Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 106. Vilkår for besøksvisum

 

 • § 106 første ledd

  Besøksvisum kan gis for turistbesøk, familiebesøk, offentlig oppdrag, forretningsreise, studiebesøk eller annet formål, når oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse ikke kreves. Visum kan også gis til utlending som har slik kompetanse som nevnt i § 3 annet ledd bokstav a og som har til hensikt å søke jobb i Norge, eller som har inngått arbeidskontrakt med arbeidsgiver i Norge. I alle tilfelle kreves det at søkeren har:  

  • § 106 første ledd nr 1

   1) Gyldig pass eller annet legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument, jfr. lovens § 24.

  • § 106 første ledd nr 2

   2) Returadgang til det land søkeren oppholder seg i eller til et annet land, jfr. femte ledd.

  • § 106 første ledd nr 3

   3) Midler til å dekke frem- og tilbakereise og opphold. Midler til reise og opphold kan eventuelt garanteres for av person bosatt i Norge.

 • § 106 annet ledd

  Det er videre som hovedregel et vilkår at søkeren fremlegger dokumentasjon på reise/sykeforsikring som dekker eventuelle utgifter i forbindelse med hjemsendelse av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og akutt sykehusbehandling. Forsikringen skal gjelde for samtlige Schengen-land, og ha en minstedekning på 30 000 Euro. Det skal anmerkes i visumetiketten dersom det er gjort unntak fra kravet om forsikring.

 • § 106 tredje ledd

  Etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet kan besøksvisum gis til søker som nevnt i § 10 annet til fjerde ledd selv om oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse kreves.

 • § 106 fjerde ledd

  Visumpliktig utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen med unntak av utlending som nevnt i § 172 annet ledd, skal gis besøksvisum. Slik utlending er unntatt fra plikten til å betale gebyr, jfr. § 110 siste ledd.

 • § 106 femte ledd

  Reisedokumentet må være gyldig i minst tre måneder ut over det tidsrom utlendingen gis besøksvisum for. Utlending som har tillatelse til opphold i annet land enn hjemlandet, må ha returadgang til oppholdslandet. Returadgangen må gjelde i minst tre måneder ut over det tidsrom utlendingen gis besøksvisum for. Utlendingsdirektoratet kan i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i dette ledd.

 • § 106 sjette ledd

  Visum skal ikke gis når det foreligger bortvisnings- eller utvisningsgrunn, jfr. lovens §§ 27 og 29. For øvrig skal visum gis med mindre utenrikspolitiske, sikkerhetsmessige eller innvandringspolitiske hensyn taler mot det, eller det er grunn til å tvile på det oppgitte formål med reisen eller på riktigheten av de øvrige opplysninger som er gitt. Søkeren skal gjøres kjent med at oversittelse av utreisefristen kan medføre utvisning etter lovens § 29, og at utvisning er til hinder for senere innreise.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo