To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2008-032
Document-ID : RS 2008-032
Case-ID : 08/3985
Documentdate : 07.08.2008
Receiver :

Driftsoperatører for statlige mottak     
Statlige mottak

Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak

Innhold

1 Innledning

1.1. Retningslinjenes formål

2.1. Ansvarsforhold

2 Retningslinjer for relasjonen ansatte – UDI

3 Retningslinjer for relasjonen ansatte – beobere

4 Retningslinjer for relasjonen ansatte – lokalsamfunn 

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar overfor det statlige mottaksapparatet og utarbeider retningslinjer til driftsoperatør og mottak.[1] Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til etiske retningslinjer for alle typer mottak. Det forplikter driftsoperatør og alle som har et ansettelsesforhold på mottaket, inklusive praktikanter, korttidsengasjerte og andre med et kontraktsforhold som gjelder driftsoppgaver. Alvorlige brudd, eller begrunnet mistanke om slike brudd, skal alltid meldes til leder eller driftsoperatør, og UDI skal alltid informeres. Brudd på bestemmelser som angir rettslige standarder, eksempelvis de som angår ansattes taushetsplikt, kan medføre oppsigelse og straffeansvar.

1.1. Retningslinjenes formål

Statlige mottak har omfattende, sammensatte og krevende oppgaver. Måten de blir håndtert på er avgjørende både for tillitsforholdet til UDI som oppdragsgiver og for forholdet til beboere og lokalsamfunn. Det stilles derfor store krav til integritet og dømmekraft hos så vel driftsoperatører som mottaksansatte. De etiske retningslinjene skal være et verktøy for det kontinuerlige arbeidet med å opprettholde en høy etisk standard i mottaksapparatet.

Retningslinjene bygger på de etiske prinsippene i gjeldende policydokumenter om statens flyktning-, innvandrings- og mangfoldspolitikk, samt på allment aksepterte verdier og normer som rettferdighet, likebehandling, pålitelighet og lojalitet.

Dokumentet inneholder få påbud. I stedet skal de standarder og prinsipper som trekkes opp gi mottaksapparatet og UDI et felles grunnlag for å møte stadig skiftende utfordringer med etisk refleksjon og begrunnede veivalg.

2.1. Ansvarsforhold

De etiske retningslinjene gjelder for den oppgaveforvaltningen som er avtalt mellom driftsoperatør og UDI, og det ligger til driftsoperatør som arbeidsgiver å implementere og forvalte dem.

UDI på sin side skal ha et vedvarende fokus på mottaksapparatets etiske ståsted. Det betyr å være i løpende dialog med driftsoperatører og mottak og bidra til at retningslinjene fungerer som rettesnor i mottakshverdagen med sine utfordringer og dilemmaer.

Driftsoperatør og mottaksledelse har et særlig ansvar for hvordan atferd og normer utvikler seg i personalgruppa, både gjennom sitt eget eksempel og ved å skape rom for intern dialog og praksisutforming. Den enkelte medarbeider må gjøre seg kjent med retningslinjene, delta aktivt i utformingen av felles praksis og holdninger og bidra til at etisk refleksjon blir en integrert del av mottakshverdagen. 

2. Retningslinjer for relasjonen ansatte – UDI

Samarbeidet mellom mottaket og UDI skal bygge på lojalitet, tillit og åpenhet. Ansatte har den samme grunnleggende rett som andre til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold. Dette innebærer blant annet at de ansatte skal

 • bruke ytringsfriheten på en måte som tar tilbørlig hensyn til de interesser UDI skal ivareta
 • bidra til å realisere direktoratets kjerneverdier, profesjonalitet, helhet og menneskeverd, på alle mottakets ansvarsområder
 • rette seg etter UDIs vedtak og retningslinjer
 • ta opp systemkritikk med UDI og varsle om faglige dilemmaer og kritikkverdige forhold som undergraver mottakets oppgaveløsning 

3. Retningslinjer for relasjonen ansatte – beobere

Integrerings- og mangfoldspolitikkens prinsipper om ikkediskriminering, brukertilpasning og respekt for annerledeshet skal være førende for mottakenes beboerrettede arbeid. Dette innebærer blant annet at de ansatte skal

 • ivareta beboernes rett til personvern
 • være tydelige med hensyn til rolle og ansvar i samhandlingen med beboerne
 • respektere beboernes integritet og egenart
 • tilstrebe en likeverdig behandling og motvirke forskjellsbehandling
 • legge til rette for at beboerne i størst mulig grad kan ivareta sin egen livssituasjon
 • gi god omsorg til enslige mindreårige beboere
 • ikke gi eller motta tjenester, gaver eller belønning fra beboere, unntatt hvis de er av symbolsk karakter
 • ikke innlede seksuelle forhold/parforhold til beboere
 • være aktive ambassadører for verdiene som formidles i dette dokumentet, i ord og handling 

4. Retningslinjer for relasjonen ansatte – lokalsamfunn

Mottakets roller som samarbeidspartner og kunnskaps- og holdningsbygger i lokalsamfunnet krever en høy grad av kompetanse, samt personlig og faglig integritet. Dette innebærer blant annet at de ansatte skal

 • opptre som aktive formidlere av innholdet i og grunnlaget for statens flyktning-, innvandrings- og mangfoldspolitikk i kontakten med samarbeidspartnere og lokalmiljø
 • være aktive brobyggere mellom mottak og lokalsamfunn og fremme gode relasjoner og toleranse i lokalmiljøet
 • unngå verv, oppdrag eller jobber som medfører, eller kan medføre, habilitetskonflikter
 • ivareta taushetsplikten på en profesjonell måte, både i formelle samarbeidsrelasjoner og utenfor arbeidssituasjonen 

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør  

Kontakt: 
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontorene


 [1] UDIs Rundskriv nr. 2011-003 Reglement for drifta av statlige mottak

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo