To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-1432
Documentdate : 13.11.2009

Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 30 tredje ledd


Saken gjaldt spørsmålet om utvisning av utlending med bosettingstillatelse var uforholdsmessig etter utlendingsloven 24. juni 1988 nr. 64 § 30 tredje ledd. Vedkommende kom til Norge som 14-åring og var i første halvdel av tyveårene dømt for flere voldsforbrytelser og for å ha truet et vitne til å endre forklaring i en straffesak mot ham. På bakgrunn av alvorlig kriminalitet, kom Høyesterett til at vedtaket om utvisning for fem år ikke var uforholdsmessig. Det var grunn til å anta at han også hadde tilknytning til hjemlandet, etter å ha bodd der til han var nesten 14 år gammel.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo