Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 110. Vedtaksmyndighet og utstedelse av besøksvisum

Når ikke annet er bestemt, avgjøres søknad om visum av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 25 sjette ledd. Utstedelse av visum foretas av norsk utenriksstasjon som er gitt utstedelsesadgang av Utenriksdepartementet. Med Utlendingsdirektoratets godkjenning kan Utenriksdepartementet bestemme at også andre lands utenriksstasjoner skal ha adgang til å utstede norsk visum.

Utenriksdepartementet kan med Utlendingsdirektoratets godkjenning bestemme at norsk utenriksstasjon skal ha myndighet til å avgjøre søknad om besøksvisum og lufthavntransittvisum, generelt eller i nærmere angitte tilfeller. Når det med hjemmel i lovens § 25 sjette ledd er inngått avtale om representasjon i visumsaker med et annet Schengen-land, kan myndighet til å innvilge søknad om besøksvisum og lufthavntransittvisum legges til en utenrikstjeneste tilhørende et annet Schengen-land.

Liste over norske stasjoner som har avgjørelsesmyndighet og/eller utstedelsesadgang, følger som vedlegg 7 til denne forskrift. Liste over andre Schengen-lands utenriksstasjoner som har innvilgelsesmyndighet, følger som vedlegg 8 til denne forskrift.

Søknad om besøksvisum skal som hovedregel forelegges Utlendingsdirektoratet til avgjørelse når utlendingen er flyktning, statsløs eller når det er tvil om statsborgerforholdet. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Når utenriksstasjonen er i tvil om en søknad om besøksvisum skal innvilges eller avslås, jfr særlig §§ 106 femte ledd og 106a, skal søknaden alltid forelegges Utlendingsdirektoratet til avgjørelse. Søknad fra utlending som er utvist fra Norge eller annet nordisk land, eller som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) med henblikk på ikke å tillate innreise, kan bare innvilges av Utlendingsdirektoratet. Nasjonalt visum etter § 106 a kan bare innvilges av Utlendingsdirektoratet.

Utlendingsdirektoratet kan i enkeltsaker og ved fastsettelse av alminnelige retningslinjer instruere norsk utenriksstasjon som er gitt avgjørelsesmyndighet. Dette gjelder ikke der Utenriksdepartementet er tillagt avgjørelsesmyndighet, jfr. § 163. Så vidt mulig skal korrespondanse i enkeltsaker skje direkte mellom utenriksstasjonene og Utlendingsdirektoratet. Alminnelige retningslinjer formidles gjennom Utenriksdepartementet.

Søknad om besøksvisum skal forelegges andre Schengenland til uttalelse når dette følger av retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet.

Visum gis ved påtegning i pass eller annet legitimasjonspapir eller ved særskilt dokument, jfr. lovens § 25 fjerde ledd. Dersom ett eller flere Schengen-land ikke anerkjenner reisedokumentet eller reiser innvending mot utstedelse, jfr. sjette ledd, skal det fremgå av visumet at det ikke er gyldig for disse landene.

Senest samtidig med innlevering av søknad om visum, skal det betales et behandlingsgebyr som fastsatt i forskrift 9. mars 2001 nr 371 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.

 • § 110 første ledd
  Når ikke annet er bestemt, avgjøres søknad om visum av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 25 sjette ledd. Utstedelse av visum foretas av norsk utenriksstasjon som er gitt utstedelsesadgang av Utenriksdepartementet. Med Utlendingsdirektoratets godkjenning kan Utenriksdepartementet bestemme at også andre lands utenriksstasjoner skal ha adgang til å utstede norsk visum.
 • § 110 annet ledd
  Utenriksdepartementet kan med Utlendingsdirektoratets godkjenning bestemme at norsk utenriksstasjon skal ha myndighet til å avgjøre søknad om besøksvisum og lufthavntransittvisum, generelt eller i nærmere angitte tilfeller. Når det med hjemmel i lovens § 25 sjette ledd er inngått avtale om representasjon i visumsaker med et annet Schengen-land, kan myndighet til å innvilge søknad om besøksvisum og lufthavntransittvisum legges til en utenrikstjeneste tilhørende et annet Schengen-land.
 • § 110 tredje ledd
  Liste over norske stasjoner som har avgjørelsesmyndighet og/eller utstedelsesadgang, følger som vedlegg 7 til denne forskrift. Liste over andre Schengen-lands utenriksstasjoner som har innvilgelsesmyndighet, følger som vedlegg 8 til denne forskrift.
 • § 110 fjerde ledd
  Søknad om besøksvisum skal som hovedregel forelegges Utlendingsdirektoratet til avgjørelse når utlendingen er flyktning, statsløs eller når det er tvil om statsborgerforholdet. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Når utenriksstasjonen er i tvil om en søknad om besøksvisum skal innvilges eller avslås, jfr særlig §§ 106 sjette ledd og 106a, skal søknaden alltid forelegges Utlendingsdirektoratet til avgjørelse. Søknad fra utlending som er utvist fra Norge eller annet nordisk land, eller som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) med henblikk på ikke å tillate innreise, kan bare innvilges av Utlendingsdirektoratet. Nasjonalt visum etter § 106 a kan bare innvilges av Utlendingsdirektoratet.
 • § 110 femte ledd
  Utlendingsdirektoratet kan i enkeltsaker og ved fastsettelse av alminnelige retningslinjer instruere norsk utenriksstasjon som er gitt avgjørelsesmyndighet. Dette gjelder ikke der Utenriksdepartementet er tillagt avgjørelsesmyndighet, jfr. § 163. Så vidt mulig skal korrespondanse i enkeltsaker skje direkte mellom utenriksstasjonene og Utlendingsdirektoratet. Alminnelige retningslinjer formidles gjennom Utenriksdepartementet.
 • § 110 sjette ledd

  Søknad om besøksvisum skal forelegges andre Schengenland til uttalelse når dette følger av retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet.

 • § 110 syvende ledd

  Visum gis ved påtegning i pass eller annet legitimasjonspapir eller ved særskilt dokument, jfr. lovens § 25 fjerde ledd. Dersom ett eller flere Schengen-land ikke anerkjenner reisedokumentet eller reiser innvending mot utstedelse, jfr. sjette ledd, skal det fremgå av visumet at det ikke er gyldig for disse landene.

 • § 110 åttende ledd
  Senest samtidig med innlevering av søknad om visum, skal det betales et behandlingsgebyr som fastsatt i forskrift 9. mars 2001 nr 371 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo