Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 56a. Søknad om asyl fra utlending som omfattes av lovens § 8a

Søknad om asyl fra utlending som nevnt i § 21 a kan stilles i bero i inntil tre år fra det tidspunkt søkeren første gang fikk tillatelse, jfr. lovens § 8 a fjerde ledd. Vedtak om dette treffes av Utlendingsdirektoratet, som kan gi politiet myndighet til å stille søknad om asyl i bero, jfr. lovens § 8 a femte ledd.

Når søknad om asyl er stilt i bero, skal passet eller annet reisedokument søkeren har innlevert sammen med søknaden, leveres tilbake.

Når adgangen til å gi kollektiv beskyttelse er bortfalt, eller det er gått tre år siden søkeren første gang fikk tillatelse, skal søkeren informeres om at asylsøknaden bare tas under behandling dersom søkeren innen en fastsatt frist uttrykkelig tilkjennegir ønske om dette, jfr. lovens § 8 a femte ledd.

For behandling av asylsøknaden gjelder bestemmelsene i §§ 56 og 57. Bestemmelsene i §§ 54 – 55 a får anvendelse så langt de passer.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo