To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2011-034
Document-ID : RS 2011-034
Case-ID : 18/01829-2
Last modified : 12.07.2017
Documentdate : 18.07.2011
Receiver :

Driftsoperatører for asylmottak
Asylmottak

Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak


1. Innledning

1.1 Rundskrivets virkeområde

1.2. Rettslig grunnlag

1.3. Målsetting

1.4. Ansvarsforhold

2. Krav til organisatorisk og administrativt arbeid

2.1. Mottakets rutiner

2.2. Representanter

2.3. Krav til særkontaktenes arbeid

2.4. Krav til arbeid med medbestemmelse og ytringsfrihet

2.5. Krav til mottakenes oppfølging av den enslige mindreåriges kontakter utenfor mottaket

2.6. Samarbeid med UDI

3. Krav til omsorgsarbeid

3.1. Krav til miljøarbeid

3.2. Krav til psykososialt arbeid

3.3 Krav til helsearbeid

3.4. Krav til arbeid med skole, opplæring og informasjon

3.5. krav til samarbeid med andre aktører

3.6. Enslige mindreårige med følgeperson

3.7. Bekymring

3.8. Enslige mindreårige på sykehus

4. Kontroll av asylmottak

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter RS 2010-175, Krav til arbeid med enslige mindreårige beboere i statlige transittmottak og RS 2010-176: Krav til arbeid med enslige mindreårige beboere i ordinære statlige mottak.

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet inneholder de krav UDI stiller til mottak i arbeidet med enslige mindreårige, ut over de retningslinjene som ellers ligger til grunn for drift av ordinære mottak og transittmottak.

Dette rundskrivet danner grunnlag for øvrige retningslinjer for arbeid med enslige mindreårige i mottak. Vi viser til gjeldende rundskriv for denne beboergruppen.

Direktoratet skal gi personer som søker beskyttelse, tilbud om innkvartering, jf utlendingslovens § 95. For enslige mindreårige asylsøkere skal tilbudet også omfatte nødvendig omsorg. FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) ble ratifisert av Norge i 1991 og inkorporert i norsk lov i 2003. Den ligger derfor til grunn for innretningen av bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige.

UDI kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet i henhold til Reglement for drift av statlige mottak.

1.1 Rundskrivets virkeområde

Kravene i dette rundskrivet gjelder arbeid med:

 1. personer mellom 15 og 18 år som har kommet til landet uten voksen følgeperson med foreldreansvar

 2. personer opptil 18 år som kommer sammen med voksen følgeperson uten foreldreansvar, og som bor sammen med denne i en ordinær mottaksavdeling, eller i egen avdeling/mottak for enslige mindreårige

 3. personer i ordinære mottak som får fastsatt alderen som mindreårige i asylvedtaket.

Registrerte enslige mindreårige som antas å være voksne, får plass i ordinære mottak. De har ikke krav på omsorg som mindreårige.[1] Når denne gruppen får vedtak i asylsaken, vil alderen være fastsatt. De som får fastsatt alderen til å være under 18 år, inngår i pkt. c) ovenfor.

1.2. Rettslig grunnlag

Innholdet i omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere er forankret i Barneloven § 30-[2]. § 31 og § 33-[3] stadfester at barn har rett til å bli hørt og skal få gradvis større selvråderett fram til myndighetsalderen. Barnekonvensjonen har flere artikler som omhandler barns rett til omsorg, se krav videre i dette dokumentet.

1.3. Målsetting

Mottaket skal bidra til at enslige mindreårige som gruppe får et likeverdig bo- og omsorgstilbud under mottaksoppholdet. Mottaket skal samarbeide med den enkelte om tilrettelegging av strukturert og målrettet omsorg som best mulig ivaretar individuelle behov.

1.4. Ansvarsforhold

Utlendingsdirektoratet har ansvar for at enslige mindreårige asylsøkere får et forsvarlig omsorgstilbud i mottak mens de venter på behandling av asylsøknaden og frem til bosetting eller til avreise fra Norge. Det daglige omsorgsansvaret for enslige mindreårige 15-18 år som bor i mottak, er delegert fra UDI til mottakene via driftsoperatørene. For enslige mindreårige med følgeperson i ordinære mottak, er det daglige omsorgsansvaret delegert til følgepersonen, se pkt. 2.3.

Arbeidet med asylsøkere og flyktninger baserer seg på sektoransvarsprinsippet. Det betyr at den enkelte faginstans har samme ansvar for flyktninger og innvandrere som for den øvrige befolkning.[4] Prinsippet om sektoransvar gjelder på alle forvaltningsnivåer, dvs. stat, fylke og kommune.

Representantene har ikke omsorgsansvar, men skal påse at den mindreåriges juridiske rettigheter blir ivaretatt, jfr. Vergemålsloven.

2. Krav til organisatorisk og administrativt arbeid

Mottaket har rolle som den enslige mindreåriges foresatte i det daglige omsorgsarbeidet. Mottaket har også oppfølgingsansvar hvis en beboer uteblir fra mottaket.[5]

Barnefaglige og flyktningfaglige perspektiver må sees i sammenheng i det daglige mottaksarbeidet.

Mottaket skal konkretisere kravene i dette rundskrivet og utarbeide en lokal plan for omsorgsarbeidet. Planen skal synliggjøre mottakets barnefaglige ståsted og prinsipper, rutiner, samarbeidspartnere m.m. Den skal sees i sammenheng med mottakets årsplan.

2.1. Mottakets rutiner

 1. Mottaket skal utarbeide rutiner i samsvar med UDIs retningslinjer i dette og andre gjeldende rundskriv

 2. Det skal være fast struktur på hverdagen gjennom rutiner, regler, prosedyrebeskrivelser og turnusordninger [6].

2.2. Representanter

Mottaket skal:

 1. sikre at fylkesmannen får fortløpende informasjon om nye beboere som det skal oppnevnes representant for

 2. tilrettelegge for at representanten kan utøve sitt ansvar på best mulig måte og involvere vedkommende når det er berettiget å kreve ivaretakelse av rettigheter

 3. tilrettelegge for at den enslige mindreårige får kontakt med sin representant når han/hun har behov for det.

 4. ha god kommunikasjon mellom de ansatte og representanten[7].

2.3. Krav til særkontaktenes arbeid

I ordinære mottak skal den enkelte enslige mindreårige ha en fast særkontakt i personalgruppa. I transittmottak skal den enkelte ha faste kontakter i personalet. Så langt det er mulig, og til det beste for den mindreårige, skal det være samme særkontakt/kontakt gjennom hele botiden. Mottaket skal forsikre seg om at alle enslige mindreårige vet hvem som er deres særkontakt/kontakt. Ordinære mottak skal ha et system for faste kontakter når særkontakten ikke er på jobb.

Mottaket skal utarbeide en arbeidsbeskrivelse for særkontaktene/kontaktene som bl.a. omfatter ansvar[8] for å:

 1. ivareta den mindreåriges daglige omsorg i samarbeid med øvrige ansatte

 2. være oppmerksom på den mindreåriges signaler om behov for støtte og oppfølging og være tilgjengelig for kontakt

 3. koordinere tiltak, både internt i mottaket og eksternt, slik at det blir størst mulig helhet og sammenheng for den enkelte[9]

 4. følge opp den enkeltes helse og bidra til at han/hun får den helsehjelpen det er behov for, bl.a. kontakt med fastlegen. Begrensninger i foresattes innsynsrett om helseforhold [10] er ikke til hinder for å gi den hjelpen og støtten den mindreårige har behov for

 5. arbeide med individuell kartlegging og tiltaksplan i samarbeid med mottakets barnefaglige ansvarlige [11]

 6. sikre at den enslige mindreårige får mulighet til å si sin mening og bli hørt i saker som angår ham eller henne [12]

 7. være bindeledd mellom den mindreårige, representanten og øvrige personer og etater som har betydning for den unges liv.

2.4. Krav til arbeid med medbestemmelse og ytringsfrihet

 1. Ordinære mottak/avdelinger skal etablere samarbeidsråd med mandat og definert økonomiansvar

 2. Transittmottak skal sikre beboernes medbestemmelse gjennom et fast møtested for enslige mindreårige og representanter for personalet.

 3. Alle mottak skal legge til rette for at de enslige mindreårige får si sin mening og bli hørt, både som enkeltpersoner og som gruppe.

2.5. Krav til mottakenes oppfølging av den enslige mindreåriges kontakter utenfor mottaket

Mottaket skal

 1. legge til rette for at den enkelte får hjelp til å oppspore foreldre og gjenoppta eller opprettholde kontakt med omsorgspersoner i hjemlandet [13]

 2. legge til rette for at den enslige mindreårige får pleie kontakt med slekt og venner i Norge

 3. sikre at identiteten til besøkende blir registrert.

2.6. Samarbeid med UDI

 1. Mottaket skal ha løpende kontakt med regionkontoret om omsorgssituasjonen på mottaket generelt og om enkeltpersoner med særskilte behov

 2. Dersom det framkommer opplysninger som kan ha betydning for asylsaken, skal mottaket undersøke om den mindreårige og/eller representanten ønsker at opplysningene skal overføres til asylavdelingen i UDI.

3. Krav til omsorgsarbeid

Mottaket skal sikre at de enslige mindreårige får nødvendig oppfølging og gis et godt omsorgstilbud og oppvekstmiljø. Hensynet til barnets beste[14] skal være grunnleggende for mottaksarbeidet. Dette innebærer individuell tilrettelegging og at det tas hensyn til bl.a. alder, kjønn, livssyn, kulturell identitet, personlighet, fungeringsevne, ressurser og behov.

Mottaket skal ivareta den enkeltes behov så langt det er mulig. Dersom individuelle behov går på bekostning av gruppens behov, skal mottaket varsle UDIs regionkontor og i samarbeid med regionkontoret søke å finne løsninger som ivaretar alle parter.

Spesielle hensyn som er knyttet til ungdomsalderen må vektlegges for gruppen 15-18 år.

3.1. Krav til miljøarbeid

 1. Mottakets miljøfaglige leder har ansvar for å sikre et helhetlig omsorgstilbud i samarbeid med personalgruppa

 2. Mottaket skal ha et strukturert og tilrettelagt aktivitetstilbud i fritiden og legge til rette for integrering i lokalmiljøet.

3.2. Krav til psykososialt arbeid

I det psykososiale arbeidet skal mottaket:

 1. styrke den enkelte til å ta ansvar for seg selv og miljøet rundt seg i samsvar med alder og modenhet

 2. sikre vilkår for, og stimulere til refleksjon, selvforståelse, vekst og identitetsutvikling gjennom oppdragelse, støtte, veiledning, utfordringer, opplæring og skolegang

 3. styrke den enkeltes evne til å takle individuelle og mellommenneskelige forhold

 4. bistå den enkelte i å forstå og tilegne seg norske sosiale/kulturelle normer og regler [15]

 5. respektere den enkeltes privatliv

 6. ta hensyn til den enkeltes kulturelle og religiøse bakgrunn og behov for religionsutøvelse.

3.3 Krav til helsearbeid

Mottaket skal:

 1. sikre at den enkelte får den helsehjelpen han eller hun har behov for [16], både fysisk og psykisk

 2. legge til rette for at den enkelte får hjelp til å takle psykiske plager som følge av opplevelser fra krig, konflikt, flukt, tap og eksiltilværelse

 3. stimulere til fysisk aktivitet og naturopplevelser for å ta vare på egen helse og for å oppleve gleden ved det

 4. gi opplæring og veiledning i hvordan de mindreårige selv kan gjennomføre et sunt og godt kosthold i tråd med bl.a. statens råd for ernæring. Det er ønskelig at mottaket har kontroll med at de enslige mindreårige får et sunt og godt kosthold.

 5. sikre at kostholdet bygge på bl.a. statens råd for ernæring når de har kantinedrift.

3.4. Krav til arbeid med skole, opplæring og informasjon

Mottaket skal:

 1. søke å sikre at beboere får det skoletilbudet de har behov for i samsvar med skoleverkets lover, forskrifter og retningslinjer [17]

 2. melde beboere inn og ut av grunnskolen eller voksenopplæringen når det er aktuelt.

 3. bistå beboere med å søke plass i videregående skole når det er aktuelt

 4. bistå beboere med sikte på at de skal få et tilpasset og ev. tilrettelagt skoletilbud i kommunen i samsvar med deres rettigheter

 5. følge opp skole/hjem-samarbeidet som foresatt

 6. legge til rette for leksehjelp

 7. informasjonsprogrammet [18] må tilpasses målgruppen på bakgrunn av at de ikke har foreldre i Norge.

3.5. krav til samarbeid med andre aktører

Mottaket skal

 1. ha kontakt med barnevernet, bl.a., faste samarbeidsrutiner, bekymringsmeldinger, varsling om inn- og utflytting av beboere

 2. ta initiativ til fast samarbeid med øvrige aktuelle sektormyndigheter i kommunen. Dette gjelder spesielt helse, skole og politi

 3. ta initiativ til fast samarbeid med tjenesteapparatet innen psykisk helse for ungdom

 4. samarbeide med frivillige organisasjoner om deres tilbud til de enslige mindreårige

 5. overføre nødvendig informasjon[19] og samarbeide med IMDi når en enslig mindreårig har fått oppholdstillatelse med rett til bosettingn. Mottaket skal legge til rette for best mulig kontinuitet i omsorgstilbudet, bl.a. ved at den enslige mindreårige får god kontakt med kommunen i forberedelsesfasen samt følge opp den mindreårige ved flyttingen.

3.6. Enslige mindreårige med følgeperson

Når enslige mindreårige bor sammen med følgepersonen i ordinært mottak/avdeling for voksne og familier, har følgepersonen det daglige omsorgsansvaret. Siden UDI har omsorgsansvar også for denne gruppen enslige mindreårige, skal mottaket følge særskilt med på hvordan omsorgssituasjonen er for disse barna/ungdommene, bl.a. ved å tildele særkontakt.[20] For øvrig gjelder UDIs rundskriv om enslige mindreårige også denne gruppen.

3.7. Bekymring

Mottakspersonalet må gjøre seg kjent med rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet, Q-06/2010: Barnevernets ansvar for enslige mindreårige i mottak, omsorgssentre og kommuner. Videre viser vi til UDIs rundskriv RS 2011-011: Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak og RS 2010-085: Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak.

Dersom mottakspersonalet er bekymret for en beboer, skal de drøfte situasjonen med regionkontoret og vurdere hva som kan settes inn av tiltak innenfor mottakets eller UDIs rammer. Saken kan også drøftes anonymt med barnevernet og/eller helsesøster/lege/psykolog.

Dersom mottakspersonalet vurderer at en enslig mindreårig har omsorgsbehov som går utover det UDI og mottaket kan gi, skal mottaket sende bekymringsmelding til barnevernet med kopi til UDIs regionkontor.

Dersom den mindreårige har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker og mottaket vurderer at det kan være grunnlag for å sette inn tiltak utover det mottaket selv kan gi, har mottaket opplysningsplikt til barnevernet etter barnevernlovens § 6-4.

Mottaket skal samarbeide med barnevernet om enkeltbeboere som har særskilte behov for oppfølging fra barnevernet. Ved omsorgsovertakelse, kan samarbeidet videreføres ved behov. Kommunen kan søke UDIs regionkontor om refusjon for utgifter til plassering utenfor mottak. [21]

3.8. Enslige mindreårige på sykehus

Enslige mindreårige på sykehus har den samme retten som andre barn til å ha en omsorgsperson hos seg, men omsorgspersonen har ingen plikt til å være der. Dersom en enslig mindreårig som er innlagt på sykehus, har behov for å ha en omsorgsperson til stede, skal mottaket vurdere situasjonen i samarbeid med sykehuset og drøfte den med regionkontoret. Barnets beste skal legges til grunn for vurderingen. Den mindreåriges mening skal tillegges stor vekt. Mottaket kan søke regionkontoret om ekstraordinært driftstilskudd til kostnader når den mindreårige har behov for at en mottaksansatt kan være hos ham eller henne i en periode.

4. Kontroll av asylmottak

UDI fører minimum to kontroller i året på mottak og avdelinger for enslige mindreårige. Den første kontrollen er knyttet til oppfølging av kontrakten mellom UDI og driftsoperatør om drift av mottaket. Den andre kontrollen er spesielt rettet mot mottakets omsorgsarbeid for enslige mindreårige. Dette rundskrivet samt andre rundskriv som er spesielt rettet mot arbeid i mottak og avdelinger for enslige mindreårige, vil danne grunnlag for hva UDI vil etterspørre i kontrollen.

Anne Siri Rustad
regiondirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Regionkontorene[1] Registrerte enslige mindreårige som antas å være voksne, har juridiske rettigheter som er lovfestet for ungdom under 18 år inntil de eventuelt får vedtak med aldersfastsettelse over 18 år. Det er ikke en rettighet å bo i en bestemt type mottak.

[3] Barneloven § 31. Rett for barnet til å vere med på avgjerd og § 33. Barnet sin sjølvråderett.

[4] Utlendingsloven § 4. Utlendingers rettsstilling: ”Dersom ikke annet følger av gjeldende rettsregler, har utlendinger under sitt lovlige opphold i riket samme rettigheter og plikter som norske statsborgere. ”

[5] Se RS 2015-009: Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak og RS 2011-002: Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreåriges ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader

[6] Dette skal bidra til et mest mulig stabilt oppvekstmiljø og kontinuitet i voksenkontakten

[7] Barnekonvensjonen art. 18: Oppdragelse og oppfostring. For å ivareta omsorgen for den enkelte best mulig, er det viktig å utvikle felles forståelse for hva som til enhver tid gir den best mulige omsorgen

[8] Dette kravet vektlegges spesielt i ordinære mottak/avdelinger for enslige mindreårige. I transittmottak må kravet tilpasses botiden.

[9] Dette gjelder alle beboere, men er spesielt viktig for de som har behov for sammensatte tjenester og får individuell plan etter hjemmel i Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

[10] Pasientrettighetsloven setter grense for foresattes rett til informasjon fra helsepersonell for ungdom 12-16 år, se § 3.4, og over 16 år, se § 3.3. Samtykke: Se § 4.3

[11] Se RS 2012-018: Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige beboere i statlige mottak

[12] Jfr. Barnekonvensjonen art. 12

[13] Jfr. Barnekonvensjonen art. 22.

[14] Barnekonvensjonen art. 3

[15] Dette er grunnleggende for å styrke den sosiale mestringen i det norske samfunnet

[16] Barnekonvensjonen art. 24: Helse

[17] Barnekonvensjonen art. 28: Utdanning. Opplæringsloven § 2.1 og 4A.1. Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet: Udir-5-2008 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak , Udir-7-2009 Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

[18] Se RS 2017-002: Krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak pkt. 5.2

[19] Se RS 2012-018: Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige beboere i statlige mottak

[20] Se RS 2011-002: Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreåriges ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader, pkt. 3c.

[21] Se RS 2011-025: Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, retursenter eller omsorgssenter

 

Latest changes
 • Endret: RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak (7/12/2017)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med gjeldende begrepsbruk. Begrepet tilsyn er erstattet med kontroll av asylmottak.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo