 første ledd.(11/12/2013)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(2/19/2014)
LB-2013-117123 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 70, § 73. Utvisning.(1/23/2014)
LB-2013-204765 - LB-2013-204717 Utvisning. Forholdsmessighet - kenyansk mor med ett barn i Norge utvist. Utl. § 70, EMK art. 8, BK art. 3(6/27/2014)
LB-2013-63772 Utlendingsrett. Utvisning. Utlendingsloven § 66 og § 70.(2/17/2014)
LB-2013-65555 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008)(7/1/2013)
LB-2014-111167 Tilbakekall av arbeids- og oppholdstillatelse. Utvisning. Omgåelsesekteskap. Vietnam.(7/17/2015)
LB-2014-116444 Utlendingsrett. Utvisning. Innreiseforbud.(5/28/2015)
LB-2014-123700 Utvisning til Somalia. Forholdsmessighetsvurderingen. Lang botid og alvorlig kriminalitet.(5/29/2015)
LB-2014-197232 Gyldighet av utvisningsvedtak. Forholdsmessighetsvurdering.(12/2/2015)
LB-2014-550 Utvisning. Forholdsmessighet. Narkotika.(10/23/2015)
LB-2015-1071 Utlendingsrett. Utvisning. Gyldighet. Opplysningsplikt. Utlendingsloven § 66 og § 70.(5/20/2016)
LB-2015-145756 Utlendingsrett. Forholdsmessighetsvurdering. Utvisning. Utlendingloven (2008) § 70.(6/13/2016)
LB-2015-149783 Familiegjenforening. Utvisning.(12/1/2015)
LB-2015-154940 Utlendingsrett. Opphold på humanitært grunnlag. Innreiseforbud. Uforholdsmessig av hensyn til barna. Utlendingsloven § 38, § 66 bokstav a, § 70.(7/4/2016)
LB-2015-34590 Utlendingsrett. Utvisning. Uforholdsmessighet. Utlendingsloven § 70.(2/17/2016)
LB-2015-35426 Erstatningsrett. Utlendingsrett. Ulovfestet objektivt erstatningsansvar. EMK artikkel 13 og artikkel 8.(11/19/2015)
LB-2015-58493 Utvisning. Forholdsmessighet. Lang tilknytning. Straff.(10/9/2015)
LB-2015-58641 Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Utlendingsloven § 70. Utlendingsforskriften § 17-3.(3/5/2016)
LB-2015-64751 Utlendingsrett. Utvisning. Kriminalitet. Forholdsmessighet.(11/25/2015)
LB-2015-98791 Utlendingsrett. Utvisning etter kriminalitet. Forholdsmessighet. Utlendingsloven § 70.(2/23/2016)
LB-2016-140034 Utvisning. Forholdsmessighet. Barn. (10/11/2017)
LB-2016-154398 Utvisning. Grov narkotikaforbrytelse. Forholdsmessighet. Familiesplittelse.(1/9/2018)
LB-2016-159788 Utvisning. Legemsfornærmelse. Forholdsmessighet. Lang saksbehandlingstid. Tilknytning. Irak(11/27/2017)
LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.(9/24/2018)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(9/21/2018)
LB-2016-193160 Utvisning. Rettslig klageinteresse. Selvstendig søksmålsrett.(11/23/2017)
LB-2016-204102 Utvisning. Tilbakekall. Uriktige opplysninger om identitet. (3/13/2018)
LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.(1/21/2019)
LB-2017-167332 Utvisning. Uriktige opplysninger. Familieliv. Barnets beste. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(4/12/2019)
LB-2017-198603 Utvisning. Ulovlig opphold. Uforholdsmessig inngrep. Barnas beste.(7/1/2019)
LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(9/21/2018)
LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.(9/25/2018)
LB-2017-4926 Utvisning. Vold i nære relasjoner. Ran. Forholdsmessighet.(10/28/2017)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (9/21/2018)
LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.(12/10/2018)
LB-2018-106164 Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66.(9/25/2018)
LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.(2/20/2019)
LB-2018-131283 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighet. EMK art. 8. Tyrkia.(8/15/2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(1/8/2019)
LB-2018-74953 Utvisning. Forholdsmessighet. Ulovlig opphold og arbeid. Utl. § 70. Irak.(8/14/2019)
TOSLO-2018-030088 Familieinnvandring. Tvangsekteskap. Utvisning. Pakistan.(2/20/2019)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo