To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2014-014
Document-ID : RS 2014-014
Case-ID : 15/08728-13 (18/00276-1)
Last modified : 16.01.2018
Documentdate : 24.06.2014
Receiver :

Region- og mottaksavdelingen
Politiets utlendingsenhet

Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født i, eller kommet til Norge, etter at foreldrene har søkt om beskyttelse


1. Innledning

2. Opprettelse av asylsak

3. Barn som er født mens foreldrenes sak(er) er til behandling i UDI

4. Barn som er født/har søkt etter at UDI har avslått foreldrenes søknad(er), men klagen er ikke sendt til UNE

5. Barn som er født/har søkt etter at UDI har avslått foreldrenes søknad(er)og klagen(e) er sendt til UNE

6. Barn født/har søkt etter at foreldrene har endelig avslag i UNE.

7. Barn født etter positivt vedtak i foreldrenes sak

1. Innledning

Dette rundskrivet inneholder rutiner for registrering og behandling av saker for barn født i Norge mens én eller begge foreldrene har søknad om beskyttelse til behandling, eller har endelig vedtak, og barn som kommer til Norge og som søker beskyttelse etter at foreldrene har søkt.

Det gir retningslinjer for sending av saken mellom politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) og behandling av saken internt i UDI.

Retningslinjene skal påse at det blir opprettet sak på barnet i DUF, slik at oppfølgning i mottakssystemet og saksbehandlingen for øvrig sikres, herunder at søknaden for barnet behandles i to instanser.

2. Opprettelse av asylsak

a) Barn som bor i ordinært mottak, transittmottak eller er direkte bosatt

Regionkontor oppretter ny person med DUF nummer for barn født i mottak.

Mottakene sender opplysningene om fornavnet og etternavnet til barnet samt fødselsbekreftelse. Regionkontoret registrerer barnet og følgende opplysninger: fødested, fødselsdato, kjønn, navnet og etternavnet, relasjoner og nasjonalitet.

Av tekniske grunner oppretter Regionkontoret også sak på barnet. (Innregistrering i mottak og tildeling av registreringsnummer forutsetter at det finnes en sak på barnet.)

Saken opprettes ved hjelp av arbeidsprosess «UDI registrerer (ny) sak», med et minimum av saksinformasjon:

 1. Det må bekreftes at det er innkommet en søknad (for at det skal opprettes en tillatelsessak).
 2. Innvandringsgrunn registreres som FLUKTASYLORD. Tillatelseskode og hjemmel får da automatisk verdi.
 3. Det hukes av for «Søkt fra riket».
 4. Søknadmottattdato settes lik barnets fødselsdato når barnet er født i Norge. For barn som er født utenfor Norge settes søknadmottattdatolik registreringsdatoen.
 5. Det hukes av for at det dreier seg om en førstegangssøknad.

Barnet tildeles registreringsnummer som er lik den som foreldrene har samt mottak hvor barnet bor med foreldre.

Saken ekspederes ved hjelp av tverretatlig melding til PU v/Dokumentsenteret. Fødselsattest skal være knyttet til saken. Meldingen skal informere om nyfødt i mottak og inneholde DUF nummer og navn + etternavn til foreldre samt DUF nummer og navnet og etternavnet til den nyfødte. Meldingen avsluttes med:

"Barnet er tildelt DUF-nr. og sak er opprettet. Barnet er registrert inn i mottak. Ankomstregistreringsskjema kan fylles ut. Vi ber om rask tilbakemelding fra PU."

Politiets utlendingsenhet skal fylle ut ankomstregistreringsskjema jf. RS 2010-081. Politiet sender melding til regionkontoret når ankomstregistreringsskjema er fylt ut.

b) Barn som ikke bor i mottak

Familier som ikke bor i mottak, skal henvende seg til sitt lokale politidistrikt for å levere fødselsattest eller fødselsmelding. Politidistriktet sender meldingen videre til Politiets utlendingsenhet.

c) Barn som kommer alene etter at foreldrene har søkt beskyttelse

Når barn som kommer alene og oppgir at de har foreldre/forelder i Norge, søker beskyttelse, skal Politiets utlendingsenhet opprette egen sak på barnet og fylle ut ankomstregistreringsskjemaet, jf. RS 2010-081. Saken sendes så UDI.

Barnet skal ha status som enslig mindreårig asylsøker, EMA, og tilbys plass i et transittmottak for enslige, mindreårige asylsøkere inntil innledende saksbehandling er fullført, jf. RS 2011-002. Barnet skal få oppnevnt representant.

3. Barn som er født mens foreldrenes sak(er) er til behandling i UDI

Etter at PU har fylt ut ankomstregistreringsskjema, se pkt. 2, skal saken ekspederes til UDI v/Koordineringsenheten som videreformidler til ansvarlig enhet. Søknaden skal samordnes med foreldrenes sak (er) og saksbehandler skal behandle sakene samlet for hele familien.

I saker som gjelder barn som er født mens saken til foreldrene er til behandling i UDI, skal opplysninger om barnets situasjon innhentes for å undersøke om det foreligger et selvstendig beskyttelsesbehov for barnet.

4. Barn som er født/har søkt etter at UDI har avslått foreldrenes søknad(er), men klagen er ikke sendt til UNE

Etter at PU har fylt ut ankomstregistreringsskjema , se pkt. 2, skal saken ekspederes til UDI v/Koordineringsenheten som videreformidler til ansvarlig enhet. Søknaden skal samordnes med foreldrenes sak(er).

UDI skal fatte realitetsvedtak i barnets sak, uavhengig av at foreldrenes søknader er avslått. UDI skal være særlig oppmerksom i saker der søkerne kommer fra områder der kjønnslemlestelse er vanlig. Se IM 2015-011 - Retningslinjer for asylsaker der mindreårige kan være utsatt for kjønnslemlestelse.

Dersom barnet fyller vilkårene for opphold i Norge, skal UDI vurdere omgjøring av vedtakene i foreldrenes saker.

Dersom barnet ikke fyller vilkårene for opphold i Norge, skal klagebehandlingen av foreldrenes utsettes til klagefristen for barnets sak er utløpt slik at UDI behandler klagene samlet.

5. Barn som er født/har søkt etter at UDI har avslått foreldrenes søknad(er)og klagen(e) er sendt til UNE

Etter at PU har fylt ut ankomstregistreringsskjema, se pkt. 2, skal saken ekspederes til UDI v/Koordineringsenheten som videreformidler til den ansvarlige enheten.

Saksbehandleren i UDI tar kontakt med saksbehandleren i UNE før UDI treffer vedtak i barnets sak eller innhenter foreldrenes sak(er) fra UNE. UDI og UNE kan dermed vurdere når eventuelt tilbakeføring er hensiktsmessig og ellers samordne saksbehandlingen. Dette er for å unngå at UDI og UNE treffer vedtak for familiemedlemmer basert på ulike faktagrunnlag.

UNE kan ha igangsatt undersøkelser i foreldrenes sak eller har fått/venter på nye opplysninger. UDI bør være kjent med statusen i UNEs saksbehandling før UDI avgjør saken for barnet eller rekvirerer foreldrenes saker fra UNE. Tilsvarende bør UDI gjøre UNE oppmerksom på informasjon som har kommet frem under UDIs saksbehandling for barnet dersom denne er av betydning for foreldrenes saker.

Hvis UNE har innkalt foreldrene til et berammet nemndmøte, kan det være hensiktsmessig at nemndmøtet gjennomføres og at UNE avgjør foreldrenes saker før UDI avgjør saken for barnet eller får tilbakeført ansvaret for saksdokumentene til foreldrene.

Dersom barnet fyller vilkårene for opphold i Norge, fatter UDI positivt vedtak og sender saken til UNE som vurderer om dette gir grunnlag for omgjøring av foreldrenes sak.

Dersom barnet ikke fyller vilkårene for opphold i Norge, avslår UDI søknaden. Klagen behandles på vanlig måte og oversendes UNE for behandling sammen med foreldrenes sak.

6. Barn født/har søkt etter at foreldrene har endelig avslag i UNE.

Etter at PU har fylt ut ankomstregistreringsskjema, se pkt. 2, skal saken ekspederes til UDI v/Koordineringsenheten som videreformidler til ansvarlig enhet.

UDI skal realitetsbehandle søknaden om asyl for barnet, såfremt det ikke er opplysninger i foreldrenes saker som tilsier at de ikke ønsker å søke asyl for barnet. Vurderingstema vil være om familien har søkt om frivillig retur etter avslaget fra UNE, om de ikke har gjort det eller om de har sendt inn/vurderer å sende omgjøringsbegjæring og om de kommer fra et område der kjønnslemlestelse skjer. Dersom foreldrene til barnet ikke ønsker å søke asyl for barnet skal saken henlegges. Før søknaden henlegges må saksbehandleren kontakte foreldrene/foreldrenes advokat for å avklare om barnet har søkt asyl.

Saksbehandler må sjekke om foreldrene har en omgjøringsanmodning til behandling i UNE. I så fall må saksbehandleren kontakte UNE, jf. pkt. 5.

Dersom barnet fyller vilkårene for opphold i Norge, fatter UDI positivt vedtak og underretter UNE dersom UNE har en omgjøringsanmodning til behandling.

I det tilfelle foreldrene har fått avslag på sine søknader i UNE og barnet får en oppholdstillatelse av UDI, skal saksbehandler be politiet veilede foreldrene om muligheten for å anmode om omgjøring av avslaget i foreldrenes sak og at de kan søke om familiegjenforening med barnet.

Dersom barnet ikke fyller vilkårene for opphold i Norge, avslår UDI søknaden. I slike tilfeller skal saksbehandler vurdere om saken er åpenbart grunnløs og gi kort frist for å begjære oppsettende virkning. Klagen/begjæringen behandles på vanlig måte og oversendes UNE.

7. Barn født etter positivt vedtak i foreldrenes sak

Dersom en eller begge foreldrene har beskyttelse, jf. utl. § 28 1 a eller § 28 1 b, skal politiet informere om at de kan søke om avledet flyktningstatus for barnet, se RS 2010-072. Dersom bare en av foreldrene har status som flyktning, må barnet ha samme statsborgerskap som flyktningen. For å søke om avledet flyktningstatus, må de foresatte bruke skjemaet «Søknad om reisebevis eller utlendingspass og krysse av i feltet «reisebevis og avledet asylstatus (ektefelle/samboer/barn til flyktning)».

Søkeren skal ikke betale gebyr for søknaden om oppholdstillatelse som flyktning, jf utf. § 17-10 annet ledd bokstav b, og heller ikke gebyr for første gangs søknad om reisebevis, jf utf. § 17-11.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, ASA Fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født i, eller kommet til Norge, etter at foreldrene har søkt om beskyttelse (1/16/2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Endret: RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født i, eller kommet til Norge, etter at foreldrene har søkt om beskyttelse (5/16/2017)

  Rundskrivets punkt 3 og 4 er oppdatert. I saker som gjelder barn som er født mens saken til foreldrene er til behandling i UDI, skal opplysninger om barnets situasjon innhentes for å undersøke om det foreligger et selvstendig beskyttelsesbehov for barnet. Dette kan blant annet være tilfellet ved risiko for kjønnslemlestelse, jf. IM 2015-011, Retningslinjer for asylsaker der mindreårige kan være utsatt for kjønnslemlestelse.

 • Endret: RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født i, eller kommet til Norge, etter at foreldrene har søkt om beskyttelse (5/9/2016)

  Rundskrivet er endret for å tydeliggjøre hvordan regionkontorene skal ekspedere en sak til PU.

 • Endret: RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født i, eller kommet til Norge, etter at foreldrene har søkt om beskyttelse (1/8/2016)

  Rutinene er endret slik at regionkontorene registrerer barn født i mottak som ny person i DUF, med eget DUF-nummer.

 • Endret: RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født eller kommet til Norge etter at foreldrene har søkt om beskyttelse (6/26/2014)

  Det er gjort et par justeringer for å gjøre rundskrivet klarere: "person" er byttet ut med "barn" i punkt 2a og 2b, og "politiet" er byttet ut med "Politiets utlendingsenhet" i punkt 2c.

 • Ny: RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født eller kommet til Norge etter at foreldrene har søkt om beskyttelse (6/24/2014)

  Nytt rundskriv for UDI og politiet med rutiner for registrering og behandling av saker for barn født i Norge mens en eller begge foreldrene har søknad om beskyttelse til behandling, eller har endelig vedtak, og barn som kommer til Norge og som søker beskyttelse etter at foreldrene har søkt. Rundskrivet skal sikre at det blir opprettet sak i DUF, og videre sikre oppfølging i mottakssystemet og utlendingsforvaltningen for øvrig. De skal også sikre at det blir en reell to-instansbehandling av disse søknadene.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo