To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2006-111
Documentdate : 07.02.2006

Strafferett. Menneskehandel til prostitusjon. Misbruk av sårbar situasjon.


To menn dømt for grov menneskehandel til prostitusjon, jf straffeloven 1902 § 224 første ledd bokstav a, jf annet ledd bokstav b, jf fjerde ledd. De fornærmede kom fra Estland, hvor de levde under til dels svært vanskelige økonomiske og sosiale forhold. En av jentene var 16 år, uten arbeid og bolig. Høyesterett uttalte at karakteristikken «misbruk av sårbar situasjon» må bygge på en samlet vurdering av en rekke forhold, herunder offerets livssituasjon før hun utnyttes, og omstendigheter ved den situasjon hun under utnyttelsen bringes inn i. Sentralt står hennes reelle valgmuligheter. Ifølge Palermoprotokollen artikkel 3 bokstav b) skal ikke samtykke fra offer for menneskehandel være av betydning hvor noens sårbare stilling er misbrukt.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro, men et sammendrag er publisert på Norges Høyesteretts nettsider.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Les sammendrag av avgjørelsen her (lenke til domstol.no)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo