Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Kapittel 5. Bortvisning og utvisning.

 

 • RegulationAttatchment Bortvisning, jfr. lovens §§ 27, 28 og 31
 • RegulationAttatchment § 118. Vilkår for bortvisning og vedtaksmyndighet
  • RegulationAttatchment § 118 første ledd
   Utlending kan bortvises når de alminnelige vilkår etter lovens §§ 27, 28 og 30 er oppfylt og vedtaket ikke er i strid med lovens § 15.
  • RegulationAttatchment § 118 annet ledd
   Utlending under 20 år som er fast bosatt i et av de øvrige nordiske land og som deltar i gruppereise av begrenset varighet (klassetur, idrettslag o.l.) ledet av en voksen person, skal ikke bortvises etter lovens § 27 første ledd bokstav a selv om vedkommende mangler gyldig pass eller annet godkjent reisedokument.
  • RegulationAttatchment § 118 tredje ledd
   Når formålet med innreisen er gjennomreise på norsk territorium, skal utlending som har oppholdstillatelse eller visum for tilbakereise utstedt av et Schengen-land, ikke bortvises etter lovens § 27 første ledd. Det er et vilkår at utlendingen ikke er utvist fra riket med innreiseforbud som ennå gjelder. Med oppholdstillatelse menes her tillatelse som nevnt i lovens § 34 a første ledd.
  • RegulationAttatchment § 118 fjerde ledd
   Når formålet med innreisen er gjennomreise på norsk territorium, skal utlending som har visum utstedt av et Schengen-land for opphold av mer enn tre måneders varighet, ikke bortvises etter lovens § 27 første ledd bokstav a, c eller d, selv om vedkommende mangler visum for innreise i riket, ikke har tilstrekkelige midler eller ikke kan sannsynliggjøre det oppgitte formålet med oppholdet. Det er et vilkår at utlendingen ikke er utvist fra riket med innreiseforbud som ennå gjelder.
  • RegulationAttatchment § 118 femte ledd
   Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hva som anses som tilstrekkelige midler, jfr. lovens § 27 første ledd bokstav d. Garanti fra tredjemann kan eventuelt godtas i overensstemmelse med retningslinjer gitt i medhold av §§ 19 og 106.
  • RegulationAttatchment § 118 sjette ledd
   Vedtak om bortvisning etter lovens § 27 første ledd bokstav a til i treffes av politimesteren eller den politimesteren bemyndiger, jf lovens § 31 første ledd første punktum. Vedtak om bortvisning etter lovens § 27 første ledd bokstav j treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 31 første ledd annet punktum.
  • RegulationAttatchment § 118 syvende ledd

   Vedtak om bortvisning etter lovens § 28 treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 31 første ledd. Når det ikke er tvil om at vilkårene i lovens § 27 første ledd bokstav a, b, c eller d er oppfylt, treffes vedtak om bortvisning likevel av politimesteren eller den politimesteren bemyndiger frem til utlendingen har oppholdt seg i riket i tre måneder etter utløpet av den visumfrie oppholdstiden eller visumets gyldighetstid.

 • RegulationAttatchment § 119. Bortvisning av asylsøker

  Når vilkåret etter lovens § 27 første ledd bokstav a, jfr. lovens § 28, er oppfylt, skal utlending som har fått avslag på søknad om asyl, jfr. lovens § 17, og som heller ikke gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 8 annet ledd, bortvises på dette grunnlag dersom det er sannsynlig at iverksetting kan finne sted før utlendingen har oppholdt seg i riket i seks måneder.

  For øvrig skal utlending som nevnt i første ledd bortvises etter lovens § 27 første ledd bokstav c, jfr. lovens § 28, dersom det er sannsynlig at iverksetting kan finne sted før utlendingen har oppholdt seg i riket i tre måneder. Utlending som har søkt asyl, anses for å ha hatt til hensikt å ta opphold ut over tre måneder, jfr. lovens § 6 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 120. Iverksetting av vedtak om bortvisning

  Vedtak om bortvisning iverksettes i overensstemmelse med bestemmelsene i lovens §§ 39, 40 og 41.

  Vedtak om bortvisning iverksettes uten unødig opphold. Når det foretas bortvisning på internordisk grense, skal politiet så vidt mulig underrette nærmeste politimyndighet i det nordiske land bortvisningen skjer til.

 • RegulationAttatchment Utvisning, jfr. lovens §§ 29, 30 og 31
 • RegulationAttatchment § 121. Vilkår for utvisning, vedtaksmyndighet og klage

  Utlending kan utvises når de alminnelige vilkår etter lovens §§ 29 og 30 er oppfylt og vedtaket ikke er i strid med lovens § 15.

  Vedtak om utvisning treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 31 første ledd.

  Utlendingsdirektoratets vedtak kan påklages til Utlendingsnemnda, jfr. lovens § 38 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 122. Varighet og innhold av utvisning

  Gyldig arbeidstillatelse, oppholdstillatelse og bosettingstillatelse opphører å gjelde når vedtak om utvisning er endelig.

  Utvisning er til hinder for senere innreise i riket, jfr. lovens § 29 fjerde ledd. Innreiseforbudet gjøres som hovedregel varig.

  Når forholdet som ligger til grunn for utvisningen ikke er så alvorlig at adgang til riket bør nektes for alltid, kan innreiseforbudet gjøres tidsbegrenset, men som hovedregel ikke for kortere tidsrom enn to år. Ved vurderingen legges også vekt på utlendingens personlige og familiemessige forhold.

 • RegulationAttatchment § 123. Iverksetting av vedtak om utvisning
  • RegulationAttatchment § 123 første ledd
   Vedtak om utvisning iverksettes i samsvar med bestemmelsene i lovens §§ 39, 40 og 41.
  • RegulationAttatchment § 123 annet ledd
   Før vedtak om utvisning iverksettes, skal politiet ta fingeravtrykk og fotografi av utlendingen etter bestemmelser gitt i eller i medhold av straffeprosesslovens § 160 og påtaleinstruksens § 11-2.
  • RegulationAttatchment § 123 tredje ledd

   Den som er vedtatt utvist, skal gjøres kjent med vedtakets innreiseforbud og at overtredelse av innreiseforbudet er straffbart, jfr. lovens § 47 første ledd bokstav a og straffelovens § 342 første ledd. Når utvisningen medfører innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS) med henblikk på ikke å tillate innreise, skal utlendingen gjøres kjent med at innreiseforbudet gjelder alle Schengen-land med mindre myndighetene i det enkelte  land gir særskilt tillatelse til innreise.

 • RegulationAttatchment § 124. Adgang til riket før utløpet av toårsfristen

  Når det etter lovens § 29 fjerde ledd er fastsatt et innreiseforbud for minst to år, kan en søknad om adgang til riket før to er gått, bare innvilges når det foreligger sterke rimelighetsgrunner, og som regel bare for kortvarig besøk.

  Søknaden sendes via norsk utenriksstasjon til Utlendingsdirektoratet til avgjørelse, jfr. lovens § 31 første ledd.

 • RegulationAttatchment Saksbehandlingsregler i bortvisnings- og utvisningssaker, jfr. lovens § 59
 • RegulationAttatchment § 125. Saksbehandlingsregler i bortvisnings- og utvisningssaker

  Politiet skal gi utlending som vurderes bortvist eller utvist, veiledning om de rettigheter som følger av lovens § 34 og om nødvendig sørge for at tolk blir tilkalt, jfr. lovens § 33.

  Vedtak om bortvisning eller utvisning skal grunngis i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

  Underretning skal skje på et språk utlendingen forstår. Vedkommende skal gjøres kjent med forvaltningslovens § 27 tredje ledd, og det skal fremgå av påtegningen at slik underretning er gitt.

  Vedtak om bortvisning eller utvisning skal anmerkes i utlendingens pass eller annet reisedokument, med mindre det er grunn til å anta at dette kan utsette innehaveren av reisedokumentet for straff eller andre sanksjoner i hjemlandet eller i det land vedkommende bortvises eller utvises til, eller det for øvrig synes urimelig overfor utlendingen.

 • RegulationAttatchment § 126. Særlige saksbehandlingsregler ved utvisning av straffedømt utlending
  • RegulationAttatchment § 126 første ledd
   Eventuelt vedtak om utvisning bør treffes snarest mulig etter at rettskraftig straffedom foreligger eller fullbyrding av en dom er påbegynt, jfr. straffeprosesslovens § 453, og fortrinnsvis ikke senere enn at vedtaket kan iverksettes samtidig med løslatelse eller overføring til straffullbyrdelse i annet land. Dersom vedtak om utvisning ikke er iverksatt ett år etter at Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda sist har vurdert saken, skal politiet varsle Utlendingsdirektoratet før iverksetting finner sted. Direktoratet skal i så fall av eget tiltak vurdere om grunnlaget for utvisningsvedtaket fortsatt er til stede.
  • RegulationAttatchment § 126 annet ledd
   Når vedtak om utvisning ikke blir truffet fordi vernet etter lovens § 15 første ledd, jfr. siste ledd, kommer til anvendelse, skal utlendingen underrettes om dette og om at saken vil bli vurdert på et senere tidspunkt. Utlendingsdirektoratet må treffe et eventuelt vedtak om utvisning senest ett år etter løslatelse.
  • RegulationAttatchment § 126 tredje ledd
   Fengselsmyndighetene underrettes når utvisningssak er reist og når det er truffet vedtak om utvisning. I god tid før løslatelse skal finne sted, skal fengselsmyndighetene underrette det politikammer som har hatt saken til behandling, om tidspunktet for løslatelsen.
 • RegulationAttatchment § 127. Plikt til å gi underretning

  Politiet skal underrette Utlendingsdirektoratet når vedtak om bortvisning eller utvisning er iverksatt.

 • RegulationAttatchment § 127 a. Oversending av opplysninger (unntak fra taushetsplikt)

  Ved oversending av opplysninger i medhold av lovens § 34 a kan det opplyses om en persons fulle navn, fødselsdato og statsborgerforhold.

 • RegulationAttatchment § 127 b. Oversending av opplysninger i sak om visum (unntak fra taushtsplikt)

  Ved underretning til øvrige Schengen-land om utstedelse av nasjonalt visum, jfr. § 106 a, kan det i medhold av lovens § 34 a, i tillegg til opplysninger nevnt i § 127 a, oversendes opplysninger om:

  a)    sted og dato for visumutstedelsen,

  b)    grunner for visumutstedelsen.

  Ved underretning til øvrige Schengen-land om annullering eller inndragning av visum, og ved reduksjon av visumets gyldighetstid kan det i medhold av lovens § 34 a, i tillegg til opplysninger nevnt i § 127 a, oversendes opplysninger om:

  a)    reisedokumentets art og nummer,

  b)    visummerkets nummer,

  c)    visumkategori,

  d)    sted og dato for visumutstedelsen,

  e)    dato og grunner for annullering, inndragning eller reduksjon av gyldighetstid.

  Når et Schengen-land har bedt om samråd før visum utstedes kan det i medhold av lovens § 34 a, i tillegg til opplysninger nevnt i § 127 a, oversendes opplysninger om:

  a)    angivelse av den utenriksstasjon søknaden er fremlagt for,

  b)    tidligere statsborgerskap,

  c)    type og nummer på de reisedokumenter som er fremlagt, samt utstedelsesdato og gyldighetstid,

  d)    oppholdets varighet og formål,

  e)    datoer for reisen,

  f)     søkers bosted, yrke og arbeidsgiver,

  g)    opplysninger fra andre Schengen-land, særlig om tidligere søknader til eller opphold på et Schengen-lands territorium,

  h)    hvilken grense søkeren har til hensikt å passere ved innreise til Schengen-territoriet,

  i)     andre opplysninger av betydning for utenriksstasjonen (f. eks. om ektefelle og mindreårige barn som reiser sammen med søkeren, tidligere visa  utstedt til søkeren eller visumsøknader knyttet til samme bestemmelsessted)

 • RegulationAttatchment § 127 c. Oversending av opplysninger i sak om oppholdstillatelse til utlending som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) ( unntak fra taushetsplikt)

  Når det vurderes å utstede oppholdstillatelse til utlending som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) med henblikk på  ikke å tillate innreise, eller når utlending som har gyldig oppholdstillatelse utstedt av et Schengen-land er innmeldt i SIS med henblikk på  ikke å tillate innreise, og det i denne forbindelse skal være samråd mellom berørte land, kan det i medhold av lovens § 34 a, i tillegg til opplysninger nevnt i § 127 a, oversendes opplysninger om:

  a)    vedtakstype,

  b)    hvilken myndighet som har fattet vedtaket,

  c)    dato for vedtaket,

  d)    dato for forkynnelse,

  e)    iverksettelsesdato,

  f)     vedtakets varighet,

  g)    årsak til at personen er uønsket på det innmeldende lands territorium.

 • RegulationAttatchment § 127 d. Oversending av opplysninger i sak om asyl (unntak fra taushetsplikt)

  Ved behandling av sak om asyl kan det i medhold av lovens § 34 a, i tillegg til opplysninger nevnt i § 127 a, oversendes opplysninger om:

  a)    søkers eventuelle tidligere navn, aliasnavn, fødested og tidligere statsborgerskap,

  b)    legitimasjons- og reisedokumenter,

  c)    andre opplysninger som er nødvendige for å kunne fastslå asylsøkerens identitet,

  d)    oppholdssteder og reiseruter,

  e)    oppholdstillatelser eller visa utstedt av Schengen-land,

  f)     stedet der asylsøknaden er innlevert,

  g)    eventuell dato for tidligere asylsøknad, dato for fremsetting av foreliggende asylsøknad, opplysning om hvor langt saksbehandlingen er kommet og innholdet av det vedtak som er truffet,

  h)    de grunner asylsøkeren har anført i søknaden,

  i)     begrunnelse for vedtak i saken.

  Oversending av opplysninger som nevnt i første ledd kan bare finne sted når dette er nødvendig for å avgjøre hvilket land som skal ha ansvaret for behandlingen av asylsøknaden, for å kunne behandle søknaden, eller for å kunne oppfylle andre forpliktelser. For oversending av opplysninger som nevnt i første ledd bokstav h og i er det i tillegg et vilkår at asylsøkeren har samtykket til slik oversending.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo