Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 62. Fremgangsmåte ved søknad og vedtaksmyndighet

Anmodning om midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter § 61 annet, tredje og fjerde ledd settes frem for politiet.

Midlertidig tillatelse gis av Utlendingsdirektoratet, som også kan gi politiet myndighet til å gi tillatelse, jfr. lovens § 17 sjette ledd. Direktoratet kan gi retningslinjer om saksbehandlingen.

Tillatelse etter § 61 første ledd anmerkes i registreringsbevis for asylsøker, jfr. § 54a. Det skal fremgå at tillatelsen bare gjelder inntil søknad om asyl er avgjort i første instans. Tillatelse etter § 61 tredje og fjerde ledd anmerkes i utlendingens reisedokument. Er dette ikke mulig, anmerkes tillatelsen på særskilt dokument. jfr. § 12 femte og sjette ledd. Det skal fremgå at tillatelsen bare gjelder inntil avslaget på asylsøknaden iverksettes.

Forvaltningslovens kapittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder ikke for vedtak om midlertidig tillatelse, jfr. lovens § 17 sjette ledd.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo