Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.

 

 • RegulationAttatchment Virkeområde, jfr. lovens § 1
 • RegulationAttatchment § 1. Virkeområde

  Loven og denne forskrift gjelder for utlendingers adgang til riket og deres opphold her, jfr. lovens § 1 første ledd.

  Loven og denne forskrift gjelder for utlendinger tilknyttet diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, ansatte i mellomstatlige organisasjoner og oppdragstakere for mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer, deres ektefeller eller samboere og forsørgede barn og utlendinger som er i privat tjeneste hos personer som nevnt, med de unntak og presiseringer som følger av §§ 159 til 164. Det samme gjelder for utlendinger som er hjelpepersonale ved diplomatisk eller konsulær stasjon.

  Loven og denne forskrift får anvendelse på den norske del av kontinentalsokkelen og for Jan Mayen, med de unntak og presiseringer som følger av §§ 165 til 169.

  Loven og denne forskrift gjelder ikke for Svalbard, med mindre noe annet følger av § 170.

  Loven og denne forskrift gjelder ikke for norske skip i utenriks fart, med mindre noe annet følger av § 171.

  For utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, er det gitt særlige regler i kapittel 8 i loven og denne forskrift, jf. §§ 172 til 196. I tillegg gjelder bestemmelsene i de øvrige kapitlene så langt de passer.

  Også norske statsborgere kan pålegges plikter etter loven og forskriften, jfr. lovens § 1 annet ledd.

 • RegulationAttatchment Bestemmelser om regulering av innvandringen, jfr. lovens § 5 annet ledd
 • RegulationAttatchment § 2. Alminnelige innvandringsregulerende vilkår for arbeidstillatelse og oppholdstillatelse

  For at første gangs arbeidstillatelse skal gis til søker som nevnt i §§ 3 til 5a, med unntak av § 3 annet ledd bokstav c, § 4a første ledd bokstav f og annet ledd bokstav e og § 5a, må følgende vilkår være oppfylt:
  1)      Det må foreligge  konkret tilbud om arbeid utstedt på fastsatt skjema fra arbeidsgiver eller fremlegges standardisert arbeidskontrakt undertegnet av søker og arbeidsgiver. Arbeidstilbudet må stå åpent til oppgitt dato. Arbeidsgiver med forretningssted i riket må stå ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene i henhold til loven og forskriften. Har arbeidsgiver ikke forretningssted i riket, må oppdragsgiver med forretningssted i riket innestå for tilbudet overfor arbeidstaker og være ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene.
  2)      Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer i samråd med Arbeidsdirektoratet.
  3)      Det må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid for én arbeidsgiver.

  Tillatelse til søker som nevnt i §§ 3 annet ledd, 4a med unntak av annet ledd bokstav e, 5 og 5a skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted. Når særlige grunner taler for det, kan slike begrensninger fastsettes også i andre tilfeller.

  For at første gangs arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse skal gis til søker som nevnt i §§ 3 til 5a, må søkeren være fylt 15 år. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må samtykke foreligge fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren.

  For at første gangs arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse skal gis til søker som nevnt i §§ 4 til 5a, må verken utenrikspolitiske, sikkerhetsmessige eller innvandringspolitiske hensyn tale mot det, og søkerens formål med oppholdet må være i overensstemmelse med den tillatelse det søkes om.

  • RegulationAttatchment § 2 første ledd
   For at første gangs arbeidstillatelse skal gis til søker som nevnt i §§ 3 til 5a, med unntak av § 3 annet ledd bokstav c, § 4a første ledd bokstav f og annet ledd bokstav e og § 5a, må følgende vilkår være oppfylt:
   • RegulationAttatchment § 2 første ledd nr 1
    1) Det må foreligge konkret tilbud om arbeid utstedt på fastsatt skjema fra arbeidsgiver eller fremlegges standardisert arbeidskontrakt undertegnet av søker og arbeidsgiver. Arbeidstilbudet må stå åpent til oppgitt dato. Arbeidsgiver med forretningssted i riket må stå ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene i henhold til loven og forskriften. Har arbeidsgiver ikke forretningssted i riket, må oppdragsgiver med forretningssted i riket innestå for tilbudet overfor arbeidstaker og være ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene.
   • RegulationAttatchment § 2 første ledd nr 2
    2) Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet.
   • RegulationAttatchment § 2 første ledd nr 3

    3) Det må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid for én arbeidsgiver.

  • RegulationAttatchment § 2 annet ledd

   Tillatelse til søker som nevnt i §§ 3 annet ledd, 4a med unntak av annet ledd bokstav e, 5 og 5a skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted. Når særlige grunner taler for det, kan slike begrensninger fastsettes også i andre tilfeller.

  • RegulationAttatchment § 2 tredje ledd
   For at første gangs arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse skal gis til søker som nevnt i §§ 3 til 5a, må søkeren være fylt 15 år. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må samtykke foreligge fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren.
  • RegulationAttatchment § 2 fjerde ledd

   For at første gangs arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse skal gis til søker som nevnt i §§ 4 til 5a, må verken utenrikspolitiske, sikkerhetsmessige eller innvandringspolitiske hensyn tale mot det, og søkerens formål med oppholdet må være i overensstemmelse med den tillatelse det søkes om.

 • RegulationAttatchment § 2a. Overgang mellom tillatelser

  Utlending som har eller har hatt tillatelse i medhold av de særskilte retningslinjene for søkere fra regioner fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samråd med Utenriksdepartementet, gitt med hjemmel i § 4a første ledd bokstav c eller annet ledd bokstav a, gis som hovedregel ikke første gangs arbeidstillatelse etter § 3 annet ledd og § 5 første ledd bokstav b og fjerde ledd bokstav a og b før etter fem års opphold i hjemlandet.

  Utlending som har eller har hatt tillatelse i medhold av § 4a første ledd bokstav g, gis som hovedregel ikke ny tillatelse etter §§ 3 til 5a før etter fem års opphold utenfor riket, med unntak av tillatelse etter § 4 første ledd.

  Utlending som omfattes av § 4a tredje ledd, gis som hovedregel ikke ny tillatelse etter § 4a før etter fem års opphold i hjemlandet.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment § 3. Innvandringsregulerende vilkår for tillatelser som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse
  • RegulationAttatchment § 3 første ledd
   Det er et vilkår for arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter § 18 at søkeren
   • RegulationAttatchment § 3 første ledd bokstav a
    a) er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, eller
   • RegulationAttatchment § 3 første ledd bokstav b
    b) har vært fast ansatt i norsk rederi og innehatt stilling om bord på skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst fire av de siste seks år før søknad fremsettes.
  • RegulationAttatchment § 3 annet ledd

   Tilsvarende er det et vilkår for arbeidstillatelse at søkeren

   • RegulationAttatchment § 3 annet ledd bokstav a

    a)er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner. Dersom særlige hensyn tilsier det, kreves det fagutdanning på høyere nivå. Det er et vilkår at kompetansen anses som nødvendig for virksomheten. Det er videre et vilkår

    1) søkeren omfattes av kvote fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samråd med Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet, eller
    2) stillingen ikke kan besettes ved innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

    Arbeidstilbudet skal normalt gjelde for minst ett år. Uttalelse skal om nødvendig innhentes fra godkjennende fagmyndighet, og kan dessuten innhentes fra Arbeids- og velferdsetaten og aktuelle interesseorganisasjoner,

   • RegulationAttatchment § 3 annet ledd bokstav b
    b) faller inn under formidlingsordningen til Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Uttalelse skal innhentes fra Arbeids- og velferdsetaten,
   • RegulationAttatchment § 3 annet ledd bokstav c
    c) skal etablere og drive varig ervervsvirksomhet i riket, og tillatelse foreligger fra vedkommende myndighet i henhold til øvrig lovgivning. Det skal godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften. Det må legges frem en nøyaktig beskrivelse av virksomhetens art, finansierings- og budsjettplaner og forhåndstilsagn om at nødvendige tillatelser vil bli gitt fra annen myndighet. Uttalelse skal innhentes fra Arbeids- og velferdsetaten, som om nødvendig innhenter uttalelse fra bransje- eller yrkesorganisasjon,
   • RegulationAttatchment § 3 annet ledd bokstav d
    d) er tilsatt som professor eller i annen vitenskapelig stilling på tilnærmet samme nivå ved norsk offentlig universitet eller vitenskapelig høyskole, eller
   • RegulationAttatchment § 3 annet ledd bokstav e
    e) er idrettsutøver som selv skal delta i utøvelse av idrett på høyt nivå, eller skal være trener for idrett på høyt nivå. Det er et vilkår at kompetansen anses som absolutt nødvendig for virksomheten. Uttalelse skal innhentes fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.
  • RegulationAttatchment § 3 tredje ledd
   Tillatelse etter denne paragraf kan fornyes og kan danne grunnlag for bosettingstillatelse og er i denne sammenheng uten begrensninger, jfr. lovens § 12.
 • RegulationAttatchment § 4. Innvandringsregulerende vilkår for oppholdstillatelser som ikke kan danne grunnlag for bosettingstillatelse
  • RegulationAttatchment § 4 første ledd

   Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter § 18 at søkeren har tilsagn om opptak ved utdanningsinstitusjon. Utlendingsdirektoratet gir i samråd med Kunnskapsdepartementet  retningslinjer om hvilke utdanningsinstitusjoner og studier som godkjennes. Det er et vilkår at utdanningen er formålet med oppholdet og at det dreier seg om heltids utdanning. Det skal legges frem plan for utdanningen på fastsatt skjema. Med mindre noe annet fremgår av tillatelsen, er det en forutsetning at søkeren skal returnere til sitt hjemland etter endt utdanning, og at forholdene på søknadstidspunktet ligger til rette for retur. Utlendingsdirektoratet kan gi særskilte retningslinjer for søkere fra regioner fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samråd med Utenriksdepartementet.

  • RegulationAttatchment § 4 annet ledd
   Tilsvarende er det et vilkår for oppholdstillatelse i til sammen inntil fire år at søkeren er utlending formidlet av Norges forskningsråd etter kulturavtale mellom Norge og annen stat eller stipendprogram formidlet av Norges forskningsråd.
  • RegulationAttatchment § 4 tredje ledd
   Tilsvarende er det et vilkår for oppholdstillatelse i til sammen inntil to år at søkeren
   • RegulationAttatchment § 4 tredje ledd bokstav a
    a) er forsker og skal oppholde seg ved universitet, institutt o.l. i forskningsøyemed. Det er et vilkår at oppholdet finansieres med egne midler,
   • RegulationAttatchment § 4 tredje ledd bokstav b
    b) er skapende kunstner av yrke og sannsynliggjør at et opphold i riket har betydning for søkerens utvikling som kunstner,
   • RegulationAttatchment § 4 tredje ledd bokstav c
    c) sprer kunnskap om Norge og norsk kultur i utlandet og skal fortsette med det, og sannsynliggjør at et opphold i riket har betydning for denne virksomheten, eller
   • RegulationAttatchment § 4 tredje ledd bokstav d

    d) skal være idrettsutøver i riket og at denne virksomheten er formålet med oppholdet. Oppholdet må være nødvendig av hensyn til etablering eller videreutvikling av en idrettsgren. Uttalelse skal innhentes fra Norges Idrettsforbund. 

  • RegulationAttatchment § 4 fjerde ledd
   Tillatelse etter denne paragraf kan fornyes. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.
 • RegulationAttatchment § 4a. Innvandringsregulerende vilkår for arbeidstillatelser som ikke kan danne grunnlag for bosettingstillatelse
  • RegulationAttatchment § 4a første ledd
   Det er et vilkår for arbeidstillatelse etter § 18 i til sammen inntil fire år at søkeren skal være
   • RegulationAttatchment § 4a første ledd bokstav a
    a) forsker, stipendiat eller foreleser ved forskningsinstitutt eller utdanningsinstitusjon,
   • RegulationAttatchment § 4a første ledd bokstav b
    b) medarbeider i etablert organisasjon som har til formål å drive ideell eller humanitær virksomhet. Det er et vilkår enten at behovet for utenlandsk arbeidskraft anses som nødvendig for virksomheten, eller at virksomheten i Norge er en del av et internasjonalt utvekslingsprogram,
   • RegulationAttatchment § 4a første ledd bokstav c

    c) nødvendig medarbeider for gjennomføring av kontrakter eller for utvikling av norsk næringsliv. Utlendingsdirektoratet kan gi særskilte retningslinjer for søkere fra regioner fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samråd med Utenriksdepartementet,

   • RegulationAttatchment § 4a første ledd bokstav d
    d) ansatt i utenlandsk statsselskap eller multinasjonalt selskap i riket og er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner, når kompetansen anses som nødvendig for virksomheten,
   • RegulationAttatchment § 4a første ledd bokstav e
    e) misjonær for trossamfunn av en viss størrelse som driver virksomhet som faller innenfor de rammer som er satt i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna, eller ansatt i slikt for å drive forkynnende virksomhet. Unntak fra kravet om at trossamfunnet må være av en viss størrelse, kan gjøres dersom det dokumenteres å foreligge et særlig behov for en misjonær,
   • RegulationAttatchment § 4a første ledd bokstav f
    f) journalist eller annet personell i utenlandsk avis, radio eller fjernsyn, når søkeren er ansatt og lønnet av utenlandsk arbeidsgiver, eller
   • RegulationAttatchment § 4a første ledd bokstav g
    g) fredskorpsdeltaker engasjert av norsk samarbeidspartner til Fredskorpset i henhold til Fredskorpsets vedtekter. Det er en forutsetning at søkeren skal returnere til sitt hjemland ved engasjementets utløp, og at forholdene på søknadstidspunktet ligger til rette for retur.
  • RegulationAttatchment § 4a annet ledd
   Tilsvarende er det et vilkår for arbeidstillatelse i til sammen inntil to år at søkeren skal være
   • RegulationAttatchment § 4a annet ledd bokstav a

    a) praktikant (trainee), og at arbeidskontrakten tilfredsstiller vilkår fastsatt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet kan gi særskilte retningslinjer for søkere fra regioner fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samråd med Utenriksdepartementet,

   • RegulationAttatchment § 4a annet ledd bokstav b
    b) au pair, og at arbeidskontrakten tilfredsstiller vilkår fastsatt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet,
   • RegulationAttatchment § 4a annet ledd bokstav c
    c) personell på utenlandsk tog, fly, buss og lastebil i internasjonal trafikk,
   • RegulationAttatchment § 4a annet ledd bokstav d
    d) nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag i riket,
   • RegulationAttatchment § 4a annet ledd bokstav e
    e) på arbeidsferie, og omfattes av avtale om arbeidsferie inngått mellom Norge og Australia, Norge og Canada eller Norge og New Zealand, eller
   • RegulationAttatchment § 4a annet ledd bokstav f

    f) medarbeider i virksomhet som har behov for ufaglært arbeidskraft som midlertidig ikke kan dekkes på det innlandske arbeidsmarked eller med arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området, og at Arbeids- og velferdsetaten samtykker etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Søkerne må være russiske borgere fra Barentsregionen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsetter i samråd med Utenriksdepartementet hvilke næringer det kan rekrutteres arbeidskraft til etter denne bestemmelsen.

  • RegulationAttatchment § 4a tredje ledd
   Russiske borgere bosatt i Barentsregionen og som pendler for deltidsarbeid i virksomhet i Nordland, Troms eller Finnmark, kan gis arbeidstillatelse for deltidsarbeid, det vil si 80 prosent stilling eller lavere. Det er et vilkår at stillingen ikke kan dekkes på det innenlandske arbeidsmarkedet eller med arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området. Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om deltidsarbeid ikke er sammenhengende. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer.
  • RegulationAttatchment § 4a fjerde ledd

   Utlending fra region fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samråd med Utenriksdepartementet som har eller har hatt tillatelse etter § 4 første ledd eller etter de særskilte retningslinjene gitt med hjemmel i denne paragrafs første ledd bokstav c eller annet ledd bokstav a, kan som hovedregel ikke gis tillatelse etter denne paragraf i til sammen mer enn fire år.

  • RegulationAttatchment § 4a femte ledd
   Tillatelse etter denne paragraf kan fornyes. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.
  • RegulationAttatchment § 4a sjette ledd
   Utlending som har hatt tillatelse etter annet ledd bokstav f, kan gis ny tillatelse etter samme bestemmelse etter ett års opphold utenfor riket.
 • RegulationAttatchment § 5. Innvandringsregulerende vilkår for tillatelser som ikke fornyes
  • RegulationAttatchment § 5 første ledd
   Det er et vilkår for arbeidstillatelse for inntil ett år etter § 18 at søkeren
   • RegulationAttatchment § 5 første ledd bokstav a

    a) har fullført utdanning i Norge. Søkeren må dokumentere at arbeidet er av vesentlig betydning for utøvelsen av yrket i søkerens hjemland, eller 

   • RegulationAttatchment § 5 første ledd bokstav b
    b) er musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell, og at det fremlegges kontrakt om engasjement for et bestemt, sammenhengende tidsrom med én eller flere arbeidsgivere. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • RegulationAttatchment § 5 annet ledd
   Tilsvarende er det et vilkår for oppholdstillatelse for inntil ett år at søkeren
   • RegulationAttatchment § 5 annet ledd bokstav a

    a) har tilsagn om opptak ved folkehøgskole eller livssynsskole. Utlendingsdirektoratet gir i samråd med Kunnskapsdepartementet retningslinjer om hvilke skoler som godkjennes. Det er en forutsetning at søkeren skal returnere til sitt hjemland etter endt skoleår og at forholdene på søknadstidspunktet ligger til rette for retur,

   • RegulationAttatchment § 5 annet ledd bokstav b
    b) har tilbud om medisinsk behandling ved behandlingsinstitusjon i Norge. Uttalelse fra institusjonen om antatt varighet av behandlingen og nødvendig medisinsk oppfølging må vedlegges sammen med dokumentasjon på avtale med institusjonen om at behandlingen skal finansieres gjennom private midler eller offentlige midler fra hjemlandet. Private midler må dokumenteres gjennom depositum, bankgaranti eller forsikring, og offentlige midler gjennom bekreftelse fra vedkommende myndighet i hjemlandet. Det må fremlegges uttalelse fra behandlingsinstitusjonen om at behandlingen ikke vil skje til fortrengsel for pasienter bosatt i Norge. Det er en forutsetning at søkeren skal returnere til sitt hjemland etter endt behandling, eller
   • RegulationAttatchment § 5 annet ledd bokstav c
    c) av vedkommende behandlingsinstitusjon anses som nødvendig ledsager til utlending som nevnt i bokstav b.
  • RegulationAttatchment § 5 tredje ledd
   Tilsvarende er det et vilkår for arbeidstillatelse for arbeidsforhold av inntil seks måneders varighet at søkeren skal arbeide innen sesongregulert virksomhet eller i forbindelse med ordinær ferieavvikling, og at Arbeids- og velferdsetaten samtykker etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Slike retningslinjer kan bl.a. inneholde vilkår om at stillingen ikke kan besettes ved innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området. De seks månedene kan fordeles på flere tillatelser til arbeid hos samme eller forskjellige arbeidsgivere. Varigheten av en tillatelse beregnes fra den dato utlendingen reiste inn i riket. For utlending som søker fra riket, jf. § 10, beregnes varigheten av tillatelsen etter bestemmelsene i § 15 siste ledd annet og tredje punktum.
  • RegulationAttatchment § 5 fjerde ledd
   Tilsvarende er det et vilkår for arbeidstillatelse for arbeidsforhold av inntil tre måneders varighet at søkeren
   • RegulationAttatchment § 5 fjerde ledd bokstav a
    a) er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner, når kompetansen anses som nødvendig for virksomheten og søkeren ikke går inn under unntaket i § 8 tredje ledd bokstav c. Dersom særlige hensyn tilsier det, kreves det fagutdanning på høyere nivå. Departementet kan gi nærmere retningslinjer. Fremgår det at det vil være varig behov for slik arbeidskraft, eller dersom det i løpet av de siste seks månedene er gitt tillatelse for utføring av samme slags arbeid hos samme arbeidsgiver, skal tillatelse ikke gis med mindre særlige grunner taler for det. Uttalelse skal om nødvendig innhentes fra godkjennende fagmyndighet, og kan dessuten innhentes fra Arbeids- og velferdsetaten og aktuelle interesseorganisasjoner.
   • RegulationAttatchment § 5 fjerde ledd bokstav b
    b) er formidlet som arbeidende gjest i landbruket gjennom organisasjon, etter retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller
   • RegulationAttatchment § 5 fjerde ledd bokstav c

    c) er skoleelev og invitert av en kommune for å arbeide der. Det er et vilkår at vertskommunen stiller økonomisk garanti for søkeren, og at den har etablert et samarbeid med kommunen søkeren kommer fra. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Søkerne må være fra regioner fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samråd med Utenriksdepartementet.

  • RegulationAttatchment § 5 femte ledd
   Tillatelse etter denne paragraf kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse. Tillatelse etter annet ledd bokstav b og c kan forlenges innenfor ettårsperioden. Tillatelse etter tredje ledd kan forlenges innenfor seksmånedersperioden. Tillatelse etter fjerde ledd kan forlenges innenfor tremånedersperioden og kan i ekstraordinære tilfeller også forlenges ytterligere inntil én måned.
  • RegulationAttatchment § 5 sjette ledd
   Utlending som har hatt tillatelse etter tredje ledd i seks måneder, kan gis ny tillatelse etter samme bestemmelse etter seks måneders opphold utenfor riket.
 • RegulationAttatchment § 5a. Innvandringsregulerende vilkår for særskilt arbeidstillatelse til russiske borgere fra Barentsregionen

  Det er et vilkår for arbeidstillatelse for inntil ett år etter § 18 at søkeren skal drive torghandel i Nord-Norge i inntil én dag pr. måned og har kommunal salgstillatelse for slik handel.

  Tilsvarende er det et vilkår for arbeidstillatelse for inntil to uker at søkeren skal drive torghandel i Nord-Norge i forbindelse med kommunalt kulturarrangement.

  For begge tillatelser er det et vilkår at vedkommende kommune har stilt økonomisk garanti for søkeren. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer.

  Tillatelse etter denne paragraf kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.

  Russisk borger som har hatt tillatelse etter første ledd, kan gis ny tillatelse etter samme bestemmelse. Russisk borger som har hatt tillatelse etter annet ledd, kan gis ny tillatelse etter samme bestemmelse etter fem måneders opphold utenfor riket.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo