To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2010-004
Document-ID : IM 2010-004
Case-ID : 09/2074 (18/02851)
Last modified : 27.07.2018
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Asylavdelingen
Oppholdsavdelingen

Retningslinjer for innmelding i Schengen Informasjonssystem (SIS) – SIS-loven § 7 nr. 2


1. Innledning

2. Hvem foretar innmelding i SIS

3. Vilkår for innmelding i SIS

3.1. Når har UDI rett til å foreta innmelding

3.1.1 Vilkåret knyttet til utlendingens statsborgerskap

3.1.2 Vilkårene i SIS-loven § 7 nr. 2 jf. Schengenkonvensjonen art. 96

3.2. Når skal UDI benytte retten til innmelding

4. Saksbehandling

4.1. Forberedende behandling av utvisningssak

4.2. Vedtak om utvisning i første innstans

4.3. Saksgang etter at UDI har fattet vedtak om utvisning og innmelding i SIS

4.4. Iverksettelse av vedtak om innmelding i SIS

4.4.1 Registrering før endelig vedtak foreligger

4.4.2. Registrering etter endelig vedtak

4.4.3 Omgjøring av utvisningssak

4.4.4. Begjæring om endring, sletting og innsyn i SIS

5. Særregler for innmelding i SIS der utlendingen har tillatelse til å oppholde seg i et annet Schengenland i mer enn tre måneder

 

1. Innledning

Denne internmeldingen inneholder framgangsmåter for innmelding av utlendinger i Schengen informasjonssystem (SIS) med sikte på å hindre innreise til Schengenområdet, jf. Schengenkonvensjonen art. 96 og SIS-loven § 7 nr. 2.

2. Hvem foretar innmelding i SIS

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har kompetanse til å beslutte registreringen i henhold til SIS-loven § 7 nr. 2 og SIS-forskriften § 1-2.

Oppholdsavdelingen eller Asylavdelingen fatter vedtak om innmelding og registrerer dette i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF). En innmelding i SIS er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a.

Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU) er ansvarlig for at innmeldingen blir registrert i SIS. Dette skjer ved at OFEU v/NSIS registrerer innmeldingen i en egen arbeidsprosess i DUF, slik at SIRENE-kontoret deretter kan videreformidle innmeldingen til SIS.

3. Vilkår for innmelding i SIS

3.1. Når har UDI rett til å foreta innmelding

UDI kan beslutte at utlendingen skal meldes inn i SIS dersom utlendingen fyller vilkårene for innmelding etter SIS-loven § 7 nr. 2 og faller inn under Schengenkonvensjonen art. 96. Dersom utlendingen har tillatelse til å oppholde seg i et annet Schengenland i mer enn tre måneder, gjelder særlige regler for innmelding, se nedenfor under pkt. 5.

3.1.1 Vilkåret knyttet til utlendingens statsborgerskap

Tilknytning til EØS-området gjennom statsborgerskap er et absolutt hinder for innmelding i SIS i følge Schengenkonvensjonen art. 96. Innmelding er derfor kun aktuelt for borger av land utenfor dette området, med unntak av Sveits som også deltar i Schengensamarbeidet.

3.1.2 Vilkårene i SIS-loven § 7 nr. 2 jf. Schengenkonvensjonen art. 96

Det er en forutsetning for innmelding i SIS at utlendingen er utvist i medhold av utlendingsloven § 66 bokstav a, b, c, e eller f, §§ 67 eller 68 og at innreiseforbudet fortsatt er gjeldende.

Dersom grunnlaget for utvisningsvedtaket er straff ilagt i Norge eller utlandet, skal innmelding bare skje dersom utlendingen er dømt for lovovertredelse som etter norsk lov kan straffes med frihetsstraff på minst ett år. Det vises til at Schengenkonvensjonen  art. 96 nr. 2 bokstav a ”særlig gjelder” utlendinger dømt for slike lovovertredelser.

Det er en forutsetning at utvisningsvedtaket bygger på at utlendingens opphold i Norge kan utgjøre en fare for den offentlige orden eller sikkerhet eller statens sikkerhet, jf. Schengenkonvensjonen art. 96 nr. 2. Dette vil normalt være tilfelle når det fattes vedtak om utvisning.

3.2. Når skal UDI benytte retten til innmelding

Dersom vilkårene for innmelding i SIS er til stede, har konvensjonsstatene i utgangspunkt rett, men ikke plikt, til å melde utlendingen inn i henhold til SIS-loven § 7 nr. 2 og Schengenkonvensjonen art. 96. Det følger av fast forvaltningspraksis at UDI som hovedregel fatter vedtak om innmelding i SIS samtidig med at det fattes vedtak om utvisning dersom vilkårene i pkt. 3.1 er oppfylt, med mindre begrensningene i pkt. 5 kommer til anvendelse.

4. Saksbehandling

4.1. Forberedende behandling av utvisningssak

Sak om utvisning kan opprettes av politiet eller UDI. Når det opprettes en utvisningssak, skal det undersøkes om utlendingen er registrert i SIS. Videre skal det vurderes om det er aktuelt å melde utlendingen inn i SIS dersom vedkommende blir besluttet utvist. I den forbindelse må det undersøkes om vilkårene i pkt. 3.1 er oppfylt.

Forhåndsvarslet skal som hovedregel gis av UDI. I enkelte saker skal dette likevel gjøres av politiet, se RS 2010-020 Retningslinjer for saksbehandlingen i forbindelse med sak om bortvisning etter innreise og sak om utvisning i hastesaker og RS 2010-017 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen og RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner. Det skal fremgå av forhåndsvarslet at det vurderes å melde utlendingen inn i SIS.

Dersom SIS-innmelding ikke er aktuelt, kan saksbehandlingen i utvisningssaken skje uten hensyn til denne internmeldingen.

4.2. Vedtak om utvisning i første innstans

Vedtak om utvisning treffes av UDI, jf. utlendingsloven § 72.

Når UDI fatter vedtak om utvisning skal et eventuelt vedtak om innmelding treffes samtidig, forutsatt at utlendingen er forhåndsvarslet om innmeldingen. Vedtak om utvisning og SIS-innmelding treffes i utgangspunktet i samme vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om hva innmeldingen innebærer, samt opplysninger om klageadgang og klagefrist.

Dersom en utlending blir utvist, men ikke innmeldt i SIS, skal dette fremgå klart av utvisningsvedtaket.

Saksbehandleren registrerer innmeldingsvedtaket som et tilleggsvedtak i utvisningssaken i DUF. Selve innmeldingen og overføringen til SIS registreres av OFEU v/NSIS på et senere tidspunkt.

Umiddelbart før utvisningsvedtaket fattes, skal saksbehandleren kontrollere om det er foretatt registreringer om utlendingen i SIS etter at utvisningssaken ble opprettet.

4.3. Saksgang etter at UDI har fattet vedtak om utvisning og innmelding i SIS

Når det er fattet vedtak om utvisning og SIS-innmelding, skal en kopi av vedtaket straks sendes til OFEU v/NSIS.

OFEU v/NSIS følger opp saken fram til innmeldingsvedtaket er iverksatt eller endelig.

4.4. Iverksettelse av vedtak om innmelding i SIS

Innmeldingen registreres i SIS i henhold til SIS-loven § 7 nr. 2 og Schengenkonvensjonen art. 96. Registreringen skal foretas etter at utvisningsvedtaket er iverksatt av politiet, eventuelt når det er endelig. Det framgår av ”Hendelser” under ”Persondetaljer” i DUF når en innmelding er registrert i SIS.

4.4.1 Registrering før endelig vedtak foreligger

Politiet kan iverksette et utvisningsvedtak når vilkårene i utlendingsloven § 90 er oppfylt. Et vedtak om utvisning av en utlending uten oppholdstillatelse eller en nordisk borger som ikke har hatt opphold i Norge i mer enn tre måneder kan iverksettes straks, jf. utlendingsloven § 90 første ledd.

Politiet registrerer iverksettelsen i DUF og sender melding til UDI om at vedtaket er iverksatt, jf. RS 2010-024 Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold. Meldingen skal sendes til OFEU v/NSIS, som deretter foretar innmeldingen i SIS. Utransporteringsrapport sendes UDI v/ OFEU.

4.4.2. Registrering etter endelig vedtak

Utvisningsvedtaket blir endelig ved at UDIs vedtak ikke blir påklaget innen klagefristen eller ved at Utlendingsnemnda (UNE) fatter vedtak etter klage. Når vedtaket er endelig, registreres SIS innmeldingen i DUF av OFEU v/NSIS. Dersom utvisningsvedtaket er omgjort ved at innreiseforbudets varighet er endret eller utvisningsvedtaket er opphevet vises det til rutinene i pkt. 4.4.3.

Dersom UDIs vedtak ikke er påklaget innen klagefristens utløp, skal OFEU v/NSIS foreta registrering av innmeldingen i DUF innen seks uker etter at vedtaket ble sendt fra UDI.

Dersom vedtaket blir endelig ved UNEs vedtak i klagesaken, sendes saken i retur til UDI fra UNE. Avdelingene er i tilfelle ansvarlig for at OFEU v/NSIS mottar en kopi av vedtaket slik at registrering i SIS kan foretas. For beregningen av perioden for når et innreiseforbud skal gjelde fra vises det til RS 2010-024 pkt. 4.3.

4.4.3 Omgjøring av utvisningssak

Umiddelbart før et utvisningsvedtak blir helt eller delvis omgjort, skal saksbehandleren kontrollere om det er foretatt registreringer om utlendingen i SIS etter at vedtaket ble fattet.

Dersom et utvisningsvedtak skal omgjøres, må innmeldingsvedtaket omgjøres tilsvarende. Dette må fremgå av det nye vedtaket i utvisningssaken. Hvis det opprinnelige innmeldingsvedtaket allerede er registrert i SIS, må registreringen endres eller slettes.

Ved omgjøring av utvisningsvedtak eller ved vedtak om opphevelse av innreiseforbud, skal OFEU v/NSIS ha kopi av vedtaket.

4.4.4. Begjæring om endring, sletting og innsyn i SIS

Begjæring om endring eller sletting av uriktige opplysninger og begjæring om innsyn behandles av SIRENE-kontoret, jf. SIS-loven §§ 15 og 16 og SIS-forskriften kapittel 2 og 3. En klage på avgjørelse om endring, sletting og innsyn behandles av Politidirektoratet, jf. SIS-loven § 19 og SIS-forskriften kapittel 5.

5. Særregler for innmelding i SIS der utlendingen har tillatelse til å oppholde seg i et annet Schengenland i mer enn tre måneder

Det forhold at en utlending har en tillatelse til å oppholde seg i et annet Schengenland i mer enn tre måneder er ikke til hinder for at vedkommende utvises i henhold til utlendingsloven §§ 66-68.

Det beror på en konkret forholdsmessighetsvurdering i den enkelte saken om innmelding i SIS bør foretas. Ved vurderingen legges det vekt på forholdets alvor og vedkommendes tilknytning til det aktuelle Schengenlandet.

Dersom UDI til tross for utlendingens tillatelse i annet Schengenland finner at det er grunnlag for innmelding i SIS, skal vedkommende forhåndsvarsles om at innmelding vurderes. Det vises til pkt. 4.1.

Når det fattes vedtak om innmelding i SIS, skal en kopi av utvisningsvedtaket sendes til OFEU v/NSIS for gjennomføring av Schengenkonsultasjon og registrering. Oversendelsen må inneholde informasjon om hvorfor utlendingen er besluttet innmeldt i SIS til tross for at vedkommende har en tillatelse i et annet Schengenland.

OFEU v/NSIS skal sende en forespørsel til det Schengenlandet hvor utlendingen har en tillatelse samtidig som SIS innmeldingen blir registrert. Det aktuelle Schengenlandet blir informert om utvisningen fra Norge og samtidig forespurt om tillatelsen vil bli opprettholdt eller trukket tilbake. Konsultasjonen skal skje innenfor rammene av utlendingslovens § 98 annet ledd og utlendingsforskriftens § 17-32.

Dersom det aktuelle Schengenlandet trekker tillatelsen tilbake, kan innmeldingen i SIS bli stående. Dersom Schengenlandet ikke trekker tillatelsen tilbake, må UDI slette innmeldingen. Utvisningsvedtaket vil likevel være til hinder for senere innreise i Norge.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

 

Latest changes
  • Endret: IM 2010-004 Retningslinjer for innmelding i Schengen Informasjonssystem (SIS) – SIS-loven § 7 nr. 2 (7/27/2018)

    Internmeldingen er oppdatert med henvisninger og lenker, blant annet heter Område for utvisning (OFU) i UDI nå Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU).

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo