To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk


Red. anm.: se LB-2008-053345-2 for tidligere saksgang.

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-851
Documentdate : 25.06.2009

Arbeidstillatelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven (1988) § 8 annet ledd. India


Saken gjelder prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte arbeidstillatelse og nemndas senere beslutning om ikke å omgjøre vedtaket, jf. utlendingsloven § 8 andre ledd, jf. utlendingsforskriften § 37 sjette ledd, jf. § 21 femte ledd. Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at mye tydet på at nemnda hadde bygget på uriktige eller mangelfulle opplysninger da den la til grunn at den indiske, kasteløse, kvinnen, som ble skilt i Norge, ville kunne forsørge seg selv ved retur til landsbygda i Punjab. Utlendingsnemndas vedtak ble kjent ugydige.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo