Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 63. Virkning av asyl

Innvilgelse av asyl innebærer at utlending har status som flyktning og får arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jfr. lovens § 18 første ledd.

Flyktningens ektefelle eller samboer og barn, jfr. § 23 annet ledd, har etter søknad i medhold av lovens §§ 9 og 17 tredje ledd, jfr. §§ 22 og 23 første ledd bokstav a, b, c og e, rett til asyl dersom ikke særlige grunner taler mot det.

For arbeidstillatelse og oppholdstillatelse gjelder bestemmelsene i §§ 10 - 17. Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.

Tillatelsen fornyes i overensstemmelse med det grunnlag den ble gitt på, når dette fortsatt er til stede. Bestemmelsene i §§ 38 - 42 får anvendelse.

Tillatelsen kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo