To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI memos on practices and procedures

PN 2010-002
Document-ID : PN 2010-002
Case-ID : 09/1878
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :
Oppholdsavdelingen

Om kriteriet ”tidligere har hatt langvarig opphold i riket” i utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav a

1. Innledning

Med hjemmel i utlendingsloven § 49, kan barn som er mellom 18 og 21 år få oppholdstillatelse med foreldre i Norge, på grunn av tilknytningen til Norge. Bestemmelsen krever at søkeren ”tidligere har hatt langvarig opphold i riket med tillatelse”. Dette praksisnotatet gir noen retningslinjer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres.

2. Kriteriet ”tidligere langvarig opphold i riket”, jf. utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav a

Tidligere opphold i Norge i minst 8 år, regnes som langvarig opphold etter § 9-7 første ledd bokstav a. Også kortere opphold enn 8 år kan etter en konkret helhetsvurdering gi grunnlag for en oppholdstillatelse etter bestemmelsen.

Ved vurderingen av om tidligere opphold i Norge er tilstrekkelig langvarig, skal det i utgangspunktet legges vekt på hvilken periode søkeren har oppholdt seg i Norge. Som regel vil søkeren ha større tilknytning til Norge dersom han/hun har oppholdt seg her i sen barndoms-/ungdomstid, enn i spebarns-/småbarnsperioden. Dersom søkerens opphold i Norge er nært til søknadstidspunktet, vil dette dermed være et moment som taler for at oppholdstillatelse kan innvilges, selv om det tidligere oppholdet er i underkant av 8 år.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

 

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo