Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 77. Fornyelse og forlengelse av reisebevis og utlendingspass

Søknad om fornyelse av reisebevis og utlendingspass fremmes for og avgjøres av politiet i det distrikt der innehaveren har sitt faste opphold. I tvilstilfeller skal spørsmålet om fornyelse forelegges for Utlendingsdirektoratet.

Når nytt reisebevis eller utlendingspass utstedes, skal det gamle inndras.

Er reisebevis eller utlendingspass gått tapt, skal spørsmålet om utstedelse av nytt reisebevis eller utlendingspass forelegges Utlendingsdirektoratet til avgjørelse.

Norsk utenriksstasjon som er gitt myndighet til å utstede pass til norske statsborgere, kan forlenge gyldighetstiden for reisebevis eller utlendingspass med inntil seks måneder når særlige grunner foreligger, forutsatt at innehaveren har tillatelse til opphold i riket i dette tidsrommet. Melding om forlengelse skal sendes til Utlendingsdirektoratet. Utenriksstasjon skal føre slik fortegnelse over forlengelser som bestemt for pass til norske borgere.

Ved fornyelse av reisebevis eller utlendingspass betales en åttedel av rettsgebyret, jfr. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1 annet ledd og forvaltningslovens § 27a. Når nytt reisebevis eller utlendingspass utstedes, betales et halvt rettsgebyr.

I særlige tilfeller kan vedtaksmyndigheten frafalle krav om gebyr etter femte ledd.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo