To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2014-026
Document-ID : RS 2014-026
Case-ID : 12/2929-14
Documentdate : 15.12.2014
Receiver :

Politiet
Utlendingsdirektoratet

Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet instruerte den 30. september 2014 Utlendingsdirektoratet (UDI) om å unnta asylsøkere fra Dublin-prosedyren av ressurs- og kostnadseffektive hensyn. Instruksen erstatter instruks GI 2012-004 om unntak fra Dublin-prosedyren for kriminelle asylsøkere. Den nye instruksen utvider målgruppen for hvilke personer som kan unntas fra Dublin-behandling.

2. Formål

Formålet med instruksen er å gjøre Norge mindre attraktivt for personer som misbruker asylinstituttet, å hindre gjentatte Dublin-returer, samt å legge til rette for at en sak kan tas til realitetsbehandling i Norge der dette samlet sett fremstår som mest ressurs- og kostnadseffektivt, jf. instruks GI 2014-009.

Instruksen utvider derfor målgruppen for hvilke personer som kan unntas fra Dublin-behandling.

3. Innholdet i instruksen

«UDI kan realitetsbehandle saker etter Dublin III-forordningen i henhold til utlendingsforskriften § 7-4 annet ledd, jf. utlendingsloven § 32 annet ledd, dersom

a) det er meget stor sannsynlighet for at søknad om beskyttelse ikke vil bli innvilget, og
b) politiet i den aktuelle saken opplyser at de enkelt kan returnere vedkommende til hjemlandet.

Det er en forutsetning for å kunne ta en sak til realitetsbehandling etter vilkårene ovenfor at realitetsbehandling i Norge fremstår som det mest ressurs- og kostnadseffektive, og at det er opprettet en tett dialog mellom UDI og politiet i den enkelte sak. For å unngå at saker tas til realitetsbehandling hvor retur senere viser seg umulig, skal det legges avgjørende vekt på politiets vurdering».

Hele instruksen om unntak fra Dublin-prosedyre kan leses her.

4. Hvem som initierer prosessen med å unnta en sak fra Dublin-behandling

Politiet

Det er i all hovedsak politiet som starter prosessen. Når politiet ved Politiets utlendingsenhet (PU) har vurdert at det er enkelt å returnere vedkommende til hjemlandet, skal UDI informeres om dette. Dersom et politidistrikt ønsker å starte prosessen, skal politidistriktet først avklare med PU om saken egner seg for behandling etter instruksen.

UDI

Saksbehandlere i UDI kan oppdage en sak de mener bør vurderes for realitetsbehandling med tanke på retur til hjemlandet. UDI v/den aktuelle landenheten eller priokontaktpunktet, avklarer først med PU om saken egner seg for behandling etter instruksen og hvordan saken skal håndteres. PU følger opp saken i tråd med pkt 5.

5. Politiet sender forespørselen om unntak fra Dublin-behandling

Politiet vurderer om saken bør unntas fra Dublin-behandling. Unntak fra Dublin-behandling kan blant annet fremstå som det mest ressurs- og kostnadseffektive når personer har tilknytning til kriminelle miljøer eller når personer tar seg tilbake til Norge etter tidligere å ha blitt returnert i medhold av Dublin-forordningen.

Hva skal politiet gjøre?

 1. Ta utvidet registrering, se RS 2010-081, pkt 5.3. I den grad det er praktisk for politiet, forsøke å avklare om vedkommende har flyktningstatus i et annet land.
 2. Innhente bekreftelse fra PU om at de enkelt kan returnere vedkommende til hjemlandet.
 3. Sende forespørsel til UDI i DUF og vise til at utvidet registrering er gjennomført og at bekreftelse fra PU er innhentet. Eventuelle spørsmål kan rettes til Asylavdelingens priokontaktpunkt, tlf. 94 50 50 17.

6. Utlendingsdirektoratet behandler forespørselen

UDIs priokontaktpunkt håndterer forespørselen snarest, etter at den er mottatt fra politiet.

Hva skal Utlendingsdirektoratets priokontaktpunkt gjøre?

 1. Avklare med Dublin-enhetene, ved deres priokontaktpunkt dublinprio@udi.no, om det foreligger opplysninger om at personen har flyktningstatus i et annet land.
 2. Bekrefte at saken med stor sannsynlighet blir avslått.
 3. Beregne hvor lang tid saksbehandlingen vil ta (inkludert eventuell utsatt iverksetting og klagebehandling).
 4. Sende et svar til politiet i DUF om at pkt. 1-3 er oppfylt, og bekrefte at saken er tatt ut av Dublin-prosedyren.

UDI prioriterer deretter realitetsbehandlingen av søknaden, inkludert eventuell endring av prosedyrekode, omgjøring av Dublin-vedtak, begjæring om utsatt iverksetting, klageoversendelse og utvisningsvedtak.

7. Hinder for unntak

En sak kan unntas fra Dublin-behandling bare dersom:

 • vilkåret ”meget stor sannsynlighet for at søknad om beskyttelse ikke blir innvilget” er oppfylt.  Aktuell landenhet i UDI skal vurdere og formidle dette til direktoratets kontaktpunkt, og politiet.
 • politiet enkelt kan returnere vedkommende til hjemlandet, og
 • utlendingen ikke har flyktningstatus i et annet land.

Saker som ikke oppfyller disse tre kriteriene sendes tilbake til Dublin-enheten for behandling og priokontaktpunktet gir beskjed med begrunnelse om dette til politiet/PU i DUF.

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens Fagstab

Latest changes
 • New: RS 2014-026 Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009 (12/15/2014)

  The Ministry of Justice and Public Security has given the UDI an instruction (GI 2014-009) that replaces a former instruction. This circular replaces the circular that was written because of the old instruction. The circular also better describes the assessments that the police has to make. Contact points in the Asylum Department have been added.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo