Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 70. Utlendingspassets gyldighetsområde

Utlendingspass skal lyde på én person.

Utlendingspasset gis gyldighet for et bestemt tidsrom fastsatt av Utlendingsdirektoratet i det enkelte tilfelle. Gyldighetstiden settes som regel lik gyldigheten av utlendingens arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, men ikke lengre enn to år.

Utlendingspasset gjelder for tilbakereise til Norge i gyldighetstiden.

Utlendingspasset skal være gyldig for reise til alle land med unntak av utlendingens hjemland. Når sterke rimelighetsgrunner tilsier det, kan utlendingspasset likevel gjøres gyldig for reise til hjemlandet.

Når det foreligger forhold som nevnt i § 65 annet ledd, eller andre særlige grunner tilsier det, kan det settes kortere gyldighetstid. Utlendingspass kan videre begrenses til bare å gjelde enkeltreiser, bare for innreise fra bestemte land eller til ikke å gjelde for tilbakereise til Norge. Det kan også gjøres unntak for reise til andre land enn hjemlandet.

Utlending med norsk utlendingspass og gyldig arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse i Norge er ikke visumpliktig ved reise til annet Schengen-land. For øvrig må utlendingen selv undersøke hvorvidt det land vedkommende skal reise til, krever visum.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo