To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2002-001
Document-ID : IM 2002-001
Case-ID : 1998/000187
Last modified : 08.08.2005
Documentdate : 23.11.2001
Receiver :

Ledere i Oppholdsavdelingen, Asylavdelingen og Integreringsavdelingen 

Delegasjon av myndighet til å bemyndige ansatte i UDI for tilgang til å foreta oppslag i Schengen-informasjonssystem (SIS)


I instruks fra Kriminalpolitisentralen av 14.02.2001 om tilgang til SIS registeret er Utlendingsdirektoratets direktør tillagt myndighet til å bemyndige ansatte for tilgang til SIS.

Ovennevnte myndighet delegeres med dette til avdelingsdirektøren i Oppholdsavdelingen og underdirektør i Utvisningsenheten.

Den enkelte leder i Oppholdsavdelingen, Asylavdelingen og Integreringsavdelingen skal påse at følgende vilkår er oppfylt før den ansatte blir bemyndiget.

  1. Den ansatte må ha et tjenstlig behov for tilgang til SIS.
  2. Den ansatte må være borger av et Schengen-land, borgere av Storbritannia og Irland kan også bli bemyndiget, da disse landene deltar i Schengen-samarbeidet innenfor visse områder. 
  3. Den ansatte må ha fått nødvendig opplæring, hvilket ihht til registeransvarliges (Nye Kripos) direktiv innebærer: ”De som bemyndiges til dette tilgangsnivå skal inneha generell kunnskap om registrering og søking i medhold av Schengen-konvensjonen art 96. Det kreves kunnskap om SIS loven, forskriftene, gitte instrukser samt kjennskap til Sirene-kontorets funksjon og ansvarsområder”.  Den enkelte leder har ansvar for å melde fra til Utvisningsenheten slik at nødvendig opplæring vil bli gitt.

A. Ny tilgang:

Melding om bemyndigelse sendes fra Utvisningsenheten til IT kontoret som sørger for at vedkommende gis tilgang. Utvisningsenheten underretter  Nye Kripos jevnlig om hvem som har blitt bemyndiget.

B. Bortfall av bemyndigelse:

Dersom et eller flere av vilkårene for bemyndigelsen bortfaller, har den enkelte leder i avdelingene ansvar for å melde fra til Utvisningsenheten. Underretning vil bli gitt til  IT-kontoret som sørger for at vedkommende ikke lenger har tilgang til SIS.

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo