Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 109. Behandling av søknad om besøksvisum

Den myndighet som mottar søknaden, jfr. § 108 annet ledd, skal påse at den er nøyaktig utfylt og at de nødvendige vedlegg følger søknaden. Vedkommende myndighet skal innhente alle opplysninger om søkeren som antas nødvendige for at saken skal bli så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det kan kreves personlig fremmøte i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Når søknad fremmes for utenriksstasjon i et annet land enn det søkeren er borger av, skal utenriksstasjonen innhente opplysninger om søkerens grunnlag for oppholdet i vedkommende land.

Søkeren må dokumentere sin identitet ved  gyldig reisedokument som kan påføres visum og skal pålegges å dokumentere andre opplysninger som er gitt når dette anses nødvendig. Det skal gjøres påtegning om hvordan søkerens identitet er bekreftet, jfr. også § 129.

Når utenriksstasjonen avgjør søknad om besøksvisum, jfr. § 110 annet ledd, skal det ene eksemplaret av søknaden med stasjonens merknader påført vedtaksdato registreres, oppbevares og eventuelt sendes Utlendingsdirektoratet etter nærmere retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Utenriksdepartementet. Innvilges søknaden, skal dato for utstedelse av visum påføres før oversendelse.

Når utenriksstasjonen ikke selv avgjør søknaden, skal det ene eksemplaret av søknaden med stasjonens merknader sendes Utlendingsdirektoratet til avgjørelse. Dersom saken haster, kan den forelegges Utlendingsdirektoratet pr. telefon eller annen telekommunikasjon. Innrapportering finner sted etter bestemmelsen i fjerde ledd. Avgjørelsen meddeles vedkommende stasjon for videre underretning til søkeren.

Utlendinger med familiepass, jfr. § 98,  kollektivpass, jfr. § 99 eller annet godkjent felles reisedokument gis felles visum. For utlendinger med kollektivpass er det et vilkår at gruppen består av 5 til 50 personer.

Utlendingsdirektoratet kan i enkelttilfeller samtykke i utstedelse av felles visum til personer som har individuelle pass og reiser i gruppe som består av 5 til 50 personer. Slikt visum gis på deltakerlisten, som skal inneholde opplysninger om deltakernes fulle navn, fødselsdato, statsborgerforhold og passnummer.

Utlendingsdirektoratet kan fastsette en annen fremgangsmåte ved behandling av visumsøknader fra bestemte kategorier utlendinger.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo