Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Kapittel 2. Arbeid, opphold og bosetting m.m.

 

 • RegulationAttatchment Tillatelser til arbeid og opphold, jfr. lovens § 6
 • RegulationAttatchment § 6. Krav om arbeidstillatelse

  Utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag eller som vil drive ervervsvirksomhet i riket, må ha arbeidstillatelse, med mindre unntak er gjort i § 8.

 • RegulationAttatchment § 7. Krav om oppholdstillatelse

  Utlending som akter å ta opphold i riket ut over tre måneder uten å ta arbeid, må ha oppholdstillatelse, med mindre unntak er gjort i § 8. Opphold i annet Schengen-land likestilles med opphold i riket, jfr. lovens § 6 annet ledd.

  Samlet oppholdstid på Schengen-territoriet kan ikke overstige tre måneder i løpet av en periode på seks måneder. Oppholdstiden for utlending som er unntatt fra visumplikt, jfr. § 105, løper fra den dato ytre Schengen-grense ble passert. Har utlendingen oppholdstillatelse i annet Schengen-land, løper oppholdstiden fra den dato indre Schengen-grense ble passert. I dette tilfellet  skal ikke opphold i det Schengen-land hvor utlendingen har oppholdstillatelse tas med ved beregning av oppholdstiden.

  Har utlendingen oppholdstillatelse i annet nordisk land og er borger av et land som er visumfri ved innreise til Norge, jfr. vedlegg 3 til denne forskrift, løper oppholdstiden fra den dato norsk grense ble passert. I dette tilfellet skal bare opphold i riket de siste seks måneder tas med ved beregningen av oppholdstiden, jfr. den nordiske passkontrolloverenskomsten 12. juli 1957 artikkel 5 annet og fjerde ledd.

  For visumpliktig utlending vil den tillatte oppholdstiden fremgå av det visum som er gitt, jfr. § 106 a og § 107.

 • RegulationAttatchment § 8. Unntak fra kravet om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse

  Nordiske borgere er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jfr. lovens § 6 tredje ledd.

  Utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrert skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jf lovens § 6 tredje ledd.

  Følgende utlendinger er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse for arbeidsforhold av inntil tre måneders varighet:

  a)    handels- og forretningsreisende,

  b)    forskere, forelesere o.l. som er invitert av utdannings- eller forskningsinstitusjon eller forening med faglig eller ideelt formål,

  c)    tekniske eksperter, teknikere, montører, konsulenter eller instruktører som skal montere, demontere, etterse, reparere eller vedlikeholde maskiner eller teknisk utstyr eller informere om bruken av det. Det er en forutsetning at behovet for denne arbeidskraften ikke strekker seg utover tre måneder,

  d)    utlendinger i privat tjeneste hos personer som oppholder seg på besøk i riket i inntil tre måneder,

  e)    profesjonelle idrettsutøvere,

  f)     offentlig ansatte lønnet av hjemlandet, når de kommer til riket på grunnlag av samarbeidsavtale mellom hjemlandet og norske myndigheter,

  g)    journalister og annet personell i utenlandsk avis, radio eller fjernsyn, når de er ansatt og lønnet av utenlandsk arbeidsgiver,

  h)    turistguider som følger utenlandske reiseselskaper under besøk i riket.

  i)     personell på utenlandsk tog, fly, buss og lastebil i internasjonal trafikk,

  j)     nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag i riket.

  Utlending som er musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell, er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse for oppdrag som samlet ikke overstiger ti dager i løpet av et kalenderår.

  For utlending som nevnt i annet ledd bokstav c og j, og tredje ledd gjelder for øvrig bestemmelsene i § 52.

  • RegulationAttatchment § 8 første ledd
   Nordiske borgere er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jfr. lovens § 6 tredje ledd.
  • RegulationAttatchment § 8 annet ledd

   Utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrert skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jf lovens § 6 tredje ledd.

  • RegulationAttatchment § 8 tredje ledd
   Følgende utlendinger er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse for arbeidsforhold av inntil tre måneders varighet:
  • RegulationAttatchment § 8 fjerde ledd
   Utlending som er musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell, er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse for oppdrag som samlet ikke overstiger ti dager i løpet av et kalenderår.
  • RegulationAttatchment § 8 femte ledd
   For utlending som nevnt i tredje ledd bokstav c og j, og fjerde ledd gjelder for øvrig bestemmelsene i § 52.
 • RegulationAttatchment § 9. Anvendelsesområdet for §§ 10 - 17

  Bestemmelsene i §§ 10 - 17 får anvendelse for første gangs arbeidstillatelse og oppholdstillatelse gitt etter
  a)    lovens § 8 første ledd, jfr. § 18,
  b)    lovens § 8 annet ledd, jfr. §§ 21, 21a og 24,
  c)    lovens § 9, jfr. § 22,
  d)    lovens §§ 17 og 18, jfr. § 63,
  e)    lovens § 22, jfr. § 81.

 • RegulationAttatchment § 10. Adgang til å søke første gangs arbeidstillatelse og oppholdstillatelse etter innreise
  • RegulationAttatchment § 10 første ledd
   Første gangs arbeidstillatelse og oppholdstillatelse må være gitt før innreise, jfr. lovens § 6 femte og sjuende ledd.
  • RegulationAttatchment § 10 annet ledd

   Dette gjelder ikke søker som

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav a

    a) har slik kompetanse som nevnt i § 3 annet ledd bokstav a eller e, eller søker tillatelse i henhold til § 5 tredje ledd. Det er et vilkår at søkeren ikke oppholder seg i riket i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav b

    b) er nevnt i § 3 første ledd bokstav a eller som er ektefelle, samboer eller barn, jfr. § 23 første ledd bokstav a, b og c, til slik søker,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav c

    c) er nevnt i § 3 første ledd bokstav b, når vedkommende fratrer i riket eller reiser hit umiddelbart etter fratreden i utlandet,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav d

    d) er nevnt i § 4a første ledd bokstav d eller som er ektefelle, samboer eller barn, jf. § 23 første ledd bokstav a, b og c, til utlending som har tillatelse etter § 4a første ledd bokstav d, og oppholdet i Norge ikke skyldes innvilget besøksvisum, jf. § 106 første ledd første punktum eller nasjonalt visum, jf. § 106a,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav e

    e) er ektefelle eller samboer til norsk eller nordisk borger bosatt i riket eller til utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse eller tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse, når ektefellen eller samboeren faller inn under § 23 første ledd bokstav a eller b, og oppholdet i Norge ikke skyldes innvilget besøksvisum, jf. § 106 første ledd første punktum, eller nasjonalt visum, jf. § 106a,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav f

    f) er barn eller adoptivbarn, jfr. § 23 første ledd bokstav c og d, av norsk eller nordisk borger bosatt i riket eller av utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse eller tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav g

    g) er barn født i riket, når barnet faller inn under § 23 første ledd bokstav c,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav h

    h) er barn, jf. § 23 første ledd bokstav e, av norsk eller nordisk borger bosatt i riket eller av utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse eller tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse eller har adgang til å søke slik tillatelse fra riket, og det legges fram dokumentasjon på at herboende forelder har del i foreldreansvaret for barnet. Dersom denne forelderen ikke har foreldreansvaret alene, må det foreligge samtykke til søknad om oppholdstillatelse fra den andre forelderen,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav i

    i) er nevnt i § 23 første ledd bokstav i,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav j

    j) er nevnt i § 24 fjerde ledd,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav k

    k) er i riket med individuell tillatelse til arbeid i gruppe, jfr. § 29 siste ledd,

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav l

    l) er vernet mot utsendelse etter lovens § 15 første ledd,  

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav m

    m) omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen med unntak av utlending som nevnt i § 172 annet ledd, er innreist i riket, jf. § 172 første ledd, og søker tillatelse etter lovens kapittel 2, eller

   • RegulationAttatchment § 10 annet ledd bokstav n

    n) fyller vilkårene for kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, jfr. lovens § 8a.

  • RegulationAttatchment § 10 tredje ledd

   Kravet om at første gangs arbeidstillatelse må være gitt før innreise, gjelder ikke søker som

  • RegulationAttatchment § 10 fjerde ledd

   Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer og gjøre unntak fra kravet om at første gangs arbeidstillatelse og oppholdstillatelse må være gitt før innreise for

  • RegulationAttatchment § 10 femte ledd
   Med unntak av barn født i riket, er det et vilkår for å falle inn under unntakene i annet til fjerde ledd at søkeren har lovlig opphold i riket på søknadstidspunktet.
  • RegulationAttatchment § 10 sjette ledd
   Utlendingsdirektoratet kan ellers gjøre unntak fra kravet om at første gangs arbeidstillatelse og oppholdstillatelse må være gitt før innreise, når sterke rimelighetsgrunner tilsier det.
  • RegulationAttatchment § 10 sjuende ledd
   Når søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra riket, avslås søknaden på dette grunnlag. Det samme gjelder når søkeren ikke fyller vilkårene for å reise inn i riket før tillatelse er gitt.
 • RegulationAttatchment § 11. Fremgangsmåte ved søknad om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jfr. lovens § 6 fjerde ledd

  Søknad om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse fremmes på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde fotografi av søkeren og søkerens underskrift.

  Når søkeren oppholder seg utenfor riket, skal søknaden fremmes gjennom norsk utenriksstasjon i det land søkeren er borger av, eller gjennom norsk utenriksstasjon i det land der søkeren har hatt arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse de siste seks måneder. Utlendingsdirektoratet kan i enkelttilfeller og for grupper av søkere samtykke i at søknad fremmes på annen måte. Vilkåret om at søknad skal være fremmet fra hjemlandet eller det land der søker har hatt opphold de siste seks måneder, gjelder ikke for søknad om arbeidstillatelse etter § 4a annet ledd bokstav e. Det kan kreves at søknaden innleveres ved personlig fremmøte.

  Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder også når søkeren er under 18 år. En person over 18 år kan søke på vegne av slik søker som ikke kan fylle ut og underskrive søknaden selv. Denne personen må møte sammen med søkeren når det kreves at søknaden innleveres ved personlig fremmøte, jfr. annet ledd, eller når det kreves personlig fremmøte i forbindelse med behandlingen av søknaden, jfr. § 12 første ledd.

  Arbeidsgiver med forretningssted i riket kan søke om arbeidstillatelse på vegne av søker og fremme søknaden fra riket, jf. sjette ledd. Det er et vilkår at arbeidsgiver har skriftlig fullmakt fra søker.

  Dersom sterke rimelighetsgrunner tilsier det, kan Utlendingsdirektoratet i enkelttilfeller og for grupper av søkere samtykke i at herboende søker på vegne av søker under 18 år og fremmer søknaden fra riket, jf. sjette ledd. Unntaksvis kan slikt samtykke også gis når søkeren er over 18 år. Referanseperson som omfattes av intervjuordningen, jf. § 25 d, og ønsker å foreta forhåndsintervju i henhold til bestemmelsens bokstav a, kan søke på vegne av søker og fremme søknaden fra riket, jf. sjette ledd, forutsatt at referansepersonen har skriftlig fullmakt.

  Søknad fra riket, jf. femte ledd og § 10, fremmes gjennom politiet i det distrikt der søkeren har sitt faste opphold. Søknad etter fjerde ledd fremmes gjennom politiet i det distrikt der arbeidsgiver har sitt forretningssted. Søknad etter femte ledd tredje punktum fremmes gjennom politiet i det distrikt der referansepersonen har sitt bosted.

  Søknad som fremmes i strid med bestemmelsene i annet til femte ledd, avslås på dette grunnlaget.

 • RegulationAttatchment § 12. Behandling av søknad om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse

  Den myndighet som mottar søknaden, skal påse at den er nøyaktig utfylt og at de nødvendige vedlegg følger søknaden. Vedkommende myndighet skal innhente alle opplysninger om søkeren som antas nødvendige for at saken skal bli så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det kan kreves personlig fremmøte i forbindelse med behandlingen av søknaden.

  Når søknad fremmes gjennom myndighet i et annet land enn det søkeren er borger av, skal denne myndigheten innhente opplysninger om søkerens grunnlag for oppholdet i vedkommende land.

  Søkeren må dokumentere sin identitet ved pass eller annet legitimasjonspapir utstedt av offentlig myndighet og skal pålegges å dokumentere andre opplysninger som er gitt når dette anses nødvendig. Det skal gjøres påtegning om hvordan søkerens identitet er bekreftet, jfr. også § 129.

  Ved innvilgelse av søknad skal utlendingen gjøres kjent med plikten til å melde seg for politiet senest innen én uke etter innreisen og til å fremstille seg til tuberkuloseundersøkelse, jfr. § 51.

  Politiet anmerker arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i utlendingens reisedokument. Er dette ikke mulig, anmerkes tillatelsen på særskilt dokument, som bare er gyldig dokumentasjon sammen med reisedokumentet. I begge tilfeller gjelder at tillatelsen ikke anmerkes ut over reisedokumentets gyldighetstid. Eventuelle begrensninger og vilkår skal fremgå av anmerkingen. Som hovedregel må utlendingen møte personlig for å få anmerket tillatelsen.

  Dersom utlendingen ikke har gyldig reisedokument, anmerkes tillatelsen på særskilt dokument, der det skal fremgå at utlendingen ikke har gyldig reisedokument. Eventuelle begrensninger og vilkår skal fremgå av anmerkingen. Femte ledd siste punktum gjelder tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 13. Vedtaksmyndighet

  Vedtak om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 6 åttende ledd.

  Når det søkes fra riket og ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad

  a)    om tillatelse til deltidsarbeid og arbeid i ferier etter § 17,

  b)    fra søker som nevnt i § 3 første ledd bokstav a og b og § 5 tredje og fjerde ledd,

  c)    om oppholdstillatelse til barn født i riket, når barnet faller inn under § 23 første ledd bokstav c,

  d)    fra søker som nevnt i § 10 fjerde ledd, etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet,

  e)    fra ektefelle eller samboer til norsk borger bosatt i riket, når søkeren faller inn under § 23 første ledd bokstav a eller b,

  f)     fra ektefelle eller samboer når vilkårene i § 25 fjerde ledd bokstav c er oppfylt.

  g)    fra søker som nevnt i § 4a annet ledd bokstav d.

  Utenriksdepartementet kan med Utlendingsdirektoratets godkjenning bestemme at norsk utenriksstasjon skal ha myndighet til å innvilge søknad om arbeidstillatelse. Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan utenriksstasjonen som er gitt slik myndighet innvilge søknad etter § 3 annet ledd bokstav a og § 4a annet ledd bokstav e. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Liste over stasjoner som har myndighet til å innvilge søknad om arbeidstillatelse etter § 3 annet ledd bokstav a, følger som vedlegg 12 til denne forskrift. Liste over stasjoner som har myndighet til å innvilge søknad om arbeidstillatelse etter § 4a annet ledd bokstav e følger som vedlegg 13 til denne forskrift.

  • RegulationAttatchment § 13 første ledd

   Vedtak om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 6 åttende ledd.

  • RegulationAttatchment § 13 annet ledd

   Når det søkes fra riket og ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad

  • RegulationAttatchment § 13 tredje ledd

   Utenriksdepartementet kan med Utlendingsdirektoratets godkjenning bestemme at norsk utenriksstasjon skal ha myndighet til å innvilge søknad om arbeidstillatelse. Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan utenriksstasjonen som er gitt slik myndighet innvilge søknad etter § 3 annet ledd bokstav a og § 4a annet ledd bokstav e. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  • RegulationAttatchment § 13 fjerde ledd

   Liste over stasjoner som har myndighet til å innvilge søknad om arbeidstillatelse etter § 3 annet ledd bokstav a, følger som vedlegg 12 til denne forskrift. Liste over stasjoner som har myndighet til å innvilge søknad om arbeidstillatelse etter § 4a annet ledd bokstav e følger som vedlegg 13 til denne forskrift.

 • RegulationAttatchment § 14. Foreløpig tillatelse

  Når det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget, kan utlendingen etter anmodning gis en foreløpig tillatelse til å tiltre arbeid i påvente av behandling av første gangs søknad om arbeidstillatelse. Det er et vilkår at søkeren har fulgt ordinær søknadsprosedyre. Politiet gir foreløpig tillatelse når søknaden er fremmet fra riket, så lenge politiet har saksdokumentene. For øvrig gir Utlendingsdirektoratet foreløpig tillatelse.

  Selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt, kan Utlendingsdirektoratet gi utlending som faller inn under § 10 fjerde ledd, en foreløpig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. Slik tillatelse kan gis av politiet etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet.

  Det skal fremgå av tillatelsen at den er foreløpig. Den har verken betydning for avgjørelsen av søknaden eller for beregningen av oppholdstid etter § 44. Foreløpig tillatelse medregnes ved beregningen av varigheten av tillatelser som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse.

  Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke tillatelse etter § 17.

  Forvaltningslovens kapittel IV til VI gjelder ikke for vedtak om foreløpig tillatelse.

 • RegulationAttatchment Innholdet av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse, jfr. lovens § 7
 • RegulationAttatchment § 15. Tillatelsens varighet

  Første gangs tillatelse til arbeid eller opphold gis i alminnelighet for ett, to eller tre år, jfr. lovens § 7 første ledd.

  Første gangs oppholdstillatelse etter § 4 annet og tredje ledd og arbeidstillatelse etter § 4a første ledd kan gis for to år.

  Første gangs tillatelse til arbeid eller opphold etter § 21 første til sjette ledd og § 63 første ledd kan gis for tre år. Er det tvil om riktigheten av de opplysninger som er gitt i søknaden, gis tillatelsen for ett år. Det samme gjelder når søkeren ikke har dokumentert sin identitet.

  For øvrig gis første gangs tillatelse for ett år.

  Tillatelsen gis ikke ut over det tidsrommet det er søkt om tillatelse for. Tillatelsen kan gis for et annet tidsrom enn hele antall år dersom formålet med arbeidet eller oppholdet er begrenset til dette tidsrommet, eller dersom andre grunner tilsier det. Når behovet er midlertidig, kan tillatelse etter § 21 gis for kortere tid enn ett år.

  Varigheten av en tillatelse gitt etter §§ 22 eller 24 skal ikke overstige utløpet av tillatelsen til hovedpersonen (den som har eller gis tillatelse på selvstendig grunnlag).

  Med unntak av reisedokument utstedt av norsk myndighet må utlendingens reisedokument i alminnelighet være gyldig i minst to måneder ut over den tid tillatelsen blir gitt for.

  I tillatelsen fastsettes dato for siste innreisedag i forhold til grunnlaget for tillatelsen. Dato for siste innreisedag skal ikke fastsettes senere enn seks måneder fra vedtak fattes, med mindre særlige grunner tilsier unntak.

  Dato for melding til politiet, jf. § 51, gir utgangspunkt for beregning av varigheten av første gangs tillatelse. For utlending som søker fra riket, jf. § 10, gir vedtaksdato utgangspunkt for beregning av tillatelsens varighet. Er utlendingen gitt foreløpig tillatelse, skal denne medregnes etter bestemmelsen i § 14 tredje ledd.

 • RegulationAttatchment § 16. Innholdet av tillatelsen

  Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse gir rett til opphold i hele riket med mindre noe annet fremgår av tillatelsen, jfr. lovens § 7 annet ledd.

  De vilkår og begrensninger som er satt, skal fremgå av tillatelsen.

  Arbeidstillatelse gir generell adgang til å ta arbeid og drive ervervsvirksomhet i hele riket med mindre annet fremgår av tillatelsen, jfr. lovens § 7 tredje ledd.

  Arbeidstillatelsen og oppholdstillatelsen gir adgang til gjentatte innreiser i riket i den tid den gjelder for, jfr. § 112 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 17. Tillatelse til deltidsarbeid og arbeid i ferier

  Utlending som har oppholdstillatelse, kan gis tillatelse til deltidsarbeid og arbeid i ferier, jfr. lovens § 7 fjerde ledd.

  Det er en forutsetning at det foreligger et konkret arbeidstilbud.

  Tillatelse til deltidsarbeid kan gis for et antall timer pr. uke som tilsvarer inntil halv stilling i vedkommende yrke, likevel ikke utover 20 timer i uken. Det kan gis tillatelse til heltidsarbeid i de ordinære ferier.

  Utlending som gis oppholdstillatelse etter § 4 første ledd, skal samtidig gis tillatelse til deltidsarbeid for 20 timer i uken og heltidsarbeid i de ordinære feriene, eventuelt også heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom når det foreligger dokumentasjon på at arbeidet er en del av utdanningen. For tillatelse som nevnt i første punktum, kreves ikke konkret arbeidstilbud. Tillatelse til heltidsarbeid kan også gis for et avgrenset tidsrom når arbeidet er en helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning og det foreligger konkret arbeidstilbud.

  Når søkeren er under 18 år, må samtykke foreligge fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren. Søker under 15 år kan gis tillatelse når vilkårene som er fastsatt i og i medhold av arbeidsmiljølovens kapittel IX om arbeid av barn og ungdom, er oppfylt.

  Utlending som har arbeidstillatelse, kan gis tillatelse til arbeid i fritiden for forening som har til formål å drive ideell eller humanitær virksomhet.

  Tillatelse etter denne paragraf skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted med unntak for tillatelse etter fjerde ledd når det ikke kreves konkret arbeidstilbud.

 • RegulationAttatchment Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i medhold av lovens § 8 første ledd
 • RegulationAttatchment § 18. Rett til tillatelse

  Utlending som fyller vilkårene i lovens § 8 første ledd nr. 1 og 2, jfr. §§ 19 og 20 og de innvandringsregulerende vilkår som er fastsatt i §§ 2 til 5a, har etter søknad rett til arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, med mindre det foreligger andre omstendigheter som etter loven vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til riket, opphold eller arbeid, jfr. lovens § 8 første ledd nr. 3.

 • RegulationAttatchment § 19. Krav om underhold ved første gangs søknad

  Utlending som søker arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse må være sikret underhold for den tid søknaden gjelder, jfr. lovens § 8 første ledd nr. 1.

  Underhold anses å være sikret når utlendingen

  a)    vil få arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig,

  b)    oppebærer pensjon eller andre faste periodiske ytelser, når dette er av tilstrekkelig omfang,

  c)    har egne midler som anses som tilstrekkelig. Utlendingsdirektoratet kan kreve et bestemt beløp overført til norsk bank og helt eller delvis båndlegge beløpet for en bestemt tid, eller

  d)    vil få studielån eller stipend av tilstrekkelig omfang.

  Underhold anses også å være sikret gjennom en kombinasjon av bokstav a til d, når dette er tilstrekkelig. Fyller søkeren vilkårene for å få tillatelse til arbeid etter § 17 og det foreligger et konkret arbeidstilbud, tas også den forventede inntekten med i vurderingen av om underholdskravet er oppfylt. Dette gjelder likevel ikke inntekt fra arbeid som nevnt i § 17 sjette ledd.

  Ved tillatelse etter § 3 annet ledd bokstav c er det en forutsetning at underhold i det vesentlige er sikret gjennom ervervsvirksomheten.

  Underhold kan unntaksvis anses å være sikret ved at tredjemann stiller økonomisk garanti. Dette gjelder ikke når søkeren er ektefelle eller samboer til herboende, jf. § 23 første ledd bokstav a og b og § 24 første ledd bokstav b, eller skal inngå ekteskap med herboende etter innreisen, jf. § 24 første ledd bokstav a, og en av partene er under 23 år.

  Ytelser etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. anses ikke som underhold.

  • RegulationAttatchment § 19 første ledd

   Utlending som søker arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse må være sikret underhold for den tid søknaden gjelder, jfr. lovens § 8 første ledd nr. 1.

  • RegulationAttatchment § 19 annet ledd

   Underhold anses å være sikret når utlendingen

   • RegulationAttatchment § 19 annet ledd bokstav a

    a) vil få arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig,

   • RegulationAttatchment § 19 annet ledd bokstav b

    b) oppebærer pensjon eller andre faste periodiske ytelser, når dette er av tilstrekkelig omfang,

   • RegulationAttatchment § 19 annet ledd bokstav c

    c) har egne midler som anses som tilstrekkelig. Utlendingsdirektoratet kan kreve et bestemt beløp overført til norsk bank og helt eller delvis båndlegge beløpet for en bestemt tid, eller

   • RegulationAttatchment § 19 annet ledd bokstav d

    d) vil få studielån eller stipend av tilstrekkelig omfang.

  • RegulationAttatchment § 19 tredje ledd

   Underhold anses også å være sikret gjennom en kombinasjon av bokstav a til d, når dette er tilstrekkelig. Fyller søkeren vilkårene for å få tillatelse til arbeid etter § 17 og det foreligger et konkret arbeidstilbud, tas også den forventede inntekten med i vurderingen av om underholdskravet er oppfylt. Dette gjelder likevel ikke inntekt fra arbeid som nevnt i § 17 sjette ledd.

  • RegulationAttatchment § 19 fjerde ledd

   Ved tillatelse etter § 3 annet ledd bokstav c er det en forutsetning at underhold i det vesentlige er sikret gjennom ervervsvirksomheten.

  • RegulationAttatchment § 19 femte ledd

   Underhold kan unntaksvis anses å være sikret ved at tredjemann stiller økonomisk garanti. Dette gjelder ikke når søkeren er ektefelle eller samboer til herboende, jf. § 23 første ledd bokstav a og b og § 24 første ledd bokstav b, eller skal inngå ekteskap med herboende etter innreisen, jf. § 24 første ledd bokstav a, og en av partene er under 23 år.

  • RegulationAttatchment § 19 sjette ledd

   Ytelser etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. anses ikke som underhold.

 • RegulationAttatchment § 20. Krav om bolig ved første gangs søknad

  Utlending som søker arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, må være sikret bolig for den tid søknaden gjelder, jfr. lovens § 8 første ledd nr. 1.

  Bolig anses å være sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel o.l. som tilfredsstiller helsemyndighetenes krav.

  De kontraktmessige sider av boligforholdet kontrolleres av politiet. Dreier det seg om leieforhold, må skriftlig leiekontrakt fremlegges, godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen.

  Utlendingsdirektorat kan gi retningslinjer om kravet om bolig der utlendingen skal være på arbeidsferie og omfattes av avtale om arbeidsferie inngått mellom Norge og Australia, Norge og Canada eller Norge og New Zealand, jfr. § 4a annet ledd bokstav e.

 • RegulationAttatchment Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av lovens § 8 annet ledd
 • RegulationAttatchment § 21. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av lovens § 8 annet ledd
  • RegulationAttatchment § 21 første ledd

   Utlending som er vernet mot utsendelse etter lovens § 15 og som ikke gis asyl etter lovens § 17, jfr. lovens § 16, skal gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 8 annet ledd.

  • RegulationAttatchment § 21 annet ledd
   Når utlending har fått avslag på søknad om asyl og heller ikke faller inn under første ledd, skal vedtaksmyndigheten av eget tiltak vurdere om bestemmelsene i lovens § 8 annet ledd bør anvendes, jf. lovens § 15 annet ledd. Ved anvendelsen av lovens § 8 annet ledd skal det foretas en vurdering av søkerens individuelle situasjon. Det er ikke avgjørende hvilken nasjonalitet søkeren tilhører eller hvilket geografisk område han eller hun kommer fra, men hvilke forutsetninger den enkelte søker har for å returnere til hjemlandet. Departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet om at det skal gjøres unntak i visse tilfelle, jf. lovens § 38 første ledd.
  • RegulationAttatchment § 21 tredje ledd
   Enslig mindreårig asylsøker som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter anser at vedkommende er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis oppholdstillatelse etter lovens § 8 annet ledd til fylte 18 år. Tillatelsen kan gis ut over ett år uavhengig av bestemmelsene i § 15 tredje ledd. Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter utlendingsforskriften §§ 22 eller 24.
  • RegulationAttatchment § 21 fjerde ledd
   Utlending som ikke har fått sin søknad om asyl avgjort av Utlendingsdirektoratet innen 15 måneder etter at utlendingen møtte for politiet og søkte asyl, kan innvilges arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i riket etter annet ledd. Det er en forutsetning at utlendingen ved fremsettelsen av søknaden legger frem pass eller annet godkjent reisedokument. I særlige tilfeller kan andre dokumenter godkjennes. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om slik dokumentasjon. På vedtakstidspunktet må det ikke foreligge omstendigheter som kan medføre utvisning i medhold av lovens § 29 første ledd.
   • RegulationAttatchment § 21 fjerde ledd bokstav b

    b) har tatt opphold på ukjent sted i mer enn tre dager eller har reist ut av riket uten tillatelse,

   • RegulationAttatchment § 21 fjerde ledd bokstav c
    c) har gitt uriktige opplysninger om tidligere opphold i land som deltar i samarbeidet i henhold til avtalene mellom Norge, Island og Det europeiske fellesskap og mellom Norge, Island og Sveits om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island, Sveits eller en medlemsstat eller andre trygge første asylland eller
   • RegulationAttatchment § 21 fjerde ledd bokstav d

    d) kan lastes for at søknaden ikke er avgjort innen 15 måneder.

  • RegulationAttatchment § 21 femte ledd
   Fjerde ledd gjelder ikke for utlending som:
   • RegulationAttatchment § 21 femte ledd bokstav d
    d) kan lastes for at søknaden ikke er avgjort innen 15 måneder.
   • RegulationAttatchment § 21 femte ledd bokstav a
    a) har fremlagt falske dokumenter for å dokumentere asylsøknaden,
   • RegulationAttatchment § 21 femte ledd bokstav c
    c) har gitt uriktige opplysninger om tidligere opphold i land som deltar i samarbeidet i henhold til avtalene mellom Norge, Island og Det europeiske fellesskap og mellom Norge, Island og Sveits om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island, Sveits eller en medlemsstat eller andre trygge første asylland eller
   • RegulationAttatchment § 21 femte ledd bokstav b
    b) har tatt opphold på ukjent sted i mer enn tre dager eller har reist ut av riket uten tillatelse,
  • RegulationAttatchment § 21 sjette ledd
   Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 8 annet ledd kan for øvrig gis når andre sterke menneskelige hensyn taler for det eller utlendingen har særlig tilknytning til riket. Som hovedregel må underhold og bolig være sikret etter bestemmelsene i §§ 19 og 20.
  • RegulationAttatchment § 21 syvende ledd
   Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.
  • RegulationAttatchment § 21 åttende ledd
   Når behovet er midlertidig eller andre særlige grunner tilsier det, kan tillatelsen gis uten mulighet for fornyelse. Det kan videre fastsettes at den ikke skal kunne danne grunnlag for familiegjenforening og/eller for bosettingstillatelse. Er slike begrensninger ikke fastsatt, kan tillatelse etter denne paragraf fornyes og danne grunnlag for bosettingstillatelse.
 • RegulationAttatchment § 21a. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av lovens § 8 annet ledd, jfr. lovens § 8a om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon

  Utlending som omfattes av en massefluktsituasjon og som kommer til riket eller er her når det besluttes at bestemmelsene i lovens § 8a får anvendelse, kan etter søknad gis beskyttelse på grunnlag av en gruppevurdering (kollektiv beskyttelse), jfr. lovens § 8a annet ledd. Dette innebærer at utlendingen gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 8 annet ledd. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.

  Utlending som nevnt i første ledd kan utstyres med registreringsbevis. Bestemmelsene i § 54a får anvendelse så langt de passer.

  For arbeidstillatelse og oppholdstillatelse gjelder bestemmelsene i §§ 10 - 12 og 15 - 17. Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.

  Tillatelsen kan fornyes eller forlenges i inntil tre år fra det tidspunkt søkeren første gang fikk tillatelse dersom adgangen til å gi kollektiv beskyttelse ikke er bortfalt. For fornyelse og forlengelse gjelder bestemmelsene i § 32, § 33, § 36, §§ 38 - 40 og § 42.

  Dersom adgangen til å gi kollektiv beskyttelse ikke er bortfalt ved utløpet av tidsperioden nevnt i fjerde ledd og vilkårene for øvrig er oppfylt, har utlendingen etter søknad rett til tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.

  Vedtak om første gangs tillatelse og fornyelse eller forlengelse treffes av Utlendingsdirektoratet, som kan gi politiet myndighet til å gi tillatelse, jfr. lovens § 8a femte ledd.

  For søknad om asyl fra utlending som har fått tillatelse etter første ledd, gjelder bestemmelsene i § 56a.

 • RegulationAttatchment § 21b. Vurderingen av sterke menneskelige hensyn i loven § 8 annet ledd i forhold til barn

  Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 8 annet ledd, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt.

 • RegulationAttatchment § 21c. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av loven § 8 annet ledd ved praktiske hindringer for retur
  • RegulationAttatchment § 21c første ledd
   Utlendingsnemnda kan etter anmodning om omgjøring gi arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter loven § 8 annet ledd til asylsøker som har fått endelig avslag. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:
   • RegulationAttatchment § 21c første ledd nr 1

    1. Det har gått tre år siden saksopprettelse uten at avslaget er iverksatt, og det er heller ikke sannsynlig at iverksettelse vil kunne la seg gjennomføre.

   • RegulationAttatchment § 21c første ledd nr 2

    2. Det er ikke tvil om søkerens identitet. Som hovedregel må søkeren ha medvirket til å avklare sin identitet under perioden som asylsøker, jf. § 128. 

   • RegulationAttatchment § 21c første ledd nr 3

    3. Søkeren har bidratt til å muliggjøre retur, herunder bidratt til å skaffe seg hjemlandets reisedokumenter.

   • RegulationAttatchment § 21c første ledd nr 4

    4. Dersom det er reist sak om utvisning i medhold av loven § 29 første ledd bokstav a, bortsett fra der utvisningsgrunnen er oversittelse av utreisefristen, eller bokstav b til f, kan det ikke gis tillatelse før spørsmålet om utvisning er avklart.

   • RegulationAttatchment § 21c første ledd nr 5

    5. For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt. 

  • RegulationAttatchment § 21c annet ledd
   Med mindre særlige grunner taler for det, skal tillatelse etter første ledd ikke gis før det har gått ett år siden endelig avslag og prosessene med avklaring av identitet og utstedelse av reisedokument er avsluttet.
  • RegulationAttatchment § 21c første ledd
   Før det gis tillatelse skal det innhentes uttalelse fra politiet. Slik uttalelse skal inneholde en vurdering av om søker har medvirket til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggjøre retur, samt hvorvidt prosessen med avklaring av identitet og utstedelse av reisedokumenter er avsluttet.
  • RegulationAttatchment § 21c fjerde ledd
   Tillatelse etter første ledd kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.
 • RegulationAttatchment § 21 d. Om muligheten for internflukt

  Selv om lovens § 16 eller lovens § 15 første ledd, jf. forskriftens § 21 første ledd, kommer til anvendelse ved en vurdering av retur til det området søkeren har flyktet fra, skal det bare anses urimelig å henvise utlendingen til å søke beskyttelse i trygge og tilgjengelige deler av hjemlandet dersom retursituasjonen vil være slik at utlendingen fyller vilkårene for tillatelse etter forskriftens § 21 annet ledd. Ved denne vurderingen kan det legges vekt på om utlendingen har tilknytning til en trygg og tilgjengelig del av hjemlandet.

   

 • RegulationAttatchment Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til familiemedlem o.l. i medhold av lovens §§ 9 og 8 annet ledd
 • RegulationAttatchment § 22. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til de nærmeste familiemedlemmer i medhold av lovens § 9
  • RegulationAttatchment § 22 første ledd
   De nærmeste familiemedlemmer, jfr. § 23, til norsk eller nordisk borger bosatt i riket eller til utlending som har eller får lovlig opphold i riket med bosettingstillatelse eller tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse, har etter søknad rett til oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Det er en forutsetning at underhold er sikret etter bestemmelsene i § 25 og det ikke foreligger andre omstendigheter som etter loven vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til riket, opphold eller arbeid, jfr. lovens § 8 første ledd nr. 3. Tillatelsen kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.
  • RegulationAttatchment § 22 annet ledd
   De nærmeste familiemedlemmer til utlending som nevnt i § 21a har etter søknad rett til oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Det er en forutsetning at underhold er sikret etter bestemmelsene i § 25. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse med mindre hovedpersonens tillatelse danner grunnlag for bosettingstillatelse.
  • RegulationAttatchment § 22 tredje ledd
   De nærmeste familiemedlemmer til utlending som nevnt i § 4, § 4a med unntak av annet ledd bokstav f og tredje ledd, § 5 første ledd bokstav a og b, § 29 fjerde ledd, § 165 fjerde ledd og § 166 sjette ledd kan gis oppholdstillatelse. Familiemedlem til utlending som nevnt i § 4a  med unntak av annet ledd bokstav f og tredje ledd, kan også gis arbeidstillatelse. Familiemedlem til utlending som nevnt i § 4 annet ledd kan også gis arbeidstillatelse. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Det er en forutsetning at underhold er sikret etter bestemmelsene i § 25.
  • RegulationAttatchment § 22 fjerde ledd
   Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.
  • RegulationAttatchment § 22 femte ledd

   Varigheten av tillatelsen skal ikke overstige utløpet av tillatelsen til hovedpersonen, jfr. § 15 sjette ledd. Tillatelsen kan fornyes i overensstemmelse med hovedpersonens tillatelse. For tillatelse til familiemedlem til norsk eller nordisk borger bosatt i riket gjelder bestemmelsene i §§ 15 fjerde og siste ledd og 38 tredje og femte ledd.

 • RegulationAttatchment § 23. Hvem som er nærmeste familiemedlemmer
  • RegulationAttatchment § 23 første ledd

   Som nærmeste familiemedlemmer, jfr. § 22, regnes:

   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav a

    a) ektefelle. Begge parter må være over 18 år, med mindre ekteskapet er inngått i Norge. Det er et vilkår at ektefellene skal bo sammen. Den som får opphold i riket etter å ha inngått lovlig ekteskap med flere, kan bare regne én som ektefelle. Den som har opphold i riket og inngår lovlig ekteskap i utlandet med mer enn én, kan bare regne den først ektede som ektefelle. Den som har opphold i riket og inngår lovlig ekteskap i utlandet med en som er gift, kan ikke regne vedkommende som ektefelle.
    Bestemmelser i denne forskriften som omhandler ekteskap og ektefeller, gjelder tilsvarende for registrert partnerskap og registrerte partnere, jf. lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap § 3 annet ledd,

   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav b
    b) samboer. Begge parter må være over 18 år, ha bodd sammen i et fast og etablert samboerforhold i minst to år og akte å fortsette samlivet. Det er et vilkår at ingen av partene er gift,
   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav c
    c) barn, jfr. annet ledd, når begge foreldrene har eller får lovlig opphold i riket,
   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav d

    d) barn, jfr. annet ledd, som blir adoptert etter utenlandsk lov eller vil bli adoptert etter lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon, når foreldrene regnes som bosatt i riket. Samtykke må være gitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet før barnet er innreist i riket,

   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav e

    e) barn, jfr. annet ledd, når bare én av foreldrene bor i riket, med mindre hensynet til barnets beste taler mot at det får opphold her. Det er et vilkår at herboende har (del i) foreldreansvaret. Er foreldreansvaret delt, må samtykke som hovedregel foreligge fra den andre av foreldrene. Barn over 12 år skal gis anledning til å uttale seg. Dersom herboende har mer enn én ektefelle, kan oppholdstillatelse bare gis til mer enn ett barn når de er helsøsken,

   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav f

    f) forsørget barn under 21 år uten ektefelle eller samboer, av utlending som er borger av et land som har tiltrådt Den europeiske sosialpakt 18. oktober 1961, når begge foreldrene har eller får lovlig opphold i riket,

   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav g

    g) foreldre til barn, jfr. annet ledd, med opphold i riket etter lovens §§ 17 eller 22, når foreldrene er gift eller samboere, og søsken under 18 år uten ektefelle eller samboer, når disse bor sammen med foreldrene. Det er et vilkår at søkerne skal bo sammen med herboende,

   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav h
    h) enslig mor eller far til barn som nevnt i bokstav g, og søsken under 18 år uten ektefelle eller samboer, når disse bor sammen med vedkommende mor eller far. Det er et vilkår at søkerne skal bo sammen med herboende. Den av foreldrene som hadde foreldreansvar og som barnet bodde fast sammen med i hjemlandet, har fortrinnsrett til opphold i Norge,
   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav i
    i) mor eller far til norsk barn, jfr. annet ledd, som søkeren har foreldreansvar for og som bor fast sammen med søkeren. Det er et vilkår at søkeren ikke har ektefelle eller samboer på tidspunktet for innreise i riket,
   • RegulationAttatchment § 23 første ledd bokstav j
    j) mor eller far til barn, jfr. annet ledd, med opphold i riket sammen med den andre av foreldrene, som har foreldreansvar og som barnet bor fast sammen med. Det er et vilkår at søkeren har oppholdt seg i riket med tillatelse det siste året, dokumenterer samværsrett av et visst omfang og oppfyller denne retten.
  • RegulationAttatchment § 23 annet ledd
   Barn vil si person under 18 år uten ektefelle eller samboer. 18-årsgrensen anses overholdt når søknad med alle opplysninger og vedlegg som er nødvendig for å avgjøre den, er innkommet til vedtaksmyndigheten innen 18-årsdagen. Dersom søknaden avgjøres etter dette tidspunktet, vurderes underholdskravet i forhold til 18-årsdagen.
 • RegulationAttatchment § 24. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til familiemedlem o.l. i medhold av lovens § 8 annet ledd
  • RegulationAttatchment § 24 første ledd
   Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse kan etter søknad gis til utlending som har særlig tilknytning til riket, jfr. lovens § 8 annet ledd. Det er en forutsetning at underhold og bolig er sikret etter bestemmelsene i §§ 25 og 20. Personer med følgende tilknytning til norsk eller nordisk borger bosatt i riket eller til utlending som har eller får lovlig opphold i riket med bosettingstillatelse eller tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse, eller til utlending som nevnt i § 21a, anses å ha særlig tilknytning til riket:
   • RegulationAttatchment § 24 første ledd bokstav a
    a) søker som skal inngå ekteskap med herboende etter innreisen. Det er et vilkår at begge parter er over 18 år, og det må dokumenteres at det ikke foreligger hindringer for å inngå ekteskap,
   • RegulationAttatchment § 24 første ledd bokstav b
    b) samboer, når partene har eller venter barn sammen, eller har bodd sammen i et fast og etablert samboerforhold i minst to år og det foreligger varige hindringer for å oppfylle vilkåret i § 23 første ledd bokstav b om at ingen av partene er gift. Det er et vilkår at begge parter er over 18 år og akter å fortsette samlivet,
   • RegulationAttatchment § 24 første ledd bokstav c
    c) mor eller far over 60 år uten ektefelle, samboer eller slektninger i opp- eller nedstigende linje i hjemlandet, og i særlige tilfeller begge foreldre i samme situasjon. Det er et vilkår at herboende må antas å ha et særlig ansvar for vedkommende,
   • RegulationAttatchment § 24 første ledd bokstav d
    d) barn mellom 18 og 21 år uten ektefelle eller samboer, når søkeren tidligere har hatt langvarig opphold i riket med tillatelse,
   • RegulationAttatchment § 24 første ledd bokstav e
    e) forsørget barn over 18 år uten ektefelle eller samboer, når vedkommende er eller blir igjen i hjemlandet uten foreldre eller søsken som er over 18 år eller gift, eller når det godtgjøres at vedkommende av medisinske grunner er helt avhengig av personlig omsorg fra herboende foreldre,
   • RegulationAttatchment § 24 første ledd bokstav f
    f) fosterbarn, jfr. § 23 annet ledd, når det godtgjøres at barnet er etablert medlem av husstanden og at de som utøver foreldreansvaret over barnet, rettmessig gjør dette i henhold til hjemlandets lovgivning. Når barnets biologiske foreldre er i live, må det fremlegges dokumentasjon som bekrefter at foreldreansvaret er overført. Norsk barnevernmyndighet må ha godkjent fosterhjemmet eller foreta en slik godkjenning etter ankomst,
   • RegulationAttatchment § 24 første ledd bokstav g
    g) helsøsken under 18 år uten mor, far eller annen omsorgsperson i hjemlandet eller oppholdslandet og uten mor eller far i annet land. Det er et vilkår at herboende er egnet som omsorgsperson. Uttalelse om dette skal om mulig innhentes fra barneverntjenesten i den kommunen der herboende er bosatt.
  • RegulationAttatchment § 24 annet ledd

   Når sterke menneskelige hensyn taler for det, kan arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i medhold av lovens § 8 annet ledd også gis til familiemedlem o.l. som ikke faller inn under første ledd eller § 23. Det er en forutsetning at underhold er sikret etter bestemmelsene i § 25. Som hovedregel må bolig være sikret etter bestemmelsene i § 20. Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan gi særskilte retningslinjer for ulike massefluktsituasjoner, jf. lovens § 8a.

  • RegulationAttatchment § 24 tredje ledd
   Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.
  • RegulationAttatchment § 24 fjerde ledd
   Oppholdstillatelse av inntil ni måneders varighet kan gis til foreldre som har særlig tilknytning til riket gjennom barn som fyller kravene til hovedperson i første ledd, når formålet med oppholdet er å besøke familien. Når tillatelse søkes etter innreise, jfr. § 10 annet ledd bokstav j, regnes tillatelsens varighet fra innreisetidspunktet. Det er en forutsetning at underhold og bolig er sikret etter bestemmelsene i §§ 25 første og annet ledd og 20, og at søkeren returnerer til sitt hjemland ved tillatelsens utløp. § 42 gjelder ikke for innehavere av slik tillatelse. Ny tillatelse etter denne bestemmelsen kan gis etter ett års opphold utenfor riket.
  • RegulationAttatchment § 24 femte ledd
   Når behovet er midlertidig eller andre særlige grunner tilsier det, kan tillatelsen gis uten mulighet for fornyelse, og det kan fastsettes at den ikke skal kunne danne grunnlag for bosettingstillatelse. Er slike begrensninger ikke fastsatt, kan tillatelse etter denne paragraf fornyes og danne grunnlag for bosettingstillatelse. Bestemmelsene i § 22 femte ledd gjelder tilsvarende.
 • RegulationAttatchment § 25. Underholdskravet etter bestemmelsene i §§ 22 og 24

  Når tillatelse søkes etter bestemmelsene i §§ 22 eller 24, må underholdet være sikret for den tid søknaden gjelder, med de unntak som følger av fjerde ledd.

  Underholdet anses å være sikret når søkeren fyller vilkårene etter § 19, når hovedpersonen kan forsørge søkeren gjennom bestemmelsene i § 19 eller gjennom en kombinasjon. Når søkeren er ektefelle eller samboer til herboende, jf. § 23 første ledd bokstav a og b og § 24 første ledd bokstav b, eller skal inngå ekteskap med herboende etter innreisen, jf. § 24 første ledd bokstav a, skal underholdskravet oppfylles av hovedpersonen når en av partene er under 23 år. Ytelser etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd regnes som arbeidsinntekt. Eventuelle ytelser etter lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven) medregnes også. Fyller søkeren kravene for å få arbeidstillatelse etter § 22 og det foreligger et konkret arbeidstilbud, tas den forventede inntekten med i vurderingen av om underholdskravet er oppfylt.

  Selv om underholdskravet ikke er oppfylt, kan tillatelse likevel gis når søkeren er barn til norsk borger bosatt i riket, jf. § 23 første ledd bokstav c og e.  Likeledes kan tillatelse gis når søkeren er ektefelle eller samboer til norsk borger bosatt i riket, jf. § 23 første ledd bokstav a og b, forutsatt at begge parter har fylt 23 år. Tillatelse kan også gis  når andre særlig sterke menneskelige hensyn tilsier det.

  Når tillatelse søkes etter bestemmelsene i § 22, jfr. § 23, stilles det ikke krav om sikret underhold når søkeren

  a)    er ektefelle, samboer eller barn, jfr. § 23 første ledd bokstav a, b, c og e, av hovedperson som har fått innvilget asyl eller har fått arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 22 fjerde ledd. Det er en forutsetning at ekteskapet er inngått før hovedpersonen reiste inn i riket,

  b)    faller inn under § 23 første ledd bokstav g, h, i eller j, eller

  c)    er ektefelle, samboer eller barn, jf. § 23 første ledd bokstav a, b, c og e, av nordisk borger bosatt i riket de siste tre år eller av utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse. For tillatelse til ektefelle eller samboer er det en forutsetning at partene har vært gift eller samboere i minst tre år, og at begge parter har fylt 23 år.

  Når tillatelse søkes etter bestemmelsene i § 22 annet ledd, jfr. § 23, stilles det som hovedregel ikke krav om sikret underhold.

  • RegulationAttatchment § 25 første ledd

   Når tillatelse søkes etter bestemmelsene i §§ 22 eller 24, må underholdet være sikret for den tid søknaden gjelder, med de unntak som følger av fjerde ledd.

  • RegulationAttatchment § 25 annet ledd

   Underholdet anses å være sikret når søkeren fyller vilkårene etter § 19, når hovedpersonen kan forsørge søkeren gjennom bestemmelsene i § 19 eller gjennom en kombinasjon. Når søkeren er ektefelle eller samboer til herboende, jf. § 23 første ledd bokstav a og b og § 24 første ledd bokstav b, eller skal inngå ekteskap med herboende etter innreisen, jf. § 24 første ledd bokstav a, skal underholdskravet oppfylles av hovedpersonen når en av partene er under 23 år. Ytelser etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd regnes som arbeidsinntekt. Eventuelle ytelser etter lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven) medregnes også. Fyller søkeren kravene for å få arbeidstillatelse etter § 22 og det foreligger et konkret arbeidstilbud, tas den forventede inntekten med i vurderingen av om underholdskravet er oppfylt.

  • RegulationAttatchment § 25 tredje ledd

   Selv om underholdskravet ikke er oppfylt, kan tillatelse likevel gis når søkeren er barn til norsk borger bosatt i riket, jf. § 23 første ledd bokstav c og e.  Likeledes kan tillatelse gis når søkeren er ektefelle eller samboer til norsk borger bosatt i riket, jf. § 23 første ledd bokstav a og b, forutsatt at begge parter har fylt 23 år. Tillatelse kan også gis  når andre særlig sterke menneskelige hensyn tilsier det.

  • RegulationAttatchment § 25 fjerde ledd

   Når tillatelse søkes etter bestemmelsene i § 22, jfr. § 23, stilles det ikke krav om sikret underhold når søkeren

   • RegulationAttatchment § 25 fjerde ledd bokstav a

    a) er ektefelle, samboer eller barn, jfr. § 23 første ledd bokstav a, b, c og e, av hovedperson som har fått innvilget asyl eller har fått arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 22 fjerde ledd. Det er en forutsetning at ekteskapet er inngått før hovedpersonen reiste inn i riket,

   • RegulationAttatchment § 25 fjerde ledd bokstav b

    b) faller inn under § 23 første ledd bokstav g, h, i eller j, eller

   • RegulationAttatchment § 25 fjerde ledd bokstav c

    c) er ektefelle, samboer eller barn, jf. § 23 første ledd bokstav a, b, c og e, av nordisk borger bosatt i riket de siste tre år eller av utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse. For tillatelse til ektefelle eller samboer er det en forutsetning at partene har vært gift eller samboere i minst tre år, og at begge parter har fylt 23 år.

  • RegulationAttatchment § 25 femte ledd

   Når tillatelse søkes etter bestemmelsene i § 22 annet ledd, jfr. § 23, stilles det som hovedregel ikke krav om sikret underhold.

 • RegulationAttatchment § 25 d. Krav til intervju av referansepersonen i Norge

  Dersom arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse søkes etter lovens §§ 8 eller 9 med grunnlag i et ekteskap eller samboerforhold som er etablert i utlandet etter at referansepersonen har vært bosatt i Norge, kan tillatelse ikke innvilges før referansepersonen har vendt tilbake til Norge og har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene, jf. lovens § 9 a, med mindre
  a) referansepersonen var til intervju i Norge i anledning saken før ekteskapet ble inngått, jf. annet ledd,
  b) søkeren har rett til innreise uten visum,
  c) referansepersonen hadde fylt 25 år da ekteskapet ble inngått,
  d) partene har levd i et etablert samliv i Norge mens begge har hatt arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, eller
  e) referansepersonen har fått arbeidstillatelse i medhold av § 3 annet ledd.

  Det er et vilkår for forhåndsintervju, jf. første ledd bokstav a, at referansepersonen senest samtidig med forhåndsintervjuet fremmer søknad på vegne av søkeren, jf. § 11 femte og sjette ledd.

  Det kan gjøres unntak fra kravet til intervju av referansepersonen i Norge når særlige grunner tilsier det.

  Vilkåret i første ledd skal gjelde i saker hvor ekteskapet er inngått etter 1. september 2009, eller hvor vilkårene for oppholdstillatelse som samboer ble oppfylt etter denne datoen. Forhåndsintervju, jf. første ledd bokstav a og annet ledd, kan foretas fra 1. august 2009.

 • RegulationAttatchment Gruppearbeidstillatelse, jfr. lovens § 10
 • RegulationAttatchment § 26. Vilkår for gruppearbeidstillatelse

  Arbeidsgiver i riket kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset oppdrag (gruppearbeidstillatelse), jfr. lovens § 10 første ledd.

  Arbeidsgiver med forretningssted eller fast representant i riket må stå ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene i henhold til loven og forskriften. Har arbeidsgiver ikke dette, må oppdragsgiver med forretningssted i riket stå ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 2 første ledd nr. 2 og 3 og tredje ledd.

  Oppdraget må gjelde ett eller flere bestemte arbeidssteder og være av tidsbegrenset varighet. Det må gis en nøyaktig beskrivelse av oppdragets art. Det er et vilkår at det ikke kan skaffes innenlandsk arbeidskraft til oppdraget.

  Oppdraget må sysselsette minst seks personer, herunder nødvendig mannskap til eventuell skiftordning og til utskiftning. Det må inngå et bestemt antall personer i gruppen. Det er et vilkår at arbeidsgiver forplikter seg til å ta inn arbeidstakere som hver for seg fyller vilkårene i § 3 annet ledd bokstav a. Tillatelse kan likevel gis selv om enkelte av arbeidstakerne ikke har de angitte kvalifikasjoner dersom det godtgjøres at vedkommendes deltakelse er en nødvendig forutsetning for gruppens funksjonsdyktighet. Arbeidstaker som tas til arbeid i gruppe, må ha oppholdt seg utenfor riket i minst én måned før innreisen, med mindre vedkommende har hatt individuell arbeidstillatelse til arbeid i gruppe som er under nedbygging.

  Det kan stilles som vilkår at arbeidsgiver setter i gang opplærings- og kvalifiseringstiltak for innenlandsk arbeidskraft for arbeidsoppgaver tilsvarende dem som følger av oppdraget.

  Arbeidstaker som er gitt tillatelse etter § 3 annet ledd bokstav a og som beskjeftiges av vedkommende arbeidsgiver, regnes ikke med i gruppen.

  Bestemmelsene i §§ 19 og 20 gjelder tilsvarende.

  Utlendingsdirektoratet kan i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet gi nærmere bestemmelser om vilkårene for gruppearbeidstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 27. Fremgangsmåte ved søknad om gruppearbeidstillatelse

  Søknad om gruppearbeidstillatelse fremmes av arbeidsgiver.

  Søknaden fremmes for Arbeids- og velferdsetaten når det gjelder landbaserte oppdrag, og for den myndighet som er fastsatt når det gjelder oppdrag på kontinentalsokkelen, jfr. § 166 femte ledd.

 • RegulationAttatchment § 28. Vedtaksmyndighet

  Vedtak om gruppearbeidstillatelse eller fornyelse av en gitt tillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 10 tredje ledd.

  Individuell tillatelse til arbeid i gruppe, jfr. § 29 fjerde ledd, gis av politiet.

 • RegulationAttatchment § 29. Varighet og innhold av gruppearbeidstillatelse

  Gruppearbeidstillatelse gis til arbeidsgiver.

  Tillatelsen gis i samsvar med oppdragets varighet, likevel ikke utover ett år.

  Tillatelsen skal knyttes til et bestemt oppdrag på bestemte arbeidssteder og gjelde et bestemt antall arbeidstakere.

  Utlending som omfattes av en gruppearbeidstillatelse, gis etter ankomst til riket individuell tillatelse til arbeid i gruppen, jfr. lovens § 10 første ledd, med mindre det foreligger andre omstendigheter som etter loven vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til riket, opphold eller arbeid, jfr. lovens § 8 første ledd nr. 3. Tillatelsen anmerkes i utlendingens pass etter bestemmelsene i § 12 femte ledd.

  Visumpliktig utlending må ha visum for første gangs innreise, jfr. § 112 første ledd. Individuell tillatelse til arbeid i gruppe gir adgang til gjentatte innreiser i riket i den tid den gjelder for, jfr. § 112 annet ledd.

  Individuell tillatelse til arbeid i gruppe danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.

  Utlending som omfattes av gruppearbeidstillatelse for landbaserte oppdrag, kan etter ni måneders opphold fremme søknad om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse fra riket, jfr. § 10 annet ledd bokstav k.

 • RegulationAttatchment § 30. Plikt til å gi melding

  Arbeidsgiver skal i god tid før den enkelte arbeidstakers ankomst sende melding om vedkommendes personalia til politikammer som angitt i vedtaket.

  Den enkelte arbeidstaker må senest innen én uke etter innreisen i riket melde seg for politiet i oppholdsdistriktet for registrering, jfr. § 51.

  Arbeidsgiveren plikter å sende månedlige ajourførte lister over arbeidstakerne i gruppen til politikammer som nevnt i første ledd.

  Når oppdraget er avsluttet og arbeidstakerne har forlatt riket, skal arbeidsgiveren gi melding om dette til arbeidskraftmyndighetene og politikammer som nevnt i første ledd.

 • RegulationAttatchment § 31. Fornyelse og endring av gruppearbeidstillatelse

  Når de vilkår som følger av § 26 er oppfylt, kan gruppearbeidstillatelse fornyes. Selv om gruppen omfatter færre enn seks personer, kan fornyet tillatelse likevel gis når det godtgjøres at gruppen er under nedbygging.

  Dersom søknad er mottatt av Arbeids- og velferdsetaten eller den myndighet som er fastsatt når det gjelder oppdrag på kontinentalsokkelen, jfr. § 166 femte ledd, kan arbeidsgiveren gis foreløpig gruppearbeidstillatelse i påvente av at søknaden avgjøres, og den enkelte arbeidstaker kan da gis foreløpig individuell tillatelse til arbeid i gruppen.

  Ved enhver endring av de forhold som ligger til grunn for den gitte tillatelse, må det søkes om ny gruppearbeidstillatelse.

  Bestemmelsene i § 27 om fremgangsmåten ved søknad får anvendelse.

 • RegulationAttatchment Fornyelse av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse, jfr. lovens § 11
 • RegulationAttatchment § 32. Rett til fornyelse

  Når de vilkår som følger av §§ 33 - 37 er oppfylt, har utlending etter søknad rett til fornyelse av tillatelse, med mindre det foreligger andre omstendigheter som etter loven vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til riket, opphold eller arbeid, jfr. lovens § 8 første ledd nr. 3.

 • RegulationAttatchment § 33. Krav om underhold ved fornyelse

  Ved søknad om fornyet arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse anvendes bestemmelsene om underhold i §§ 19 og 25 på samme måte som ved første gangs tillatelse, jfr. lovens § 11 første ledd. Dette gjelder likevel ikke bestemmelsen i § 19 femte ledd, jfr. § 25 annet ledd.

  Ved fornyelse anses ytelser etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd som arbeidsinntekt etter § 19 annet ledd bokstav a.

  Når første gangs tillatelse er gitt etter § 22 første ledd, jfr. § 23, eller § 24 første ledd, stilles det ikke krav om sikret underhold ved fornyelse når dette ikke gjøres for hovedpersonen.

  Er kravet til underhold etter bestemmelsene i § 25 ikke oppfylt ved fornyelse, kan tillatelse likevel gis på de vilkår som følger av § 25 tredje ledd.

 • RegulationAttatchment § 34. Fornyelse av tillatelse etter § 3

  Søker som nevnt i § 3 første ledd har rett til fornyelse av arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

  Tillatelse til søker som nevnt i § 3 annet ledd fornyes når vilkårene i §§ 2 første ledd og 3 annet ledd er oppfylt. For tillatelse til søker som nevnt i bokstav a og b gjelder ikke vilkåret om at stillingen ikke skal kunne besettes ved innenlandsk arbeidskraft, med mindre søknaden gjelder et nytt arbeid eller arbeidssted. For tillatelse til søker som nevnt i bokstav c er det et vilkår at det dreier seg om samme virksomhet.

  Fornyet arbeidstillatelse etter annet ledd skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted, jfr. § 2 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 35. Fornyelse av tillatelse etter §§ 4 og 4a

  Tillatelse til søker som nevnt i §§ 4 og 4a fornyes når vilkårene i § 2 første ledd og §§ 4 eller 4a er oppfylt.

  For tillatelse til søker som nevnt i § 4 første ledd, er det i tillegg et vilkår at søkeren har tilfredsstillende fremgang i utdanningen. Vedkommende utdanningsinstitusjon skal avgi uttalelse om dette og om fortsatt tillatelse til deltidsarbeid mv. antas å være til ulempe for gjennomføring av utdanningen, jf. § 17 fjerde ledd, herunder om det bør settes begrensninger i antall timer i uken. Ved eventuell endring i studieplanen fornyes tillatelsen som hovedregel bare når endringen innebærer en videreføring av den påbegynte utdanningen.

  For tillatelse til søker som nevnt i § 4a første ledd må det dokumenteres et behov for fornyelse ut over to år.

  Fornyet arbeidstillatelse etter denne paragraf skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted, jfr. § 2 annet ledd. For utlending nevnt i annet ledd gjelder bestemmelsen i § 17 syvende ledd tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 36. Fornyelse av tillatelse etter §§ 21 og 21a

  Tillatelse til søker som nevnt i §§ 21 og 21a fornyes i overensstemmelse med det grunnlag den ble gitt på, når dette fortsatt er til stede.

  Dette gjelder likevel ikke når det fremgår av tillatelsen at den bare skal gjelde for et bestemt tidsrom eller når det er angitt spesielle vilkår for fornyelse og disse ikke er oppfylt. Bestemmelsene i § 21 åttende ledd gjelder tilsvarende ved fornyelse.

 • RegulationAttatchment § 37. Fornyelse av tillatelse etter §§ 22 og 24
  • RegulationAttatchment § 37 første ledd
   Tillatelse til søker som nevnt i §§ 22 og 24 fornyes i overensstemmelse med det grunnlag den ble gitt på, når dette fortsatt er til stede. Kravet om at barn skal være under 18 eller 21 år, gjelder likevel ikke.
  • RegulationAttatchment § 37 annet ledd
   Tillatelse til søker som nevnt i § 24 fornyes ikke når det fremgår av tillatelsen at den bare skal gjelde for et bestemt tidsrom. Bestemmelsene i § 24 femte ledd gjelder tilsvarende ved fornyelse.
  • RegulationAttatchment § 37 tredje ledd
   Ved fornyelse av tillatelse gitt på grunnlag av ekteskap eller samboerforhold er det et vilkår at ekteskapet eller samboerforholdet består og at partene fortsatt bor sammen. Det kan gjøres unntak fra vilkåret om at partene må bo sammen når sterke rimelighetsgrunner tilsier det.
  • RegulationAttatchment § 37 fjerde ledd
   Søker som ikke fyller vilkårene i tredje ledd og som har barn som nevnt i § 23 annet ledd i riket, gis ny første gangs tillatelse etter § 22, jfr. § 23 første ledd bokstav i eller j, dersom vilkårene er oppfylt. Ny første gangs tillatelse kan gis etter § 24 annet ledd dersom det sannsynliggjøres at vilkårene i § 23 første ledd bokstav j vil være oppfylt i løpet av et angitt tidsrom, som ikke kan overstige ett år.
  • RegulationAttatchment § 37 femte ledd
   Søker med foreldreansvar for barn som nevnt i § 23 annet ledd og som barnet bor fast sammen med, kan få tillatelse sammen med barnet etter § 24 annet ledd dersom den andre av foreldrene fyller kravene til hovedperson i § 22 første ledd og dokumenterer samværsrett av et visst omfang med barnet og oppfyller denne retten.
  • RegulationAttatchment § 37 sjette ledd
   Kvinne som verken fyller vilkårene i tredje, fjerde eller femte ledd, kan få tillatelse etter bestemmelsene i § 21 sjette ledd dersom hun som følge av samlivsbruddet vil få urimelige vanskeligheter i hjemlandet grunnet de sosiale og kulturelle forhold der. Selv om slike grunner ikke tilsier det, skal tillatelse etter § 21 sjette ledd gis dersom kvinnen eller eventuelle barn er blitt mishandlet i samlivsforholdet.
  • RegulationAttatchment § 37 syvende ledd
   Når det er reist søksmål etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 16 tredje ledd, skal utlending som av den grunn mister oppholdsgrunnlaget som ektefelle og ikke fyller vilkårene i tredje til sjette ledd, etter søknad gis tillatelse etter § 21 sjette ledd med mindre særlige grunner taler mot dette. Tillatelsen gis for seks måneder av gangen inntil rettskraftig avgjørelse foreligger. Dersom ekteskapet blir kjent ugyldig, gis utlending som nevnt etter søknad ny første gangs tillatelse etter § 21 sjette ledd forutsatt at søkeren ikke har utøvd eller medvirket til å utøve tvang ved ekteskapsinngåelsen.
 • RegulationAttatchment § 38. Varighet og innhold av fornyet tillatelse

  Fornyet tillatelse gis i alminnelighet for ett eller to år, jfr. lovens § 11 annet ledd.

  Fornyet tillatelse etter § 3 første ledd, § 4 annet ledd og § 4a første ledd kan gis for to år. Det samme gjelder tillatelse som nevnt i § 15 tredje ledd gitt for ett år, dersom det ikke lenger foreligger tvil som nevnt eller søkeren har dokumentert sin identitet.

  For øvrig gis fornyet tillatelse for ett år.

  Bestemmelsene i § 15 femte til sjuende ledd gjelder tilsvarende.

  Utløpet av den tidligere tillatelsen gir utgangspunkt for beregning av varigheten av fornyet tillatelse. Søkes fornyet tillatelse etter utløpet av den tidligere tillatelsen, gir likevel vedtaksdato utgangspunkt for beregningen.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i § 16 om innholdet av tillatelsen tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 39. Adgang til arbeid eller opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort

  Utlending som søker om fornyelse av arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse som kan fornyes, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort og har rett til dette dersom utlendingen søker senest én måned før tillatelsen utløper, jfr. lovens § 11 tredje ledd. Dersom søknaden gjelder skifte av arbeid eller arbeidssted og fristen i denne bestemmelsen er overholdt, kan søker som nevnt i § 3 annet ledd bokstav a, likevel få fortsatt opphold som arbeidstaker hos ny arbeidsgiver eller i nytt arbeid inntil søknaden er endelig avgjort.

  Søker utlending fornyet tillatelse senere enn én måned før tillatelsen utløper, skal vedtaksmyndigheten, jfr. § 41, ved vurderingen av om utlendingen skal få fortsatt opphold på samme vilkår, legge vekt på om søknaden kan påregnes innvilget og om den tidligere tillatelsen er av en slik art at den danner grunnlag for bosettingstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 40. Fremgangsmåte ved søknad om fornyet tillatelse

  Søknad om fornyet tillatelse fremmes på fastsatt skjema.

  Søknaden innleveres til politiet i det distrikt der søkeren har sitt faste opphold.

 • RegulationAttatchment § 41. Vedtaksmyndighet

  Vedtak om fornyelse av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 6 femte ledd.

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om fornyelse av arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, unntatt i følgende tilfeller:

  a)    arbeidstillatelse til søker som nevnt i § 3 annet ledd bokstav a eller e når søknaden gjelder nytt arbeid eller arbeidssted, jfr. § 34 annet og tredje ledd,

  b)    arbeidstillatelse til søker som nevnt i § 3 annet ledd bokstav c, jfr. § 34 annet og tredje ledd,

  c)    oppholdstillatelse til søker som nevnt i § 4 første ledd, jfr. § 35 første og annet ledd, jfr. likevel tredje ledd i denne paragraf.

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om fornyelse av oppholdstillatelse til søker som nevnt i annet ledd bokstav c, når søkeren er omfattet av retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet for nærmere bestemte søkergrupper.

  For anmerking av tillatelsen gjelder § 12 femte og sjette ledd tilsvarende.

  • RegulationAttatchment § 41 første ledd

   Vedtak om fornyelse av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 6 åttende ledd.

  • RegulationAttatchment § 41 annet ledd

   Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om fornyelse av arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, unntatt i følgende tilfeller:

   • RegulationAttatchment § 41 annet ledd bokstav a
    a) arbeidstillatelse til søker som nevnt i § 3 annet ledd bokstav e når søknaden gjelder nytt arbeid eller arbeidssted, jf. § 34 annet og tredje ledd,
   • RegulationAttatchment § 41 annet ledd bokstav b

    b) arbeidstillatelse til søker som nevnt i § 3 annet ledd bokstav c, jfr. § 34 annet og tredje ledd,

   • RegulationAttatchment § 41 annet ledd bokstav c

    c) oppholdstillatelse til søker som nevnt i § 4 første ledd, jfr. § 35 første og annet ledd, jfr. likevel tredje ledd i denne paragraf.

  • RegulationAttatchment § 41 tredje ledd

   Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om fornyelse av oppholdstillatelse til søker som nevnt i annet ledd bokstav c, når søkeren er omfattet av retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet for nærmere bestemte søkergrupper.

  • RegulationAttatchment § 41 fjerde ledd

   For anmerking av tillatelsen gjelder § 12 femte og sjette ledd tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 42. Søknad om tillatelse på nytt grunnlag

  Søkes arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag, gjelder bestemmelsene i §§ 39 og 40 når søkeren har hatt lovlig opphold i medhold av tidligere tillatelse minst de siste ni månedene. Søknaden avgjøres etter bestemmelsene for første gangs søknad. Søknad om fortsatt tillatelse etter § 4 første ledd ved endring i studieplanen og etter § 4a annet ledd bokstav b ved endring av arbeidssted avgjøres likevel etter bestemmelsene om fornyelse, jfr. § 35 annet og fjerde ledd. I slike tilfeller gjelder bestemmelsene i §§ 39 og 40 også når søkeren har hatt lovlig opphold i medhold av tidligere tillatelse i mindre enn ni måneder.

  For tillatelse som gis før utløpet av tidligere tillatelse, gir vedtaksdato utgangspunkt for beregning av tillatelsens varighet. Det samme gjelder når tillatelse på nytt grunnlag søkes etter utløpet av den tidligere tillatelsen. For øvrig gir utløpet av den tidligere tillatelsen utgangspunkt for beregningen.

 • RegulationAttatchment Bosettingstillatelse, jfr. lovens § 12
 • RegulationAttatchment § 43. Rett til bosettingstillatelse

  Utlending som de siste tre år har oppholdt seg sammenhengende i riket, jfr. § 44, med oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse uten begrensninger, har etter søknad rett til bosettingstillatelse, dersom det ikke foreligger forhold som nevnt i lovens § 29 første ledd. Det er en forutsetning at vilkårene for den gitte tillatelse fortsatt er oppfylt. Det er et vilkår at søkeren i tillegg har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven.

  Utlending som de siste fire år har oppholdt seg sammenhengende i riket med tillatelse etter § 21a i tre år og deretter i ett år enten har hatt tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse etter § 21 eller § 21a, eller asyl, jfr. § 63, har etter søknad rett til bosettingstillatelse, dersom det ikke foreligger forhold som nevnt i lovens § 29 første ledd. Det er en forutsetning at adgangen til å gi kollektiv beskyttelse ikke er bortfalt. Det er et vilkår at søkeren i tillegg har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven.

  Dersom søkeren blir siktet for et forhold som nevnt i lovens § 29 første ledd, stilles søknad om bosettingstillatelse i bero både når den er innkommet før og etter siktelsen. Søknaden kan tidligst innvilges når skyldspørsmålet er endelig avgjort.

  Når det foreligger forhold som nevnt i lovens § 29 første ledd og utlendingen ikke blir utvist, kreves det mer enn tre års sammenhengende opphold i riket for at bosettingstillatelse skal gis.

  Barn født i riket av foreldre som oppholder seg i riket, får bosettingstillatelse uten forutgående oppholdstid når søknad om dette settes frem innen ett år etter fødselen og foreldrene senest på dette tidspunktet har søkt og fyller vilkårene for å få bosettingstillatelse. Adoptivbarn, jfr. § 23 første ledd bokstav d, av foreldre som er norske eller nordiske borgere bosatt i riket, eller av foreldre bosatt i riket med bosettingstillatelse, får bosettingstillatelse uten forutgående oppholdstid og uten gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven, når samtykke til adopsjon er gitt av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) før innreisen i riket og søknad fremsettes innen ett år etter innreisen.

  Bosettingstillatelse som er gitt selv om vilkårene for tillatelsen ikke var oppfylt, er likevel gyldig, med mindre utlendingen i søknaden mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, jfr. lovens § 13.

 • RegulationAttatchment § 44. Kravet om tre års sammenhengende opphold i riket

  Kravet om sammenhengende opphold i riket de siste tre år anses oppfylt når utlendingen ikke har oppholdt seg utenfor riket mer enn syv måneder til sammen. Utlending med arbeidstillatelse etter § 3 annet ledd bokstav a eller d kan i tillegg oppholde seg utenfor riket i inntil åtte måneder til sammen når oppholdet skyldes oppdrag for arbeidsgiver. 

  Utgangspunkt for beregning av oppholdstiden er det tidspunkt da utlendingen ble innvilget arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse uten begrensninger. Når utlending innvilges slik tillatelse før innreise, er utgangspunktet for beregningen av oppholdstiden dato for melding til politiet, jfr. § 51. For utlending som har fått innvilget asyl i medhold av lovens § 17, legges søknadstidspunktet til grunn. For utlending som er overført til riket etter lovens § 22, legges ankomsttidspunktet til grunn.

 • RegulationAttatchment § 44a. Bosettingstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap

  Den som får norsk statsborgerskap tilbakekalt etter lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) § 26 første ledd på grunn av manglende løsning fra annet statsborgerskap har rett til bosettingstillatelse etter denne bestemmelsen, med mindre vedkommende omfattes av utlendingsloven § 6 tredje ledd (nordisk borger) eller utlendingsloven kapittel 8 (utlending som omfattes av EØS-avtalen og EØS-konvensjonen).

  Bosettingstillatelse gis samtidig med vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap.

 • RegulationAttatchment § 45. Når bosettingstillatelse kan gis

  Bosettingstillatelse kan gis til utlending som ikke fyller vilkårene etter §§ 43 og 44, jfr. lovens § 12 første ledd, når utlendingen i minst ett år har hatt tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse og

  a)    utlendingen tidligere har hatt langvarig opphold i riket med tillatelse, eller

  b)    det foreligger særlig sterke rimelighetsgrunner.

  Bosettingstillatelse kan gis til ektefelle eller samboer, jfr. § 23 første ledd bokstav a og b, til norsk borger ansatt ved norsk utenriksstasjon, når utlendingens opphold i riket med tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse og opphold i utlandet i tilknytning til norsk utenriksstasjon til sammen blir fire år. Minst ett år må være opphold i riket som nevnt.

  • RegulationAttatchment § 45 første ledd

   Bosettingstillatelse kan gis til utlending som ikke fyller vilkårene etter §§ 43, 44 og 44a, jfr. lovens § 12 første ledd, når utlendingen i minst ett år har hatt tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse og

  • RegulationAttatchment § 45 annet ledd

   Bosettingstillatelse kan gis til ektefelle eller samboer, jfr. § 23 første ledd bokstav a og b, til norsk borger ansatt ved norsk utenriksstasjon, når utlendingens opphold i riket med tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse og opphold i utlandet i tilknytning til norsk utenriksstasjon til sammen blir fire år. Minst ett år må være opphold i riket som nevnt. Det stilles ikke vilkår om gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven.

 • RegulationAttatchment § 46. Varighet og innhold av bosettingstillatelse

  Bosettingstillatelse gis fra vedtakstidspunktet.

  Bosettingstillatelse gir rett til opphold og generell adgang til å ta arbeid og drive ervervsvirksomhet i hele riket uten tidsbegrensning, jfr. lovens § 12 annet ledd.

  Tillatelsen gir utvidet vern mot bortvisning og utvisning, jfr. lovens § 30.

  Tillatelsen gir adgang til gjentatte innreiser i riket, jfr. § 112 annet ledd.

  Politiet anmerker tillatelsen i utlendingens reisedokument. Er dette ikke mulig, anmerkes tillatelsen på særskilt dokument som bare er gyldig dokumentasjon sammen med reisedokumentet. Dersom utlendingen ikke har gyldig reisedokument, anmerkes tillatelsen på særskilt dokument, der det skal fremgå at utlendingen ikke har gyldig reisedokument. Som hovedregel må utlendingen møte personlig for å få anmerket tillatelsen.

 • RegulationAttatchment § 47. Fremgangsmåte ved søknad om bosettingstillatelse

  Søknad om bosettingstillatelse fremmes på fastsatt skjema.

  Søknaden innleveres til politiet i det distrikt der søkeren har sitt faste opphold.

 • RegulationAttatchment § 48. Vedtaksmyndighet

  Vedtak om bosettingstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 12 tredje ledd.

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om bosettingstillatelse etter § 43 første og annet ledd, jfr. § 44, og § 43 femte ledd første punktum. Utlendingsdirektoratet kan gi politiet myndighet til å innvilge søknader også i andre tilfeller, når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt.

  Bestemmelsene i § 39 får tilsvarende anvendelse ved søknad om bosettingstillatelse.

  Når bosettingstillatelse ikke gis etter bestemmelsene i §§ 43 flg., behandles søknaden etter bestemmelsene i §§ 32 - 42.

  Vedtak om bortfall av bosettingstillatelse og om adgang til å oppholde seg utenfor riket, jfr. § 49, treffes av Utlendingsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment § 49. Bortfall av bosettingstillatelse

  Bosettingstillatelse faller bort når innehaveren har hatt bopel eller faktisk opphold utenfor riket sammenhengende i mer enn to år, jfr. lovens § 12 fjerde ledd.

  Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses å være sammenhengende selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av kortere varighet i riket. Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses også å være sammenhengende dersom utlendingen i løpet av en fireårsperiode har hatt flere opphold i utlandet som til sammen har en varighet på mer enn to år.

  Utlending kan etter søknad gis adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år i sammenheng uten at tillatelsen faller bort, dersom utlendingen

  a)    skal avtjene verneplikt eller annen tilsvarende tjeneste i sitt hjemland,

  b)    skal oppholde seg i utlandet i forbindelse med arbeid, utdanning eller oppfostring, når det er klart at vedkommende etter oppholdet igjen skal bosette seg i riket, eller

  c)    skal oppholde seg i utlandet sammen med ektefelle, samboer, mor eller far som utfører lønnet arbeid for den norske stat eller som ansatt i mellomstatlig organisasjon. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvilke norske eller internasjonale organisasjoner som skal omfattes av denne bestemmelsen.

  Ved avgjørelsen av hvor lenge utlendingen skal gis adgang til å oppholde seg utenfor riket uten at tillatelsen faller bort, skal det legges vekt på hvor lang forutgående botid søkeren har hatt i riket og formålet med oppholdet utenfor riket.

  Søknad om adgang til fravær fra riket skal fremmes i god tid før to-årsfristens utløp.

  • RegulationAttatchment § 49 første ledd

   Bosettingstillatelse faller bort når innehaveren har hatt bopel eller faktisk opphold utenfor riket sammenhengende i mer enn to år, jfr. lovens § 12 fjerde ledd.

  • RegulationAttatchment § 49 annet ledd

   Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses å være sammenhengende selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av kortere varighet i riket. Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses også å være sammenhengende dersom utlendingen i løpet av en fireårsperiode har hatt flere opphold i utlandet som til sammen har en varighet på mer enn to år. Opphold i utlandet på til sammen under to måneder per kalenderår regnes likevel ikke som opphold i utlandet. Dersom utlendingen oppholder seg 15 måneder i Norge mellom to utenlandsopphold, begynner ny toårsfrist å løpe.

  • RegulationAttatchment § 49 tredje ledd

   Utlending kan etter søknad gis adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år i sammenheng uten at tillatelsen faller bort, dersom utlendingen

   • RegulationAttatchment § 49 tredje ledd bokstav a

    a) skal avtjene verneplikt eller annen tilsvarende tjeneste i sitt hjemland,

   • RegulationAttatchment § 49 tredje ledd bokstav b

    b) skal oppholde seg i utlandet i forbindelse med arbeid, utdanning eller oppfostring, når det er klart at vedkommende etter oppholdet igjen skal bosette seg i riket, eller

   • RegulationAttatchment § 49 tredje ledd bokstav c

    c) skal oppholde seg i utlandet sammen med ektefelle, samboer, mor eller far som utfører lønnet arbeid for den norske stat eller som ansatt i mellomstatlig organisasjon. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvilke norske eller internasjonale organisasjoner som skal omfattes av denne bestemmelsen.

  • RegulationAttatchment § 49 fjerde ledd

   Ved avgjørelsen av hvor lenge utlendingen skal gis adgang til å oppholde seg utenfor riket uten at tillatelsen faller bort, skal det legges vekt på hvor lang forutgående botid søkeren har hatt i riket og formålet med oppholdet utenfor riket.

  • RegulationAttatchment § 49 femte ledd

   Søknad om adgang til fravær fra riket skal fremmes i god tid før to-årsfristens utløp.

 • RegulationAttatchment Tilbakekall, jfr. lovens § 13
 • RegulationAttatchment § 50. Tilbakekall av tillatelse

  Arbeidstillatelse, oppholdstillatelse og bosettingstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen i søknaden mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jfr. lovens § 13.

  Når en gitt tillatelse vurderes tilbakekalt, skal utlendingen forhåndsvarsles, jfr. forvaltningslovens § 16. Arbeidsgiver som er gitt tillatelse til å ta inn i riket utlending til arbeid i gruppe, jfr. §§ 26 flg., skal varsles når én eller flere av de individuelle tillatelsene til arbeid i gruppen vurderes tilbakekalt.

  Forhåndsvarselet skal inneholde begrunnelse for hvorfor tilbakekall vurderes, og det skal samtidig settes en frist for uttalelse.

  Vedtak om tilbakekall treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 13.

 • RegulationAttatchment Melding til myndighetene, jfr. lovens § 14
 • RegulationAttatchment § 51. Melding til myndighetene etter innreise

  Utlending som har fått arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse før innreise, skal senest innen én uke etter innreisen melde seg for politiet i oppholdsdistriktet, jfr. lovens § 14 første ledd.

  Tilsvarende gjelder for utlending som akter å søke om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter innreisen, eller utlending som trenger slik tillatelse.

  Melding skjer ved personlig fremmøte hos politiet i oppholdsdistriktet. Utlendingen må vise sitt pass eller annet legitimasjonspapir og gi alle nødvendige opplysninger.

  Når utlendingen skal oppholde seg i riket ut over tre måneder, skal politiet gjøre vedkommende kjent med plikten til å fremstille seg til tuberkuloseundersøkelse etter lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Politiet skal gi vedkommende helsemyndighet melding om navn og adresse på utlending som skal oppholde seg i riket ut over tre måneder.

 • RegulationAttatchment § 52. Melding til myndighetene før innreise

  Utlending som nevnt i § 8 tredje ledd bokstav j har meldeplikt til politiet i oppholdsdistriktet.

  Utlending som er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse etter § 8 tredje ledd bokstav c eller fjerde ledd, skal før innreise gi skriftlig melding til politiet i de aktuelle distrikter. Slik melding kan også gis av arbeidsgiver, arrangør, reiseleder eller annen ansvarlig person.

 • RegulationAttatchment § 53. Melding til myndighetene ved skifte av bopel

  Utlending som skifter bopel mens behandling av sak etter loven pågår, skal gi melding om dette til politiet, jfr. lovens § 14 annet ledd. Melding skjer ved personlig fremmøte hos politiet i det tidligere eller det nye oppholdsdistriktet senest én uke etter flytting.

  Utlending som har bosettingstillatelse, skal gi skriftlig melding til politiet ved flytting ut av eller inn i riket, jfr. lovens § 14 tredje ledd.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo