To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2015-1388
Documentdate : 18.12.2015

Beskyttelse. Opphold på humanitært grunnlag. Barnets beste. Internflukt. Plenum. Afghanistan


Staten ved Utlendingsnemnda fekk medhald i at vedtaka er gyldige (dissens).

Utlendingsnemnda var komen til at ein familie heimehøyrande i Afghanistan hadde grunnlag for asyl ut frå forholda på heimstaden, men avslo søknaden fordi familien kunne visast til trygg internflukt i anna område i heimlandet. Høgsterett kom samrøystes til at det var rett når Utlendingsnemnda ved vurderinga av "barnets beste" i utlendingslova § 28 tredje ledd, jf. barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 hadde sett på dette med grunnlag i forholda på internfluktstaden, og at det ikkje skulle skje ei samanlikning av forholda for barna i Noreg og på internfluktstaden.

Anken førte heller ikkje fram når det gjaldt mangelfull grunngiving. Eit fleirtal på 10 av dei 19 dommarane meinte at domstolane i utgangspunktet har full kompetanse til å prøve kriteriet "ikke er urimelig" i asylvedtaket. Eit fleirtal på 13 dommarar kom til at asylvedtaket er gyldig. Eit fleirtal på 12 kom til at også vedtaket om opphald på humanitært grunnlag er gyldig.

Eit mindretal på seks dommarar meinte begge vedtaka er ugyldige fordi ei jente på nær seks år ikkje hadde fått høve til å møte personleg og uttale seg i nemndmøtet.

Dommen kastar mellom anna lys over "barnets beste"-vurderinga i utlendingssaker og  dessutan over prøvingsretten for kriteriet "urimelig" i utlendingslova § 28 femte ledd.

Red.anm.: Se LB-2013-192933 for tidligere saksgang.

Latest changes
 • Ny: HR-2015-02524-P Avslag på asyl og vurdering av opphold på humanitært grunnlag. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan (12/18/2015)

  Ny Høyestrettsavgjørelse. Utlendingsnemnda kom til at en familie fra Afghanistan hadde grunnlag for beskyttelse ut fra forholdene på hjemstedet, men avslo søknaden fordi familien kunne henvises til trygg internflukt i annet område i hjemlandet. Høyesterett kom enstemmig til at det var riktig når Utlendingsnemnda ved vurderingen av "barnets beste" i utlendingslova § 28 tredje ledd, jf. barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 hadde sett på dette med grunnlag i forholdene på internfluktstedet, og at det ikke skulle skje en sammenligning av forholdene for barna i Norge og på internfluktstedet.

  Dommen kaster blant annet lys over "barnets beste"-vurderingen i utlendingssaker og dessuten over prøvingsretten for kriteriet "urimelig" i utlendingsloven § 28 femte ledd. Staten ved Utlendingsnemnda fikk medhold i at vedtakene er gyldige (dissens).

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo