To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2012-494
Documentdate : 29.03.2012

Beskyttelse. Homofili. Utlendingsloven (1988) §§ 15 og 17. Irak


Saken gjaldt gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda, og reiste spørsmålet om en irakisk statsborger har rett til asyl under henvisning til at han som homofil har en velbegrunnet frykt for forfølgelse i Irak. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ikke var kjent i Irak at asylsøkeren var homofil. Videre forutsatte den at han ved retur ville innrette sin livsførsel slik at han unngikk forfølgelse. På denne bakgrunn kom lagmannsretten til at verken vilkårene for asyl i utlendingsloven 1988 § 17 eller for vern mot retur i § 15 var oppfylt. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom med ankeforhandling, fordi lagmannsretten ikke hadde tatt stilling til hva som var årsaken til at søkeren ville holde sin legning skjult. Dersom det forelå reell grunn til å frykte forfølgelse, og frykten for forfølgelse var sentral for hans valg, ville vilkåret om at det skal foreligge en «velbegrunnet frykt for forfølgelse», jf. flyktningkonvensjonen artikkel 1 A jf. protokoll 31. januar 1967, være oppfylt.

Red. anm.: se LB-2010-147688 for tidligere saksgang.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo