Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 105. Unntak fra visumplikten

Unntatt fra visumplikt er

a)    nordisk statsborger og utenlandsk statsborger med gyldig pass (nasjonalitetspass) fra de stater Norge til enhver tid har inngått visumfrihetsavtale med. Liste over disse stater følger som vedlegg 3 til denne forskrift,

b)    utlending som har oppholdstillatelse utstedt av et Schengen-land og returadgang til dette landet. Med oppholdstillatelse menes her tillatelse av en hvilken som helst art som gir rett til opphold på utstederlandets territorium. Utlending som har midlertidig oppholdstillatelse utstedt av et Schengen-land med sikte på behandling av en søknad om asyl eller opphold, må i tillegg ha reisedokument utstedt av det land som har utstedt oppholdstillatelsen,

c)    innehaver av gyldig britisk pass som gir adgang til innreise og opphold i Storbritannia uten begrensninger i samsvar med nærmere retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet,

d)    innehaver av gyldig identitetsdokument som nevnt i § 102 første ledd, under forutsetning av at innehaveren er statsborger av den stat som har utstedt dokumentet,

e)    innehaver av reisedokument som nevnt i § 102 annet ledd for de formål som der er angitt,

f)     innehaver av reisebevis for flyktning utstedt i samsvar med overenskomst 15. oktober 1946 eller flyktningekonvensjonen 28. juli 1951 av stat som har tiltrådt Den europeiske overenskomst 20. april 1959 om opphevelse av visumtvangen for flyktninger, når det av reisebeviset fremgår at innehaveren har gyldig oppholdstillatelse i eller gyldig returadgang til den stat som har utstedt det. Liste over de stater som har tiltrådt overenskomsten 20. april 1959 følger som vedlegg 4 til denne forskrift,

g)    innehaver av reisebevis for flyktning utstedt som nevnt under bokstav f av stat som har tiltrådt overenskomst 23. november 1957 om flyktningesjømenn. Det er en forutsetning at det fremgår at innehaveren har gyldig returadgang til utstederstaten. Innehaveren må godtgjøre å skulle tiltre stilling på skip i norsk havn eller havn i en stat som har sluttet seg til overenskomsten om flyktningesjømenn, og som innehaveren kan reise til enten direkte eller gjennom noen av de øvrige kontraherende stater. Liste over de stater som har tiltrådt overenskomsten følger som vedlegg 5 til denne forskrift,

h)    innehaver av sjømanns identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108, jfr. § 100 fjerde ledd. Liste over stater som har tiltrådt konvensjonen følger som vedlegg 6 til denne forskrift,

i)     innehaver av gyldig luftfartssertifikat som nevnt i § 101 og for den bruk som der er nevnt,

j)     innehaver av filippinsk ”Seafarer’s Identification and Record Book” og/eller filippinsk nasjonalitetspass, jfr. skipsfartsavtale av 22. oktober 1999 mellom Filippinene og Norge. Innehaveren må forevise skriftlig bekreftelse fra rederen eller rederens representant på at innehaveren skal tiltre stilling på skip i norsk havn.

 • § 105 første ledd

  Unntatt fra visumplikt er

  • § 105 første ledd bokstav a

   a) nordisk statsborger og utenlandsk statsborger med gyldig pass (nasjonalitetspass) fra de stater Norge til enhver tid har inngått visumfrihetsavtale med. Liste over disse stater følger som vedlegg 3 til denne forskrift,

  • § 105 første ledd bokstav b

   b) utlending som har oppholdstillatelse utstedt av et Schengen-land og returadgang til dette landet. Med oppholdstillatelse menes her tillatelse av en hvilken som helst art som gir rett til opphold på utstederlandets territorium. Utlending som har midlertidig oppholdstillatelse utstedt av et Schengen-land med sikte på behandling av en søknad om asyl eller opphold, må i tillegg ha reisedokument utstedt av det land som har utstedt oppholdstillatelsen. Oppholdstillatelse utstedt av Sveits eller Liechtenstein gir rett til visumfri transitt på inntil fem dager gjennom Norge,

  • § 105 første ledd bokstav c

   c) innehaver av gyldig britisk pass som gir adgang til innreise og opphold i Storbritannia uten begrensninger i samsvar med nærmere retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet,

  • § 105 første ledd bokstav d

   d) innehaver av gyldig identitetsdokument som nevnt i § 102 første ledd, under forutsetning av at innehaveren er statsborger av den stat som har utstedt dokumentet,

  • § 105 første ledd bokstav e

   e) innehaver av reisedokument som nevnt i § 102 annet ledd for de formål som der er angitt,

  • § 105 første ledd bokstav f

   f) innehaver av reisebevis for flyktning utstedt i samsvar med overenskomst 15. oktober 1946 eller flyktningekonvensjonen 28. juli 1951 av stat som har tiltrådt Den europeiske overenskomst 20. april 1959 om opphevelse av visumtvangen for flyktninger, når det av reisebeviset fremgår at innehaveren har gyldig oppholdstillatelse i eller gyldig returadgang til den stat som har utstedt det. Liste over de stater som har tiltrådt overenskomsten 20. april 1959 følger som vedlegg 4 til denne forskrift,

  • § 105 første ledd bokstav g

   g) innehaver av reisebevis for flyktning utstedt som nevnt under bokstav f av stat som har tiltrådt overenskomst 23. november 1957 om flyktningesjømenn. Det er en forutsetning at det fremgår at innehaveren har gyldig returadgang til utstederstaten. Innehaveren må godtgjøre å skulle tiltre stilling på skip i norsk havn eller havn i en stat som har sluttet seg til overenskomsten om flyktningesjømenn, og som innehaveren kan reise til enten direkte eller gjennom noen av de øvrige kontraherende stater. Liste over de stater som har tiltrådt overenskomsten følger som vedlegg 5 til denne forskrift,

  • § 105 første ledd bokstav h

   h) innehaver av sjømanns identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108, jfr. § 100 fjerde ledd. Liste over stater som har tiltrådt konvensjonen følger som vedlegg 6 til denne forskrift,

  • § 105 første ledd bokstav i

   i) innehaver av gyldig luftfartssertifikat som nevnt i § 101 og for den bruk som der er nevnt,

  • § 105 første ledd bokstav j

   j) innehaver av filippinsk ”Seafarer’s Identification and Record Book” og/eller filippinsk nasjonalitetspass, jfr. skipsfartsavtale av 22. oktober 1999 mellom Filippinene og Norge. Innehaveren må forevise skriftlig bekreftelse fra rederen eller rederens representant på at innehaveren skal tiltre stilling på skip i norsk havn,

  • § 105 første ledd bokstav k
   k) anerkjent flyktning og statsløs og andre uten statsborgerskap som er bosatt i et EU-land og som er innehaver av et reisedokument utstedt av dette landet,
  • § 105 første ledd bokstav l

   l) visumpliktig skoleelev som er bosatt i et EU-land som har implementert Rådsbeslutning 94/795, når denne reiser på klassetur i følge med lærer fra vedkommende skole.

  • § 105 første ledd bokstav m
   m) utlending som er borger av et land som er unntatt fra visumplikt i henhold til rådsforordning (EF) nr. 539/2001 med vedlegg og til enhver tid gjeldende endringsforordninger.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo