To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2016-002
Document-ID : RS 2016-002
Case-ID : 16/02443-23
Last modified : 27.09.2018
Documentdate : 08.04.2016
Receiver :

Politidistriktene

Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016


1. Innledning

2. Hvilke saker som skal oversendes UDI for behandling

3. Merking av sakene

4. Spørsmål om fornyelse av midlertidig oppholdstillatelse og reisebevis

5. Tillatelsens varighet

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet har delegert politiet myndighet til å innvilge søknader etter utlendingsloven § 62 første ledd og utlendingsforskriften § 11-1 første ledd og annet ledd første punktum, i saker hvor det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte.

Justis- og beredskapsdepartementet har i GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f, punkt 6 nr. 5, instruert UDI om å opprette sak om tilbakekall dersom det ved søknad om permanent oppholdstillatelse foreligger indikasjoner på at utlendingens behov for beskyttelse ikke lenger er til stede. Sak om tilbakekall skal kun opprettes i tilfeller der søkeren har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28. Overføringsflyktninger er ikke omfattet av instruksen.

Søkere med avledet flyktningstatus eller som har fått familiegjenforening med en flyktning, er i utgangspunktet ikke omfattet av instruksen. Disse kan likevel bli berørt hvis det er aktuelt å tilbakekalle flyktningstatus og oppholdstillatelse for hovedpersonen som vedkommende har avledet flyktningstatus fra eller fått familiegjenforening med. 

Instruksen medfører en ny kategori søknader om permanent oppholdstillatelse som er å anse som tvilssaker som politiet skal oversende UDI for behandling.

2. Hvilke saker som skal oversendes UDI for behandling

UDI har foretatt en foreløpig gjennomgang av hvilke søknader om permanent oppholdstillatelse som omfattes av punkt 6 nr. 5 i GI-14/2016, og ber politiet om å oversende følgende saker til UDI for behandling:

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Somalia som fikk innvilget oppholdstillatelse utlendingsloven § 28 annet ledd, jf. første ledd bokstav a og b før 1. oktober 2014.

  UDI endret sin praksis for retur til Somalia i desember 2012. Etter dette har det vært en utvikling i praksis fram til oktober 2014, som gjør at det i disse sakene kan være indikasjoner på at søkerens beskyttelsesbehov ikke lenger er til stede.

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Somalia som har avledet flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 sjette ledd eller utlendingsforskriften § 7-2 første ledd, jf. utlendingsloven § 28 sjette ledd, dersom: 


  • hovedpersonen som søkeren er familiegjenforent med fikk innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 annet ledd, jf. første ledd a eller b før 1. oktober 2014, og

  • hovedpersonen ennå ikke har fått innvilget permanent oppholdstillatelse. 

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Somalia som fikk innvilget oppholdstillatelse etter kapittel 6 om familieinnvandring i utlendingsloven (§§ 39-53), dersom:


  • hovedpersonen som søkeren er familiegjenforent med, fikk innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 annet ledd, jf. første ledd a eller b før 1. oktober 2014, og

  • hovedpersonen ennå ikke har fått innvilget permanent oppholdstillatelse.

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse fra borgere av Sri Lanka eller Myanmar som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 annet ledd jf. første ledd a eller b 

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Sri Lanka eller Myanmar som har avledet flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 sjette ledd eller utlendingsforskriften § 7-2 første ledd, jf. utlendingsloven § 28 sjette ledd dersom:  


  • hovedpersonen som søkeren er familiegjenforent med fikk innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 annet ledd jf. første ledd a eller b, og 

  • hovedpersonen ennå ikke har fått innvilget permanent oppholdstillatelse. 

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Sri Lanka eller Myanmar som fikk innvilget oppholdstillatelse etter kapittel 6 om familieinnvandring i utlendingsloven (§§ 39-53), dersom:


  • hovedpersonen som søkeren er familiegjenforent med fikk innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 annet ledd, jf. første ledd a eller b, og 

  • hovedpersonen ennå ikke har fått innvilget permanent oppholdstillatelse. 

Disse sakene er å anses som tvilssaker, med mindre UDI har gitt politiet beskjed om at saken ikke byr på tvil.

Dersom politiet i forbindelse med søknaden om permanent oppholdstillatelse blir klar over konkrete og individuelle forhold ved en sak som tyder på at søkerens beskyttelsesbehov har bortfalt, skal politiet oversende søknaden til UDI for behandling. Tilsvarende gjelder der personen som søker om permanent oppholdstillatelse har avledet flyktningstatus og beskyttelsesbehovet til hovedpersonen kan ha bortfalt. Dette gjelder uavhengig av hvilken nasjonalitet søkeren tilhører.

3. Merking av sakene

Alle søknader som er omfattet av instruksen skal merkes med merkingskoden «Tilbakekallsvurdering- GI-14/2016» med forkortelsen «BV» i DUF.

Forkortelsen «BV» angir at det er snakk om en beskyttelsesvurdering.

Merkingskoden registreres i saken som gjelder søknad om permanent oppholdstillatelse.

4. Spørsmål om fornyelse av midlertidig oppholdstillatelse og reisebevis

Politiet er gitt myndighet av Justisdepartementet til å fornye sakene som faller inn under instruksen GI-14/2016, vi viser til departementets tilbakemelding:

«Videre samtykker departementet til at UDI og politiet kan fornye oppholdstillatelser etter utl. § 61 i påvente av at UDI vurderer om vilkårene for tilbakekall er oppfylt/søknad om permanent oppholdstillatelse blir endelig avgjort, jf. UDIs brev punkt 3. Vi samtykker også til at UDI og politiet kan behandle søknad om reisedokumenter samtidig som en oppholdstillatelse blir fornyet, jf. UDIs brev punkt 4.»

I vedtaket om fornyelse skal det fremgå uttrykkelig at oppholdstillatelsen kan bli kalt tilbake på et senere tidspunkt etter instruks GI-14/2016.

UDI presiserer at politiet ikke har adgang til å fornye saker dersom det er tvil om vilkårene for fornyelse er oppfylt. Disse sakene skal sendes UDI for avgjørelse.

5. Tillatelsens varighet

De fleste søkere som har en opphørssak til vurdering, og som tidligere har fått fornyet sin midlertidige oppholdstillatelse, fikk fornyet tillatelsen sin for ett år. UDI presiserer at fornyelse av disse tillatelsene nå som hovedregel skal fornyes for to år, jf. utlendingsforskriften § 10-24 første ledd. 

Unntak gjelder dersom:

 • Søkeren tidligere har fått en tillatelse av ett års varighet av hensyn til fortsatt identitetskontroll eller av andre særlige grunner, for eksempel der det er ID-tvil. Disse tillatelsene skal fortsatt fornyes for ett år.

 • Fornyet tillatelse til barn skal gis med tilsvarende varighet som foreldrene. Hvis foreldrene har ulik varighet på sine tillatelser, skal barnets tillatelse tilsvare den forelderen med kortest varighet.

Starttidspunktet for den nye tillatelsen settes fra utløpet av forrige tillatelse hvis søkeren har søkt om permanent oppholdstillatelse innen fristen. I alle andre saker viser vi til retningslinjer om fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse, RS 2018-003 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse. For informasjon om starttidspunktet for fornyet tillatelse, se punkt 4.2. i rundskrivet.

 

Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016 (9/27/2018)

  Rundskrivet er oppdatert med presisering av hva politiet skal gjøre i forbindelse med fornyelsessøknader fra personer som faller inn under instruks GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f.

 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016 (7/23/2018)

  Asylavdelingen i UDI har overtatt ansvaret for rundskrivet fra Oppholdsavdelingen.

 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016 (9/4/2017)

  Rundskrivet er oppdatert med ny henvisning til RS 2017-006 som erstatter RS 2010-062.

 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016 (10/31/2016)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med revidert instruks, GI-14/2016, som presiserer at utlendinger med avledet flyktningstatus etter utl. § 28 sjette ledd ikke faller inn under instruksens anvendelsesområde, med mindre hovedpersonen (den flyktningstatusen er avledet fra) får tilbakekalt sin status etter utl. § 37 første ledd bokstav e eller f. Endringene i rundskrivet innebærer nye punkter der det fremgår at søknader om permanent opphold fra personer med avledet flyktningstatus, skal oversendes UDI dersom hovedpersonen er omfattet av instruksen og enda ikke har fått permanent oppholdstillatelse. I tillegg er det lagt til at søknader om permanent oppholdstillatelse fra borgere av Sri Lanka, skal oversendes UDI for vurdering og at politiet skal oversende andre saker som de ellers ser kan være omfattet av instruksen, uavhengig av nasjonalitet.

 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-04/2016 (4/19/2016)

  Rundskrivet er oppdatert. På bakgrunn av henvendelser fra politiet har vi tatt inn et avsnitt om at politiet ikke skal fornye den midlertidige oppholdstillatelsen og reisebeviset. Dette følger av punkt 9 i rundskriv 2010-062 Retningslinjer for behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse. Det er en forutsetning for å fornye den midlertidige oppholdstillatelsen at vilkårene for tillatelsen er oppfylt. Når politiet sender inn en søknad om permanent oppholdstillatelse fordi den midlertidige oppholdstillatelsen skal vurderes tilbakekalt, vil det være tvil om vilkårene for den midlertidige tillatelsen er oppfylt. Videre har vi presisert at overføringsflyktninger ikke er omfattet av rundskrivet.

 • Ny: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-04/2016 (4/8/2016)

  UDI ber i rundskrivet politiet om å oversende søknader om permanent oppholdstillatelse fra borgere av Somalia, som fikk innvilget første oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 28 1 a og b før 1. oktober 2014. Disse sakene er å anses som tvilssaker, med mindre UDI har gitt politiet beskjed om at saken ikke byr på tvil. Bakgrunnen for rundskrivet er GI-04/2016, punkt 6 nr. 5, hvor Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI om å opprette sak om tilbakekall dersom det ved søknad om permanent oppholdstillatelse foreligger indikasjoner på at utlendingens behov for beskyttelse ikke lenger er til stede.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo