Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 93. Transportselskapers kontroll av reisedokumenter

Fører av skip eller luftfartøy, eller transportør som utfører yrkesmessig landtransport av personer, plikter å kontrollere at reisende har gyldig reisedokument, jfr. lovens § 23 tredje ledd.

Ved ombordstigning skal det kontrolleres at reisende har pass eller annet legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument og gyldig for innreise i Norge, herunder at utlending som ikke er unntatt fra visumplikt, jfr. § 105, har gyldig visum.

Politiet skal underrette Utlendingsdirektoratet dersom det ankommer utlending uten gyldig reisedokument, herunder nødvendig visum.

Ansvar etter denne bestemmelsen gjelder ikke ved passering indre Schengen-grense.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo