To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2005-238
Documentdate : 11.03.2005

Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29.


En mann var utvist fra Norge etter utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c, blant annet på bakgrunn av flere dommer for til dels svært alvorlig voldskriminalitet. Saken gjaldt spørsmål om vedtaket var uforholdsmessig, jf § 29 andre ledd (slik bestemmelsen lød før lovendring i 2004). Høyesterett la vekt på at mannen var kommet til Norge som kvoteflyktning i ung alder, og hadde en klar tilknytning til landet. Sett hen til forbrytelsenes alvorlighetsgrad, fant flertallet at utvisingsvedtaket likevel var forholdsmessig. Dissens 3-2.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro, men et sammendrag er publisert på Norges Høyesteretts nettsider.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Les sammendrag av avgjørelsen her (lenke til domstol.no)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo