Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Kapittel 3. Vern mot forfølgelse (flyktninger m.v.).

 

 • RegulationAttatchment Saksbehandlingsregler i asylsaker, jfr. lovens § 59
 • RegulationAttatchment § 54. Registrering av søknad om asyl

  Søknad om asyl etter lovens § 17 settes frem skriftlig eller muntlig overfor politiet. Søknaden skal registreres på fastsatt skjema. Søknad om asyl omfatter også søknad om reisebevis eller utlendingspass, jfr. § 74.

  Pass eller annet reisedokument søkeren er i besittelse av, må innleveres sammen med søknad om asyl, jfr. lovens § 17 fjerde ledd. Det samme gjelder for søkerens ektefelle eller samboer og barn, jfr. § 23 annet ledd, som søker tillatelse etter innreise i medhold av lovens §§ 9 og 17 tredje ledd, jfr. §§ 22 og 23 første ledd bokstav a, b, c og e.

  Den som registrerer søknaden, skal gi søkeren veiledning om de rettigheter som følger av lovens § 34, og om nødvendig sørge for at tolk blir tilkalt, jfr. lovens § 33.

  Utlending som søker asyl, skal registreres individuelt. Medfølgende barn som søker samtidig med en eller begge foreldre, kan registreres i en av foreldrenes sak. Det skal bringes på det rene om eventuell medfølgende ektefelle eller samboer og barn søker asyl.

  Det skal bringes på det rene om søkeren samtykker i at opplysninger om vedkommende innhentes fra andre myndigheter, herunder fra myndigheter i andre land enn hjemlandet, dersom det er av betydning for avgjørelsen av søknaden.

 • RegulationAttatchment § 54a. Registreringsbevis

  Asylsøker og familiemedlemmer som nevnt i § 54 annet ledd skal snarest mulig etter ankomst til riket utstyres med registreringsbevis for asylsøker, med mindre bortvisning etter lovens § 27 er under vurdering eller andre særlige grunner taler mot det.

  Søkerens ektefelle eller samboer og barn som søker tillatelse etter innreise i medhold av lovens § 9, men ikke avledet status jfr. lovens § 17 tredje ledd, skal utstyres med registreringsbevis dersom de ikke er i besittelse av reisedokument.

  Registreringsbeviset gis gyldighet for et bestemt tidsrom av inntil seks måneders varighet. Registreringsbeviset inndras når utlendingen får utstedt reisebevis for flyktning eller utlendingspass, skal forlate riket eller for øvrig får tilbake sitt hjemlands pass. Politiet skal påse at dette blir gjort.

  Registreringsbeviset er ikke å anse som dokumentasjon på at de angitte personalopplysninger er korrekte. Det gjelder ikke som reisedokument.

  Registreringsbeviset utstedes av politiet. Politiet skal informere om de begrensninger som fremgår av fjerde ledd.

 • RegulationAttatchment § 54b. Adgang til realitetsbehandling av saker etter Dublin II-forordningen

  Adgangen til å ta en asylsøknad til realitetsbehandling i Norge når en annen medlemsstat i Dublin-samarbeidet er ansvarlig, jf. Dublin II-forordningens artikkel 3 nr. 2, jf. artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5-14, skal benyttes dersom asylsøkeren har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å gi vedkommende beskyttelse, jf. lovens § 17 annet ledd.

  Når tilknytningen er familiemedlemmer i riket, skal definisjonen av familiemedlem i Dublin II-forordningens artikkel 2 i) legges til grunn.

  Når vilkårene i første eller annet ledd ikke er oppfylt, skal adgangen til å ta en asylsøknad til realitetsbehandling kun benyttes dersom det foreligger særlige grunner. Helsemessige forhold skal som hovedregel ikke anses som slik grunn.

 • RegulationAttatchment § 55. Asylintervju

  Med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller land som deltar i samarbeidet i henhold til avtalene mellom Norge, Island og Det europeiske fellesskap og mellom Norge, Island og Sveits om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island, Sveits eller en medlemsstat, skal asylintervju foretas snarest mulig. Asylsøkere over 18 år skal intervjues atskilt. Søkerens ektefelle eller samboer bør som regel intervjues personlig, selv om vedkommende ikke søker asyl.

  Intervjuet skal tilrettelegges på en måte som sikrer at saken blir best mulig opplyst. Utlendingsdirektoratet skal klarlegge om søkeren i kraft av sitt asylgrunnlag eller ut fra sin livssituasjon har særlige behov under intervjusituasjonen. Kvinner skal spørres om de ønsker at intervjuer og/eller tolk skal være kvinne. Slike ønsker og andre særskilte behov skal etterkommes så langt det er praktisk mulig.

  Med mindre søkeren og den som skal foreta intervjuet kan kommunisere forsvarlig på et felles språk, skal tolk tilkalles. Søkeren skal opplyses om at tolken har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 flg., og at overtredelse av taushetsplikten kan medføre straffansvar etter straffelovens § 121.

  Før intervjuet tar til, skal søkeren oppfordres til å forklare seg sannferdig og fullstendig og orienteres om at uriktige opplysninger eller fortielse av forhold av vesentlig betydning vil bli tillagt vekt ved avgjørelsen. Det skal videre opplyses om at det er forbundet med straffansvar å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jfr. lovens § 47 første ledd bokstav b. Søkeren skal gjøres kjent med at de opplysninger som gis under intervjuet vil danne grunnlag for avgjørelsen av søknaden, sammen med opplysninger gitt ved registreringen av asylsøknaden og i eventuell egenerklæring.

  Søkeren skal gis anledning til å forklare seg med egne ord. Intervjueren skal så langt det er mulig avklare motstridende opplysninger.

 • RegulationAttatchment § 55a. Særskilt om intervju av barn

  Barn har uavhengig av asylgrunnlag og livssituasjon særlige behov under intervjusituasjonen.

  Søker under 18 år som er kommet til riket uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren, skal alltid ha hjelpeverge eller fullmektig til stede under intervjuet. Intervjuet skal så vidt mulig foretas innen 14 dager etter at søknad er fremsatt.

  Den totale livssituasjonen til medfølgende barn skal klarlegges under intervjuet av foreldrene. I den forbindelse skal det avholdes en samtale med barnet med mindre det anses åpenbart unødvendig eller foreldrene motsetter seg dette. Minst en av foreldrene må være til stede under samtalen.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i § 55 så langt de passer.

 • RegulationAttatchment § 56. Vedtak og vedtaksmyndighet

  Utlendingsdirektoratet avgjør søknad om asyl etter lovens § 17, jfr. lovens § 21 første ledd. Utlendingsdirektoratet skal påse at asylsøknaden er så godt opplyst som mulig før avgjørelse treffes.

  Når søknaden innvilges, skal flyktningen skriftlig gjøres kjent med virkningen av asyl og med at innvilget asyl kan tilbakekalles, jfr. §§ 63 og 64.

  Er vilkårene for asyl ikke oppfylt, skal Utlendingsdirektoratet vurdere om utlendingen skal eller bør gis tillatelse etter lovens § 8 annet ledd, jfr. § 21 første til femte ledd.

  Gis utlendingen ikke tillatelse til opphold i riket, skal Utlendingsdirektoratet treffe vedtak om bortvisning etter § 119 når vilkårene er oppfylt.

  Finner Utlendingsdirektoratet det i en asylsak åpenbart at vilkårene i lovens § 15 første ledd ikke er oppfylt, eller har utlendingen søknad om asyl til behandling i et annet land eller har fått avslag på slik søknad der, skal det settes en kortere frist enn tre uker for innlevering av eventuell anmodning om utsatt iverksetting. Ved fastsettelse av fristen tas det hensyn til behovet for rask iverksetting.

 • RegulationAttatchment Søknad om asyl fra utlending som omfattes av lovens § 8a
 • RegulationAttatchment § 56a. Søknad om asyl fra utlending som omfattes av lovens § 8a

  Søknad om asyl fra utlending som nevnt i § 21 a kan stilles i bero i inntil tre år fra det tidspunkt søkeren første gang fikk tillatelse, jfr. lovens § 8 a fjerde ledd. Vedtak om dette treffes av Utlendingsdirektoratet, som kan gi politiet myndighet til å stille søknad om asyl i bero, jfr. lovens § 8 a femte ledd.

  Når søknad om asyl er stilt i bero, skal passet eller annet reisedokument søkeren har innlevert sammen med søknaden, leveres tilbake.

  Når adgangen til å gi kollektiv beskyttelse er bortfalt, eller det er gått tre år siden søkeren første gang fikk tillatelse, skal søkeren informeres om at asylsøknaden bare tas under behandling dersom søkeren innen en fastsatt frist uttrykkelig tilkjennegir ønske om dette, jfr. lovens § 8 a femte ledd.

  For behandling av asylsøknaden gjelder bestemmelsene i §§ 56 og 57. Bestemmelsene i §§ 54 – 55 a får anvendelse så langt de passer.

 • RegulationAttatchment Klage i asylsaker
 • RegulationAttatchment § 57. Klage

  Utlendingsdirektoratets vedtak kan påklages til Utlendingsnemnda, jfr. lovens § 38 tredje ledd.

  Klage sendes til Utlendingsdirektoratet til forberedende behandling.

 • RegulationAttatchment § 58. (opphevet fra 1. februar 2004)
 • RegulationAttatchment Asylsøkers oppholdssted i søknadsperioden, jfr. lovens § 17 femte ledd
 • RegulationAttatchment § 59. Utplassering av asylsøker m.v.

  Asylsøker og familiemedlemmer som nevnt i § 54 annet ledd som blir utplassert på et mottakssted i en kommune, må oppholde seg i kommunen inntil søknaden er endelig avgjort. De kan overføres fra ett mottakssted til et annet mottakssted innen samme kommune eller til annen kommune.

  Unntaksvis kan personer som nevnt i første ledd etter søknad gis tillatelse til ikke å oppholde seg i den kommune der de er utplassert, under forutsetning av at de ikke vil trenge tilskudd fra det offentlige.

  Bosetting i kommune kan i særlige tilfeller gjennomføres før endelig vedtak i asylsaken foreligger.

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer.
  (mangler lovhjemmel, vil bli rettet opp red.anm.)

 • RegulationAttatchment § 60. Vedtaksmyndighet og klage

  Utlendingsdirektoratet eller det regionkontor som bemyndiges treffer vedtak etter § 59.

  Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak skal grunngis og kan påklages, gjelder ikke for vedtak etter § 59, jfr. forvaltningslovens §§ 24 fjerde ledd og 28 tredje ledd. Vedtak etter § 59 tredje ledd skal likevel grunngis.

  Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak kan påklages, gjelder ikke for vedtak om bosetting av utlending i en kommune, jfr. forvaltningslovens § 28 tredje ledd.
  (mangler lovhjemmel, vil bli rettet opp red.anm.)

 • RegulationAttatchment Midlertidig arbeidstillatelse, jfr. lovens § 17 sjette ledd
 • RegulationAttatchment § 61. Vilkår for midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse

  Asylsøker kan gis midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse inntil søknad om asyl er avgjort i første instans, jfr. lovens § 17 sjette ledd. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:

  1)    Det er tatt asylintervju av søkeren.

  2)    Det er ikke tvil om søkerens identitet.

  3)    Det er ikke aktuelt å bortvise søkeren eller fremme tilbaketakelsesbegjæring overfor annet land.

  4)    For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.

  Etter at søknad om asyl er avslått i første instans, gjelder gitt tillatelse fortsatt dersom klage fremsettes og gis oppsettende virkning. Klager som ikke allerede har midlertidig tillatelse, kan etter anmodning gis slik tillatelse forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt og klagen er gitt oppsettende virkning.

  Etter anmodning kan tillatelse også gis til asylsøker som har fått et endelig avslag som for tiden ikke iverksettes. For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i første ledd nr. 4 er oppfylt.

  Forutsatt at utlendingen selv er uten skyld i at avslaget ikke kan iverksettes, har utlending som nevnt i tredje ledd etter anmodning rett til tillatelse når vedkommende har gyldig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på tidspunktet for avslaget.

  • RegulationAttatchment § 61 første ledd

   Asylsøker kan gis midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse inntil søknad om asyl er avgjort i første instans, jfr. lovens § 17 sjette ledd. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:

  • RegulationAttatchment § 61 annet ledd

   Etter at søknad om asyl er avslått i første instans, gjelder gitt tillatelse fortsatt dersom klage fremsettes og gis oppsettende virkning. Klager som ikke allerede har midlertidig tillatelse, kan etter anmodning gis slik tillatelse forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt og klagen er gitt oppsettende virkning.

  • RegulationAttatchment § 61 tredje ledd

   Etter anmodning kan tillatelse også gis til asylsøker som har fått et endelig avslag som for tiden ikke iverksettes. For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i første ledd nr. 4 er oppfylt.

  • RegulationAttatchment § 61 fjerde ledd

   Forutsatt at utlendingen selv er uten skyld i at avslaget ikke kan iverksettes, har utlending som nevnt i tredje ledd etter anmodning rett til tillatelse når vedkommende har gyldig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på tidspunktet for avslaget.

 • RegulationAttatchment § 62. Fremgangsmåte ved søknad og vedtaksmyndighet

  Anmodning om midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter § 61 annet, tredje og fjerde ledd settes frem for politiet.

  Midlertidig tillatelse gis av Utlendingsdirektoratet, som også kan gi politiet myndighet til å gi tillatelse, jfr. lovens § 17 sjette ledd. Direktoratet kan gi retningslinjer om saksbehandlingen.

  Tillatelse etter § 61 første ledd anmerkes i registreringsbevis for asylsøker, jfr. § 54a. Det skal fremgå at tillatelsen bare gjelder inntil søknad om asyl er avgjort i første instans. Tillatelse etter § 61 tredje og fjerde ledd anmerkes i utlendingens reisedokument. Er dette ikke mulig, anmerkes tillatelsen på særskilt dokument. jfr. § 12 femte og sjette ledd. Det skal fremgå at tillatelsen bare gjelder inntil avslaget på asylsøknaden iverksettes.

  Forvaltningslovens kapittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder ikke for vedtak om midlertidig tillatelse, jfr. lovens § 17 sjette ledd.

 • RegulationAttatchment Virkning av asyl, jfr. lovens § 18 første ledd
 • RegulationAttatchment § 63. Virkning av asyl

  Innvilgelse av asyl innebærer at utlending har status som flyktning og får arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jfr. lovens § 18 første ledd.

  Flyktningens ektefelle eller samboer og barn, jfr. § 23 annet ledd, har etter søknad i medhold av lovens §§ 9 og 17 tredje ledd, jfr. §§ 22 og 23 første ledd bokstav a, b, c og e, rett til asyl dersom ikke særlige grunner taler mot det.

  For arbeidstillatelse og oppholdstillatelse gjelder bestemmelsene i §§ 10 - 17. Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.

  Tillatelsen fornyes i overensstemmelse med det grunnlag den ble gitt på, når dette fortsatt er til stede. Bestemmelsene i §§ 38 - 42 får anvendelse.

  Tillatelsen kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.

 • RegulationAttatchment Tilbakekall av innvilget asyl, jfr. lovens § 18 annet ledd
 • RegulationAttatchment § 64. Tilbakekall av innvilget asyl

  Innvilget asyl kan tilbakekalles når flyktningen ikke lenger går inn under flyktningedefinisjonen, jfr. lovens § 16, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jfr. lovens § 18 annet ledd.

  Når innvilget asyl vurderes tilbakekalt, skal utlendingen forhåndsvarsles, jfr. forvaltningslovens § 16. Forhåndsvarselet skal inneholde begrunnelse for hvorfor tilbakekall vurderes, og det skal samtidig settes en frist for uttalelse.

  Vedtak om tilbakekall treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 18 annet ledd. Det skal samtidig vurderes om utlendingen skal gis tillatelse til fortsatt opphold uten asyl. Det skal særlig legges vekt på tilknytningen til riket.

 • RegulationAttatchment Reisebevis for flyktning og utlendingspass, jfr. lovens §§ 19 og 21
 • RegulationAttatchment § 65. Vilkår for utstedelse av reisebevis

  Flyktning som har eller gis lovlig opphold i riket, skal etter søknad gis reisebevis for flyktning dersom ikke særlige grunner taler mot det, jfr. lovens § 19 første ledd.

  Reisebevis kan nektes utstedt når

  a)    det foreligger forhold som gjør at det ikke ville blitt utstedt pass til norsk statsborger, jfr. passlovens § 5,

  b)    det foreligger forhold som beskrevet i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 43 annet ledd,

  c)    det foreligger omstendigheter som angitt i flyktningekonvensjonens artikkel 1 F,

  d)    utlendingen har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av denne grunn utgjør en fare for samfunnet,

  e)    det er tvil om utlendingens identitet, eller

  f)     utenrikspolitiske interesser eller hensynet til rikets sikkerhet tilsier det.

  Har flyktningen reisedokument utstedt av fremmed stat, gjelder retten etter første ledd bare når flyktningen er innvilget asyl eller bosettingstillatelse, eller Norge i henhold til internasjonal avtale har plikt til å utstede reisebevis for flyktning, jfr. lovens § 19 første ledd og Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for flyktninger.

  Reisebevis for flyktning kan også utstedes til utlending som tilfredsstiller vilkårene for å få reisedokument etter overenskomst 23. november 1957 om flyktningesjømenn, og til flyktningesjømann som kan dokumentere sammenhengende tjeneste på norsk skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst to av de siste tre år.

  • RegulationAttatchment § 65 første ledd

   Flyktning som har eller gis lovlig opphold i riket, skal etter søknad gis reisebevis for flyktning dersom ikke særlige grunner taler mot det, jfr. lovens § 19 første ledd.

  • RegulationAttatchment § 65 annet ledd

   Reisebevis kan nektes utstedt når

  • RegulationAttatchment § 65 tredje ledd

   Har flyktningen reisedokument utstedt av fremmed stat, gjelder retten etter første ledd bare når flyktningen er innvilget asyl eller bosettingstillatelse, eller Norge i henhold til internasjonal avtale har plikt til å utstede reisebevis for flyktning, jfr. lovens § 19 første ledd og Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for flyktninger.

  • RegulationAttatchment § 65 fjerde ledd

   Reisebevis for flyktning kan også utstedes til utlending som tilfredsstiller vilkårene for å få reisedokument etter overenskomst 23. november 1957 om flyktningesjømenn, og til flyktningesjømann som kan dokumentere sammenhengende tjeneste på norsk skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst to av de siste tre år.

 • RegulationAttatchment § 66. Reisebevisets gyldighetsområde

  Reisebevis for flyktning skal lyde på én person.

  Reisebeviset gis som regel gyldighetstid lik arbeidstillatelsen eller oppholdstillatelsen, men ikke lengre enn to år.

  Reisebeviset gjelder for tilbakereise til Norge i gyldighetstiden.

  Reisebeviset skal være gyldig for reise til alle land med unntak av flyktningens hjemland.

  Når det foreligger forhold som nevnt i § 65 annet ledd, eller andre særlige grunner tilsier det, kan det settes kortere gyldighetstid. Reisebeviset kan videre begrenses til bare å gjelde enkeltreiser eller det kan gjøres unntak for andre land enn hjemlandet.

  Flyktning med norsk reisebevis er unntatt fra visumplikt i de land som har tiltrådt Den europeiske overenskomst 20. april 1959 om opphevelse av visumtvangen for flyktninger, jfr. § 105 bokstav f.

 • RegulationAttatchment § 67. Fornyelse av reisebevis

  Reisebevis kan etter søknad fornyes på de vilkår som følger av § 65, med mindre bestemmelsene i § 68 kommer til anvendelse. Fornyelse kan også nektes når innehaveren har tapt sitt reisebevis uten at det er gitt en troverdig forklaring på hvordan dette er skjedd, jfr. § 76 annet ledd.

  For fornyet reisebevis gjelder bestemmelsene i § 66 tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 68. Inndragning av reisebevis

  Reisebevis skal inndras når

  a)    innehaveren bortvises etter lovens § 27 første ledd bokstav i eller j eller lovens § 30 annet ledd bokstav a,

  b)    innehaveren utvises etter lovens § 29 første ledd bokstav d eller lovens § 30 annet ledd bokstav a,

  c)    innehaveren anskaffer hjemlandets reisedokument, jfr. lovens § 19 tredje ledd,

  d)    innehaveren mister sin flyktningestatus ved erverv av norsk eller fremmed statsborgerskap eller på annen måte, jfr. lovens § 18 annet ledd,

  e)    ansvaret for innehaveren går over til annen stat i henhold til Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for flyktninger,

  f)     innehaveren med hjemmel i lov er nektet utreise fra riket, eller

  g)    utreise vil være uforenlig med dom, kjennelse eller annen avgjørelse truffet av offentlig myndighet.

  Reisebevis kan inndras når

  a)    det inntrer forhold som nevnt i § 65 annet ledd bokstav a, b eller e,

  b)    dets utseende eller innhold på uhjemlet måte er endret,

  c)    det er skadd eller på andre måter uegnet til fortsatt bruk,

  d)    fotografi eller signalement ikke lenger svarer til innehaverens utseende,

  e)    det finnes i uvedkommendes besittelse, eller

  f)     innehaveren ikke lenger har tillatelse til opphold i riket.

  Foreløpig inndragning foretas av politiet, utenriksstasjon eller annen offentlig kontrollmyndighet, som oversender saken til Utlendingsdirektoratet til avgjørelse.

  Når reisebevis inndras etter første ledd bokstav f eller g eller annet ledd bokstav a til e, underretter Utlendingsdirektoratet vedkommende politikammer, som anmerker innehaverens arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på særskilt dokument, der det skal fremgå at innehaveren ikke har gyldig reisedokument. Eventuelle begrensninger og vilkår skal fremgå av anmerkingen.

 • RegulationAttatchment § 69. Vilkår for utstedelse av utlendingspass

  Utlending som har eller gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i riket på grunnlag av søknad om asyl, men uten å ha fått innvilget asyl, skal gis utlendingspass for reise utenfor Norge dersom utlendingens forhold til hjemlandets myndigheter tilsier det. Utlendingspass kan også gis til slik utlendings nærmeste familiemedlemmer som har eller gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i riket og som søker om utlendingspass og innleverer sitt pass eller annet reisedokument vedkommende er i besittelse av.

  For øvrig kan utlendingspass etter søknad gis til utlending som ikke kan få pass eller annet reisedokument fra sitt hjemland eller annet land, og som har eller gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i riket. Når særlige grunner tilsier det, kan utlendingspass også utstedes i andre tilfeller.

  Utlendingspass kan nektes utstedt når det foreligger forhold som nevnt i § 65 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 70. Utlendingspassets gyldighetsområde

  Utlendingspass skal lyde på én person.

  Utlendingspasset gis gyldighet for et bestemt tidsrom fastsatt av Utlendingsdirektoratet i det enkelte tilfelle. Gyldighetstiden settes som regel lik gyldigheten av utlendingens arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, men ikke lengre enn to år.

  Utlendingspasset gjelder for tilbakereise til Norge i gyldighetstiden.

  Utlendingspasset skal være gyldig for reise til alle land med unntak av utlendingens hjemland. Når sterke rimelighetsgrunner tilsier det, kan utlendingspasset likevel gjøres gyldig for reise til hjemlandet.

  Når det foreligger forhold som nevnt i § 65 annet ledd, eller andre særlige grunner tilsier det, kan det settes kortere gyldighetstid. Utlendingspass kan videre begrenses til bare å gjelde enkeltreiser, bare for innreise fra bestemte land eller til ikke å gjelde for tilbakereise til Norge. Det kan også gjøres unntak for reise til andre land enn hjemlandet.

  Utlending med norsk utlendingspass og gyldig arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse i Norge er ikke visumpliktig ved reise til annet Schengen-land. For øvrig må utlendingen selv undersøke hvorvidt det land vedkommende skal reise til, krever visum.

 • RegulationAttatchment § 71. Fornyelse av utlendingspass

  Utlendingspass kan etter søknad fornyes på de vilkår som følger av § 69, med mindre bestemmelsene i § 68, jfr. § 72, kommer til anvendelse. Fornyelse kan også nektes når innehaveren har tapt sitt utlendingspass uten at det er gitt en troverdig forklaring på hvordan dette har skjedd, jfr. § 76 annet ledd.

  For fornyet utlendingspass gjelder bestemmelsene i § 70 tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 72. Inndragning av utlendingspass

  Utlendingspass inndras etter bestemmelsene i § 68.

 • RegulationAttatchment § 73. Passérbrev (nødpass) for innreise til Norge

  Når utlending som gis innreisetillatelse til riket, ikke kan skaffe seg pass eller annet legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument, kan Utlendingsdirektoratet samtykke i at utenriksstasjon med utstedelsesadgang, jfr. § 110, utsteder passérbrev (nødpass) for reise til Norge.

  Dokument som nevnt i første ledd gis gyldighet for én enkelt reise og for et bestemt tidsrom fastsatt av Utlendingsdirektoratet i det enkelte tilfelle. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør gyldighetstiden ikke settes lengre enn tre måneder.

 • RegulationAttatchment § 73a. Passérbrev for utreise fra Norge

  r utlending som skal forlate Norge ikke vil eller kan skaffe pass eller annet legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument, kan politiet utstede passérbrev til bruk ved utreisen fra Norge.

  Passérbrevet gis gyldighet for én enkelt reise og for et bestemt tidsrom fastsatt av politiet i det enkelte tilfelle. Under enhver omstendighet skal dokumentets gyldighetstid ikke settes lengre enn tre måneder.

 • RegulationAttatchment § 74. Fremgangsmåte ved søknad om reisebevis og utlendingspass

  Søknad om asyl omfatter også søknad om reisebevis eller utlendingspass, jfr. § 54 første ledd.

  For øvrig fremmes søknad om reisebevis eller utlendingspass gjennom politiet i det distrikt der søkeren har sitt faste opphold.

  Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde fotografi av søkeren og underskrift. Pass eller annet reisedokument søkeren er i besittelse av, må innleveres sammen med søknaden, jfr. lovens § 19 tredje ledd.

  Politiet skal om nødvendig forlange fremlagt de legitimasjonspapirer søkeren har eller kan skaffe og eventuell dokumentasjon av søkerens status som flyktning. 

  Søknad om reisebevis for flyktningesjømann, jfr. § 65 fjerde ledd, sendes direkte til Utlendingsdirektoratet eller gjennom norsk utenriksstasjon.

 • RegulationAttatchment § 75. Vedtaksmyndighet og utstedelse av reisebevis og utlendingspass

  Utlendingsdirektoratet avgjør søknad om reisebevis og utlendingspass, jfr. lovens § 21 første ledd. Direktoratet underretter vedkommende politikammer, som utsteder dokumentet.

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om reisebevis for flyktning eller utlendingspass til barn under 16 år når

  a)    begge foreldrene har eller får reisebevis eller utlendingspass,

  b)    barnet er blitt gjenforent med eller kom sammen med en av foreldrene, og denne har eller får reisebevis eller utlendingspass.

  Før det utstedes reisebevis eller utlendingspass til søker under 18 år, skal det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren.

  Til umyndiggjort eller alvorlig sinnslidende utstedes reisebevis eller utlendingspass bare når det foreligger samtykke fra vergen eller den som ellers har omsorgen.

  Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse anmerkes i reisebeviset eller utlendingspasset, jfr. § 12 femte ledd.

  Ved utlevering av reisebevis eller utlendingspass skal utlendingen gjøres kjent med at reisebeviset eller utlendingspasset inndras ved anskaffelse av hjemlandets reisedokument, jfr. §§ 68 første ledd bokstav c og 72.

  Første gangs utstedelse av reisebevis eller utlendingspass er gebyrfri.

  • RegulationAttatchment § 75 første ledd

   Utlendingsdirektoratet avgjør søknad om reisebevis og utlendingspass, jfr. lovens § 21 første ledd. Direktoratet underretter vedkommende politikammer, som utsteder dokumentet.

  • RegulationAttatchment § 75 annet ledd

   Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om reisebevis for flyktning eller utlendingspass til barn under 16 år når

  • RegulationAttatchment § 75 tredje ledd

   Før det utstedes reisebevis eller utlendingspass til søker under 18 år, skal det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren.

  • RegulationAttatchment § 75 fjerde ledd

   Til umyndiggjort eller alvorlig sinnslidende utstedes reisebevis eller utlendingspass bare når det foreligger samtykke fra vergen eller den som ellers har omsorgen.

  • RegulationAttatchment § 75 femte ledd

   Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse anmerkes i reisebeviset eller utlendingspasset, jfr. § 12 femte ledd.

  • RegulationAttatchment § 75 sjette ledd

   Ved utlevering av reisebevis eller utlendingspass skal utlendingen gjøres kjent med at reisebeviset eller utlendingspasset inndras ved anskaffelse av hjemlandets reisedokument, jfr. §§ 68 første ledd bokstav c og 72.

  • RegulationAttatchment § 75 syvende ledd

   Første gangs utstedelse av reisebevis eller utlendingspass er gebyrfri.

 • RegulationAttatchment § 76. Plikt til å melde fra om tapt reisebevis og utlendingspass

  Innehaver av reisebevis eller utlendingspass plikter å ta vare på dokumentet så det ikke kommer uvedkommende i hende.

  Når reisebevis eller utlendingspass er tapt eller på annen måte kommet bort, plikter innehaveren uten opphold å melde fra til politiet eller nærmeste norske utenriksstasjon. Innehaveren skal samtidig avkreves en detaljert forklaring om når, hvor og hvordan dette er skjedd. Forklaringen skal søkes kontrollert så langt det er mulig og i den utstrekning det er nødvendig.

 • RegulationAttatchment § 77. Fornyelse og forlengelse av reisebevis og utlendingspass

  Søknad om fornyelse av reisebevis og utlendingspass fremmes for og avgjøres av politiet i det distrikt der innehaveren har sitt faste opphold. I tvilstilfeller skal spørsmålet om fornyelse forelegges for Utlendingsdirektoratet.

  Når nytt reisebevis eller utlendingspass utstedes, skal det gamle inndras.

  Er reisebevis eller utlendingspass gått tapt, skal spørsmålet om utstedelse av nytt reisebevis eller utlendingspass forelegges Utlendingsdirektoratet til avgjørelse.

  Norsk utenriksstasjon som er gitt myndighet til å utstede pass til norske statsborgere, kan forlenge gyldighetstiden for reisebevis eller utlendingspass med inntil seks måneder når særlige grunner foreligger, forutsatt at innehaveren har tillatelse til opphold i riket i dette tidsrommet. Melding om forlengelse skal sendes til Utlendingsdirektoratet. Utenriksstasjon skal føre slik fortegnelse over forlengelser som bestemt for pass til norske borgere.

  Ved fornyelse av reisebevis eller utlendingspass betales en åttedel av rettsgebyret, jfr. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1 annet ledd og forvaltningslovens § 27a. Når nytt reisebevis eller utlendingspass utstedes, betales et halvt rettsgebyr.

  I særlige tilfeller kan vedtaksmyndigheten frafalle krav om gebyr etter femte ledd.

 • RegulationAttatchment Overføring av flyktninger m.m., jf. lovens §§ 22 og 59
 • RegulationAttatchment § 78. Retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger m.v. Vedtaksmyndighet
  • RegulationAttatchment § 78 første ledd

   Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir i samråd med Utenriksdepartementet nærmere retningslinjer for overføring av flyktninger mv., jf. lovens § 22 første ledd.

  • RegulationAttatchment § 78 annet ledd

   Vedtak om overføring av flyktninger m.v. treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 22 første ledd.

  • RegulationAttatchment § 78 tredje ledd

   Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan for det enkelte tilfelle bestemme at vedtak om overføring kan treffes av annen myndighet.

 • RegulationAttatchment § 79. Saksbehandlingsregler

  Sak om overføring skal fremmes for Utlendingsdirektoratet gjennom FNs høykommissær for flyktninger, annen internasjonal organisasjon eller norsk utenriksstasjon. I særlige tilfeller kan også sak fremmet på annen måte fra utlandet tas under behandling.

  Samtidig med vedtak om overføring kan Utlendingsdirektoratet avgjøre om utlendingen skal gis status som flyktning. Reglene i §§ 54 til 57 får anvendelse så langt de passer.

  Utlending som er innvilget innreisetillatelse til Norge, skal få informasjon om at dette også innebærer arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. Utlending som samtidig er innvilget flyktningstatus og arbeids- eller oppholdstillatelse etter lovens § 18 første ledd, eller tillatelse etter lovens § 8 annet ledd, skal informeres om dette og om virkningen av vedtaket, jfr. § 81. Utlending som kun er innvilget innreisetillatelse, skal gis informasjon om at vedtak i spørsmålet om flyktningstatus vil bli truffet etter ankomst.

  Utlendingen skal gjøres kjent med plikten til å melde seg for politiet senest innen én uke etter innreisen og til å fremstille seg til tuberkuloseundersøkelse, jfr. § 51.

 • RegulationAttatchment § 80. Klageadgang

  Utlendingsdirektoratets vedtak om overføring kan bare påklages til Utlendingsnemnda av den hvis sak det uttrykkelig er tatt stilling til, jfr. lovens § 22 tredje ledd. Sak mottatt til vurdering i forbindelse med overføring anses ikke som sak det uttrykkelig er tatt stilling til.

  Klagen fremmes for Utlendingsdirektoratet, eventuelt gjennom den instans som fremmet søknad om overføring.

  Forvaltningslovens kapittel VI gjelder for klagebehandlingen.

 • RegulationAttatchment § 81. Virkning av vedtak om overføring av flyktninger m.v.

  Utlending som er innvilget flyktningstatus etter lovens § 16, har rett til asyl og får arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jfr. lovens § 18 første ledd. Utlending som er gitt innreisetillatelse til Norge etter lovens § 22, får arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 8 annet ledd.

  Overføringsflyktninger skal utstyres med registreringsbevis, jfr. § 54 a.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo