To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-160
Document-ID : RS 2010-160
Case-ID : 09/4552
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Meldingsrutine for utenriksstasjoner der de er uenige i Utlendingsdirektoratets forståelse av proformabegrepet

1. Innledning

Dette rundskrivet beskriver rutinene for hvordan utenriksstasjonene skal melde fra til UDI, der de mener at UDI har lagt en feil forståelse av proformabegrepet til grunn. I disse tilfellene plikter UDI å rapportere dette til departementet. Dette følger av Justis- og politidepartementets instruks GI-2010-001 ”Instruks om proformaekteskap, jf. utlendingslova § 40 fjerde ledd”.

2. Rutiner

2.1. Frist

Den aktuelle utenriksstasjonen må melde fra til UDI innen tre uker etter at vedtaket i saken ble fattet i UDI. Dette er for at fristen på fire måneder for eventuell beslutning om overprøving av vedtaket i stornemnd i Utlendingsnemnda, etter utlendingsloven § 76 fjerde ledd, skal kunne overholdes.

2.2. Skriftlig melding til UDI fra utenriksstasjonene

Når utenriksstasjonene melder fra etter dette rundskrivet, skjer dette i brevs form til UDI. Brevet skal merkes med ”Melding etter rundskriv RS 2010-160”. Utenriksstasjonen skal også sende e-post til den aktuelle enheten som har hatt ansvaret for saken om at slikt brev er sendt. E-postadressene står på Regelverksportalen (RVP). Det sendes også kopi av denne e-posten til lederen for den aktuelle enheten og til lederen for området for familieinnvandringssaker i UDI. Disse e-postadressene står på UDIs nettsider.

2.3. Begrunnelse

I meldingen skal det begrunnes hvorfor utenriksstasjonen mener at UDI har lagt en prinsipielt feil forståelse av proformabegrepet til grunn i den aktuelle saken.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Anne Kari Kollstrøm
områdeleder

Kontakt: Oppholdsavdelingen, område for familieinnvandringssaker


Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo