Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 68. Inndragning av reisebevis

Reisebevis skal inndras når

a)    innehaveren bortvises etter lovens § 27 første ledd bokstav i eller j eller lovens § 30 annet ledd bokstav a,

b)    innehaveren utvises etter lovens § 29 første ledd bokstav d eller lovens § 30 annet ledd bokstav a,

c)    innehaveren anskaffer hjemlandets reisedokument, jfr. lovens § 19 tredje ledd,

d)    innehaveren mister sin flyktningestatus ved erverv av norsk eller fremmed statsborgerskap eller på annen måte, jfr. lovens § 18 annet ledd,

e)    ansvaret for innehaveren går over til annen stat i henhold til Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for flyktninger,

f)     innehaveren med hjemmel i lov er nektet utreise fra riket, eller

g)    utreise vil være uforenlig med dom, kjennelse eller annen avgjørelse truffet av offentlig myndighet.

Reisebevis kan inndras når

a)    det inntrer forhold som nevnt i § 65 annet ledd bokstav a, b eller e,

b)    dets utseende eller innhold på uhjemlet måte er endret,

c)    det er skadd eller på andre måter uegnet til fortsatt bruk,

d)    fotografi eller signalement ikke lenger svarer til innehaverens utseende,

e)    det finnes i uvedkommendes besittelse, eller

f)     innehaveren ikke lenger har tillatelse til opphold i riket.

Foreløpig inndragning foretas av politiet, utenriksstasjon eller annen offentlig kontrollmyndighet, som oversender saken til Utlendingsdirektoratet til avgjørelse.

Når reisebevis inndras etter første ledd bokstav f eller g eller annet ledd bokstav a til e, underretter Utlendingsdirektoratet vedkommende politikammer, som anmerker innehaverens arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på særskilt dokument, der det skal fremgå at innehaveren ikke har gyldig reisedokument. Eventuelle begrensninger og vilkår skal fremgå av anmerkingen.

 • § 68 første ledd

  Reisebevis skal inndras når

 • § 68 annet ledd

  Reisebevis kan inndras når

 • § 68 tredje ledd

  Foreløpig inndragning foretas av politiet, utenriksstasjon eller annen offentlig kontrollmyndighet, som oversender saken til Utlendingsdirektoratet til avgjørelse.

 • § 68 fjerde ledd

  Når reisebevis inndras etter første ledd bokstav f eller g eller annet ledd bokstav a til e, underretter Utlendingsdirektoratet vedkommende politikammer, som anmerker innehaverens arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på særskilt dokument, der det skal fremgå at innehaveren ikke har gyldig reisedokument. Eventuelle begrensninger og vilkår skal fremgå av anmerkingen.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo