Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser.
 • RegulationAttatchment Særregler for arbeidstillatelse, oppholdstillatelse og bosettingstillatelse av hensyn til rikets sikkerhet, jfr. lovens § 43 første ledd
 • RegulationAttatchment § 148. Særregler av hensyn til rikets sikkerhet

  Arbeidstillatelse til utlending for stilling som kan gi kjennskap til spørsmål av betydning for landets forsvar eller sivile beredskap eller som for øvrig er av sikkerhetsmessig betydning, skal bare gis etter at de sikkerhetsmessige forhold er nærmere vurdert. Dersom arbeidstillatelse gis, kan det settes begrensninger eller vilkår for tillatelsen. Forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet § 3-3 får anvendelse. 

  Oppholdstillatelse kan avslås eller det kan settes begrensninger eller vilkår dersom oppholdet kan medføre kjennskap til forhold som nevnt i første ledd. Tilsvarende gjelder dersom oppholdet av andre grunner kan medføre en sikkerhetsrisiko.

  Dersom det er grunn til å anta at utlending som har rett til bosettingstillatelse, jfr. lovens § 12, vil ta arbeid ved virksomhet som nevnt i første ledd, kan det settes som begrensning i bosettingstillatelsen at slik stilling ikke tiltres.

 • RegulationAttatchment § 149. Vedtaksmyndighet

  Utlendingsdirektoratet treffer vedtak i sak etter § 148 etter å ha innhentet uttalelse fra Forsvarsstaben og Politiets sikkerhetstjeneste.

 • RegulationAttatchment Plikt til å gi melding, jfr. lovens § 45
 • RegulationAttatchment § 150. Overnattingssteder

  Den som driver hotell, pensjonat, losjihus, leirplass o. l. skal føre fortegnelse over alle som overnatter, jfr. lovens § 45 første ledd bokstav a. Fortegnelsen skal inneholde opplysninger om gjestens navn, fødselsdato, stilling, bopel, statsborgerforhold og ankomstdato, jfr. lovens § 45 annet ledd. Dersom gjesten reiser sammen med barn under 18 år, skal barnas navn og fødselsdato anmerkes. Gjesten skal personlig fylle ut og undertegne et erklæringsskjema der opplysningene nevnt i annet punktum fremgår. Identiteten skal kontrolleres ved fremvisning av gyldig legitimasjon. For andre enn nordiske statsborgere kreves reisedokument. Reisedokumentets type og nummer skal anmerkes i fortegnelsen.

  Bestemmelsene i første ledd tredje til sjuende punktum gjelder ikke deltagere i gruppereiser.

  Politimesteren eller den politimesteren bemyndiger skal godkjenne måten fortegnelsen føres på og skal til enhver tid ha adgang til gjennomsyn av fortegnelsen.

  Politiet skal gis melding om alle utenlandske overnattingsgjester, med unntak av nordiske statsborgere. Meldingen skal være i samsvar med den førte fortegnelse og skal sendes politiet så snart som mulig etter utlendingens ankomst.

  Meldinger politiet mottar etter tredje ledd oppbevares i minst ett år.

 • RegulationAttatchment § 151. Sikkerhets- eller beredskapsmessige hensyn

  Når sikkerhets- eller beredskapsmessige hensyn tilsier det, kan Justisdepartementet bestemme at enhver som lar utlending overnatte hos seg, skal gi melding om dette til politiet, jfr. lovens § 45 første ledd bokstav a. Ordningen kan iverksettes for hele riket eller for nærmere angitt politidistrikt. Meldeplikten skal ikke gjelde nordisk statsborger.

 • RegulationAttatchment § 152. Plikt til å gi forhåndsmelding for fører av luftfartøy eller skip

  Fører av luftfartøy som kommer fra eller går til utlandet skal ved ankomst og avreise etter anmodning gi politiet fortegnelse over reisende, herunder eventuelle blindpassasjerer, og mannskap, jfr. lovens § 45 første ledd bokstav b. Fortegnelsen skal inneholde de samme opplysninger som passasjerlisten, jfr. lovens § 45 annet ledd.

  Fører av skip som skal passere grensen på vei til norsk havn, skal gi politiet fortegnelse over reisende, herunder eventuelle blindpassasjerer, og mannskap, jfr. lovens § 45, første ledd bokstav c. Fortegnelsen skal gis på formularer som er godkjent av norske myndigheter, jfr. § 45 annet ledd. Fortegnelsen skal om mulig gis 24 timer før ankomst til indre farvann. Med ”indre farvann” menes alt farvann som ligger innenfor grunnlinjen.

  Fører av skip som skal passere grensen på vei fra norsk havn skal gi melding til politiet om tidspunktet for avgang og gi fortegnelsen som nevnt i annet ledd første punktum.

  Med «skip» i annet og tredje ledd menes alle fartøyer med følgende unntak:

  a)    norske og utenlandske fartøyer med største lengde under 24 meter med unntak av turistskip (cruiseskip), 

  b)    ferger som trafikkerer i direkte regelmessig rute mellom Norge og et Schengen-land,

  c)    lystfartøyer som kommer direkte fra annet Schengen-land,

  d)    turistskip (cruiseskip) som kommer fra eller reiser til annet Schengen-land,

  e)    servicefartøyer i offshorenæringen som ikke kommer fra eller reiser til utenlandsk havn,

  f)     militære fartøyer,

  g)    norske fiskefartøyer.

  Politiet kan etter avtale med andre offentlige myndigheter bestemme at føreren av luftfartøy eller skip skal levere fortegnelsen til disse myndighetene som gir den videre til politiet.

  • RegulationAttatchment § 152 første ledd

   Fører av luftfartøy som kommer fra eller går til utlandet skal etter at innsjekking er avsluttet etter anmodning gi politiet fortegnelse over reisende, herunder eventuelle blindpassasjerer, og mannskap, jf. lovens § 45 første ledd bokstav b. Fortegnelsen skal inneholde de samme opplysninger som passasjerlisten, jf. lovens § 45 annet ledd.  

  • RegulationAttatchment § 152 annet ledd

   Fører av skip som skal passere grensen på vei til norsk havn skal gi politiet fortegnelse over reisende, herunder eventuelle blindpassasjerer, og mannskap, jf. lovens § 45 første ledd bokstav c. Fortegnelsen skal gis på formularer som er godkjent av norske myndigheter, jf. § 45 annet ledd. Fortegnelsen skal om mulig gis 24 timer før ankomst til indre farvann. Med ”indre farvann” menes alt farvann som ligger innenfor grunnlinjen.

  • RegulationAttatchment § 152 tredje ledd

   Fører av turistskip (cruiseskip) eller eventuelt skipsagenten skal sende skipets rute (seilingsplan) og cruisets program til politiet senest 24 timer før skipet forlater havnen og før det anløper hver enkelt havn på medlemsstatenes territorium.

  • RegulationAttatchment § 152 fjerde ledd

   Fører av skip som skal passere grensen på vei fra norsk havn skal gi melding til politiet om tidspunktet for avgang og gi fortegnelsen som nevnt i annet ledd første punktum.

  • RegulationAttatchment § 152 femte ledd

   Følgende fartøyer kan unntas fra bestemmelsen i annet og fjerde ledd:

  • RegulationAttatchment § 152 sjette ledd

   Politiet kan etter avtale med andre offentlige myndigheter bestemme at føreren av luftfartøy eller skip skal levere fortegnelsen til disse myndighetene som gir den videre til politiet.

 • RegulationAttatchment § 153. Arbeidsgiver

  Den som tar utlending, med unntak av nordisk statsborger, i sin tjeneste eller gir slik utlending lønnet arbeid, skal melde dette til politiet før arbeidet begynner, jfr. lovens § 45 første ledd bokstav d.

  Meldingen skal gis til politiet i det distrikt der utlendingen har sitt faste opphold. Meldingen skal inneholde opplysninger om utlendingens navn, fødselsdato, adresse og statsborgerforhold og om arbeidet.

  Politiet undersøker om utlendingen har nødvendig arbeidstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 154. Arbeids- og velferdsetaten

  Arbeids- og velferdsetaten skal gi melding til politiet om utlendinger, med unntak av nordiske statsborgere, som søker eller får arbeid, jfr. lovens § 45 første ledd bokstav e.

  Meldingen skal gis til politiet i det distrikt der utlendingen har sitt faste opphold den dag vedkommende søkte om eller ble tildelt arbeid. Meldingen skal inneholde opplysninger om utlendingens navn, fødselsdato, adresse og statsborgerforhold, og om det arbeid som er søkt eller blitt tildelt.

  Politiet undersøker om utlendingen har nødvendig arbeidstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 155. (opphevet, jf FOR-2005-07-01-799)

 • RegulationAttatchment § 156. Utdanningsinstitusjoner

  Når politiet ber om det, skal utdanningsinstitusjon gi politiet fortegnelse over utenlandske elever eller studenter, jfr. lovens § 45 første ledd bokstav g.

  Fortegnelsen skal inneholde opplysninger om utlendingens navn, fødselsdato, adresse og statsborgerforhold, jfr. lovens § 45 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 157. Annen offentlig myndighet

  Offentlig myndighet skal etter anmodning gi utlendingsmyndighetene opplysninger om utlendingers navn og adresse til bruk i sak etter loven, uten hinder av taushetsplikt i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 8-8 og lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 6-7, jfr. lovens § 45 første ledd bokstav h.

 • RegulationAttatchment Transportselskapers ansvar for utgifter m.v., jfr. lovens §§ 46 tredje ledd og 59
 • RegulationAttatchment § 158. Transportselskapers ansvar for utgifter m.v.

  Når utlending som er kommet med skip eller luftfartøy, eller som er brakt til riket av transportør som utfører yrkesmessig landtransport av personer, blir bortvist etter lovens §§ 27, 28 eller 57, plikter transportmiddelets eier eller leier, og på dennes vegne dets fører eller agent i riket, enten å ta utlendingen om bord igjen, på annen måte bringe utlendingen ut av riket, eller å dekke utgifter som måtte bli påført det offentlige ved at utlendingen føres ut, jfr. lovens § 46 tredje ledd.

  På samme måte foreligger plikt til å ta om bord og dekke utgifter til eskorte av utlendingen ut av riket når politiet finner dette nødvendig, jfr. lovens § 46 tredje ledd. Vurderingen av behovet for eskorte foretas etter bestemmelsene i § 144. Transportøren skal dekke alle utgifter forbundet med eskorten, herunder utgifter til reise, kost, losji, lønn og eventuell overtid.

  Ansvar etter første og annet ledd gjelder når vedtak om bortvisning av asylsøker kan iverksettes innenfor de frister som fremgår av § 119. For øvrig gjelder ansvaret bare når bortvisningsvedtak kan iverksettes innenfor fristen i § 119 annet ledd.

  Ansvar  etter første og annet ledd gjelder ikke ved innreise over indre Schengen-grense.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om utgiftsdekning etter denne paragraf.

 • RegulationAttatchment Diplomater m.v., jfr. lovens § 48 annet ledd
 • RegulationAttatchment § 159. Arbeid og opphold for diplomater m.v. og utlendinger som er i privat tjeneste hos dem, jfr. kapittel 1 og 2

  Med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat, er utlending tilknyttet diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, ansatte i mellomstatlige organisasjoner og oppdragstakere for mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer unntatt fra kravene etter §§ 6 og 7 om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse. Det er et vilkår at vedkommende er tilmeldt og akseptert av Utenriksdepartementet, eventuelt annen norsk myndighet. Det gis ikke tillatelse til annet arbeid i tillegg til dette arbeidsforholdet.

  Bestemmelsene i første ledd gjelder også for utlending som er hjelpepersonale ved diplomatisk eller konsulær stasjon eller i privat tjeneste hos utlending som nevnt i første ledd.

 • RegulationAttatchment § 160. Arbeid og opphold for ektefelle eller samboer og barn av utlending som nevnt i § 159, jfr. kapittel 1 og 2

  Ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending som nevnt i § 159 første ledd er unntatt fra kravet etter § 7 om oppholdstillatelse når vedkommende er tilmeldt og akseptert av Utenriksdepartementet, eventuelt annen norsk myndighet.

  Arbeidstillatelse kan gis etter følgende regler:

  1)    Vilkårene i § 2 første ledd nr. 1 og 2 og tredje ledd gjelder. Ved ervervsvirksomhet må tillatelse foreligge fra vedkommende myndighet i henhold til øvrig lovgivning. Arbeidstillatelsen skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted.

  2)    Bestemmelsene i §§ 10 - 17 får anvendelse med følgende unntak og presiseringer:

  a)    søknad kan fremmes fra riket, jfr. § 10,

  b)    dokumentasjon av status, ved erklæring fra Utenriksdepartementet, må fremlegges i forbindelse med søknaden, jfr. § 11,

  c)    når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknaden, jfr. § 13,

  d)    arbeidstillatelse gis ikke ut over varigheten av hovedpersonens ansettelsesforhold ved stasjonen eller organisasjonen, jfr. § 15.

  3)    Tillatelsen er begrenset og danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.

  Ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending ansatt i mellomstatlig organisasjon, eller som er oppdragstaker for mellomstatlig organisasjon eller konvensjonsorgan, skal såfremt de skal oppholde seg i riket ut over tre måneder fra innreise, senest innen én uke etter innreise melde seg for registrering for politiet i oppholdsdistriktet.

  Ektefelle eller samboer, jfr. § 23 første ledd bokstav a og b, og barn, jfr. § 23 første ledd bokstav c og e, av utlending som nevnt i § 159 annet ledd, kan gis oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse i medhold av lovens § 8 annet ledd når sterke menneskelige hensyn taler for det. Det er en forutsetning at underhold og bolig er sikret etter bestemmelsene i §§ 25 og 20. Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i annet ledd nr. 1 er oppfylt. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse og gis ikke ut over varigheten av hovedpersonens ansettelsesforhold.

  • RegulationAttatchment § 160 første ledd

   Ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending som nevnt i § 159 første ledd er unntatt fra kravet etter § 7 om oppholdstillatelse når vedkommende er tilmeldt og akseptert av Utenriksdepartementet, eventuelt annen norsk myndighet.

  • RegulationAttatchment § 160 annet ledd

   Arbeidstillatelse kan gis etter følgende regler:

   • RegulationAttatchment § 160 annet ledd nr 1

    1) Vilkårene i § 2 første ledd nr. 1 og 2 og tredje ledd gjelder. Ved ervervsvirksomhet må tillatelse foreligge fra vedkommende myndighet i henhold til øvrig lovgivning. Arbeidstillatelsen skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted.

   • RegulationAttatchment § 160 annet ledd nr 2

    2) Bestemmelsene i §§ 10 - 17 får anvendelse med følgende unntak og presiseringer:

    a) søknad kan fremmes fra riket, jfr. § 10,
    b) dokumentasjon av status, ved erklæring fra Utenriksdepartementet, må fremlegges i forbindelse med søknaden, jfr. § 11,
    c) når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknaden, jfr. § 13,
    d) arbeidstillatelse gis ikke ut over varigheten av hovedpersonens ansettelsesforhold ved stasjonen eller organisasjonen, jfr. § 15.

   • RegulationAttatchment § 160 annet ledd nr 3

    3) Tillatelsen er begrenset og danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.

  • RegulationAttatchment § 160 tredje ledd

   Ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending ansatt i mellomstatlig organisasjon, eller som er oppdragstaker for mellomstatlig organisasjon eller konvensjonsorgan, skal såfremt de skal oppholde seg i riket ut over tre måneder fra innreise, senest innen én uke etter innreise melde seg for registrering for politiet i oppholdsdistriktet.

  • RegulationAttatchment § 160 fjerde ledd

   Ektefelle eller samboer, jfr. § 23 første ledd bokstav a og b, og barn, jfr. § 23 første ledd bokstav c og e, av utlending som nevnt i § 159 annet ledd, kan gis oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse i medhold av lovens § 8 annet ledd når sterke menneskelige hensyn taler for det. Det er en forutsetning at underhold og bolig er sikret etter bestemmelsene i §§ 25 og 20. Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i annet ledd nr. 1 er oppfylt. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse og gis ikke ut over varigheten av hovedpersonens ansettelsesforhold.

 • RegulationAttatchment § 161. Grensepassering og grensekontroll, jfr. kapittel 4

  Meldepliktreglene etter § 82 ved grensepassering gjelder ikke for militærpersonell som omhandlet i § 162 annet og tredje ledd som kommer med militært luftfartøy tilhørende medlemsstat i NATO til norsk militær flyplass. Flygningen må være klarert i samsvar med Regler 1. april 1965 om adgang til opphold i norsk luftterritorium for militære luftfartøyer tilhørende andre NATO-land under fredsforhold.

  Bestemmelsene i § 85 om inn- og utreise over godkjent grenseovergangssted gjelder ikke for utlending som omhandlet i § 162 annet og tredje ledd, og som kommer til eller reiser fra riket over norsk militær flyplass med militært luftfartøy tilhørende medlemsstat i NATO.

  Utlending som nevnt i § 159 første ledd og § 160 første ledd kan ikke pålegges å fylle ut innreisekort, jfr. § 89, når hovedpersonen kan forevise identitetskort utstedt av Utenriksdepartementet.

 • RegulationAttatchment § 162. Pass, jfr. kapittel 4

  I stedet for pass, jfr. § 94, kan godtas gyldig legitimasjonsdokument utstedt av vedkommende internasjonale organisasjon til følgende personer:

  a)    representant til De Forente Nasjoner (FN),

  b)    tjenestemann fast ansatt i FN eller i FNs særorganisasjoner,

  c)    dommer i Den internasjonale domstol eller tjenestemann ved denne domstols sekretariat,

  d)    annen person som opptrer på FNs særorganisasjoners eller Domstolens vegne,

  e)    utlending med FN Laissez Passer reisedokument utferdiget i henhold til særskilt avtale med FN,

  f)     tjenestemann eller annen representant for Det europeiske fellesskap (EF).

  For militærpersonell tilhørende medlemsstat i NATO, herunder militærpersonell tilknyttet et alliert hovedkvarter på tjenesteoppdrag, kan i stedet for pass godtas personlig identitetskort sammen med individuell eller kollektiv reiseordre. Identitetskortet må være utstedt av senderstaten og inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, grad, eventuelt tjenestenummer og fotografi av innehaveren. Reiseordren må være utstedt av vedkommende myndighet i senderstaten eller i NATO og bekrefte enkeltpersonens eller gruppens status som medlem eller som medlemmer av en styrke, og den reise det er gitt ordre om.

  For medlemmer av amerikanske, kanadiske og britiske militære styrker stasjonert i Europa kan i stedet for pass godtas følgende legitimasjonsdokumenter:

  a)    amerikansk "US Armed Forces Identification Card" eller "Armed Forces Of The United States"-kort, begge påført "Geneva Conventions Identification Card", utstedt av enten Department Of The Air Force, Department Of The Navy, Department Of The Army eller Department Of The Marine Corps, sammen med særskilt "travel order" eller "movement order" (reisetillatelse) fra vedkommende militære avdeling,

  b)    kanadisk "Identification Card" utstedt av Department of National Defence, sammen med "Canadian Armed Services Leave Form" (permisjonsseddel) fra vedkommende militære avdeling,

  c)    britisk "Identity Card" utstedt av vedkommende våpengren sammen med særskilt "travel order" eller "movement order" fra vedkommende militære avdeling.

  • RegulationAttatchment § 162 første ledd

   I stedet for pass, jfr. § 94, kan godtas gyldig legitimasjonsdokument utstedt av vedkommende internasjonale organisasjon til følgende personer:

  • RegulationAttatchment § 162 annet ledd

   For militærpersonell tilhørende medlemsstat i NATO, herunder militærpersonell tilknyttet et alliert hovedkvarter på tjenesteoppdrag, kan i stedet for pass godtas personlig identitetskort sammen med individuell eller kollektiv reiseordre. Identitetskortet må være utstedt av senderstaten og inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, grad, eventuelt tjenestenummer og fotografi av innehaveren. Reiseordren må være utstedt av vedkommende myndighet i senderstaten eller i NATO og bekrefte enkeltpersonens eller gruppens status som medlem eller som medlemmer av en styrke, og den reise det er gitt ordre om.

  • RegulationAttatchment § 162 tredje ledd

   For medlemmer av amerikanske, kanadiske og britiske militære styrker stasjonert i Europa kan i stedet for pass godtas følgende legitimasjonsdokumenter:

   • RegulationAttatchment § 162 tredje ledd bokstav a

    a) amerikansk "US Armed Forces Identification Card" eller "Armed Forces Of The United States"-kort, begge påført "Geneva Conventions Identification Card", utstedt av enten Department Of The Air Force, Department Of The Navy, Department Of The Army eller Department Of The Marine Corps, sammen med særskilt "travel order" eller "movement order" (reisetillatelse) fra vedkommende militære avdeling,

   • RegulationAttatchment § 162 tredje ledd bokstav b

    b) kanadisk "Identification Card" utstedt av Department of National Defence, sammen med "Canadian Armed Services Leave Form" (permisjonsseddel) fra vedkommende militære avdeling,

   • RegulationAttatchment § 162 tredje ledd bokstav c

    c) britisk "Identity Card" utstedt av vedkommende våpengren sammen med særskilt "travel order" eller "movement order" fra vedkommende militære avdeling.

 • RegulationAttatchment § 163. Visum, jfr. kapittel 4

  Utlending som nevnt i § 159 første ledd og § 160 første ledd og utlending som kommer til riket i offentlig oppdrag, må ha visum dersom visumplikt består mellom Norge og den stat utlendingen representerer og det ellers ikke er gjort spesielle unntak. Liste over diplomater og tjenestemenn som er unntatt fra visumplikten følger som vedlegg 11 til denne forskrift.

  Utlending som nevnt i første ledd kan gis visum av Utenriksdepartementet eller utenriksstasjon etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Utenriksdepartementet.

  Unntatt fra visumplikt er utlending som nevnt i § 162 første og annet ledd og deres ektefelle eller samboer og forsørgede barn, og utlending som nevnt i § 162 tredje ledd. Unntatt fra visumplikt er også militært personell som skal stasjoneres, eller delta i øvelser, på norsk territorium med hjemmel i Partnerskap for Fred-avtalen.

 • RegulationAttatchment § 164. Bortvisning og utvisning, jfr. kapittel 5

  Vedtak om bortvisning av utlending med diplomatpass treffes av Utlendingsdirektoratet i samråd med Utenriksdepartementet.

  Lovens bestemmelser om utvisning kommer ikke til anvendelse overfor utlendinger som har eller er tilstått diplomatisk immunitet. Vedtak om at en diplomatisk eller konsulær tjenestemann er persona non grata eller at et hvilket som helst annet medlem av den diplomatiske stasjons personale eller av den konsulære stab ikke er akseptabel, treffes av Utenriksdepartementet. Vedtak om utvisning av annen utlending med diplomatpass treffes av Utlendingsdirektoratet i samråd med Utenriksdepartementet.

 • RegulationAttatchment Kontinentalsokkelen, jfr. lovens § 49 første og annet ledd
 • RegulationAttatchment § 165. Flyttbare innretninger

  Utlending som akter å ta arbeid på flyttbar innretning som nyttes på den norske del av kontinentalsokkelen, er unntatt fra kravene etter §§ 6 og 7 om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse for så vidt gjelder arbeidet og oppholdet på innretningen.

  Flyttbar innretning som er knyttet til fast innretning, og flyttbar innretning som er gått over i permanent produksjonsfase, anses som fast innretning, jfr. § 166.

  Før utlendingens innreise i riket skal arbeidsgiver gi melding om arbeidsforholdet på fastsatt skjema til det politikammer som har det politimessige ansvar for vedkommende område av kontinentalsokkelen. For visumpliktig utlending gjelder bestemmelsene i §§ 106 flg. Før arbeidet tiltres og senest innen én uke etter innreisen må utlendingen melde seg for registrering ved politikammer som nevnt.

  Utlending som nevnt i første ledd kan etter søknad gis oppholdstillatelse for opphold på norsk landterritorium for inntil seks måneder av gangen, men ikke ut over varigheten av arbeidsforholdet. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 166. Faste innretninger

  Utlending som akter å ta arbeid på norsk eller utenlandsk fast innretning som nyttes på den norske del av kontinentalsokkelen eller på fast innretning som er tilknyttet den norske del av kontinentalsokkelen, må ha arbeidstillatelse, jfr. § 6. Det samme gjelder utlending som akter å ta arbeid på innretning som nevnt i § 165 annet ledd.

  Arbeidstillatelse kan gis til søker som

  a)    er nevnt i § 3 annet ledd bokstav a. Tillatelsen kan fornyes. Den danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse, eller

  b)    er nevnt i § 5 tredje ledd bokstav b, når arbeidsforholdet er av inntil tre måneders varighet.

  Tillatelsen skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted. Det er en forutsetning at vilkårene etter § 2 første og tredje ledd er oppfylt. Bestemmelsene i §§ 10 - 17 gjelder så langt de passer og slik at søknaden innleveres til det politikammer som har det politimessige ansvar for vedkommende område av kontinentalsokkelen.

  Når utlending som er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse etter § 8 tredje ledd bokstav c tilkalles, skal melding etter § 52 gis til politikammer som nevnt i tredje ledd.

  Arbeidsgiver i riket kan likeledes søke tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset oppdrag (gruppearbeidstillatelse). Bestemmelsene i §§ 26 flg. får anvendelse, men slik at søknad fremmes for den myndighet Arbeidsdirektoratet har fastsatt.

  Tillatelse til søker som nevnt i annet ledd bokstav a og femte ledd gir rett til opphold på norsk landterritorium.

  • RegulationAttatchment § 166 første ledd

   Utlending som akter å ta arbeid på norsk eller utenlandsk fast innretning som nyttes på den norske del av kontinentalsokkelen eller på fast innretning som er tilknyttet den norske del av kontinentalsokkelen, må ha arbeidstillatelse, jfr. § 6. Det samme gjelder utlending som akter å ta arbeid på innretning som nevnt i § 165 annet ledd.

  • RegulationAttatchment § 166 annet ledd

   Arbeidstillatelse kan gis til søker som

  • RegulationAttatchment § 166 tredje ledd

   Tillatelsen skal knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted. Det er en forutsetning at vilkårene etter § 2 første og tredje ledd er oppfylt. Bestemmelsene i §§ 10 - 17 gjelder så langt de passer og slik at søknaden innleveres til det politikammer som har det politimessige ansvar for vedkommende område av kontinentalsokkelen.

  • RegulationAttatchment § 166 fjerde ledd

   Når utlending som er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse etter § 8 tredje ledd bokstav c tilkalles, skal melding etter § 52 gis til politikammer som nevnt i tredje ledd.

  • RegulationAttatchment § 166 femte ledd

   Arbeidsgiver i riket kan likeledes søke tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset oppdrag (gruppearbeidstillatelse). Bestemmelsene i §§ 26 flg. får anvendelse, men slik at søknad fremmes for den myndighet Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt.

  • RegulationAttatchment § 166 sjette ledd

   Tillatelse til søker som nevnt i annet ledd bokstav a og femte ledd gir rett til opphold på norsk landterritorium.

 • RegulationAttatchment § 167. Pass- og grensekontroll

  Politiet har når som helst adgang til innretning som nevnt i §§ 165 og 166 for å foreta pass- og grensekontroll.

  Når det gis samtykke til inn- eller utreise over annet enn godkjent grenseovergangssted i forbindelse med arbeid som nevnt i §§ 165 og 166, jfr. § 85 tredje ledd, skal det stilles som vilkår at utgifter til transport og opphold i forbindelse med kontroll som nevnt i første ledd dekkes av arbeidsgiver.

 • RegulationAttatchment § 168. Inn- og utreise, jfr. kapittel 4

  Bestemmelsene om inn- og utreise i kapittel 4 gjelder også for utlending som reiser mellom innretning eller anlegg på kontinentalsokkelen og norsk landterritorium.

 • RegulationAttatchment Jan Mayen, jfr. lovens § 49 tredje ledd
 • RegulationAttatchment § 169. Lovens og forskriftens anvendelse på Jan Mayen

  Bestemmelsene i loven og denne forskrift får anvendelse for utlendingers adgang til og opphold på Jan Mayen så langt de passer, med de unntak og presiseringer som følger av forskrift gitt med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen, jfr. lovens § 49 tredje ledd.

 • RegulationAttatchment Svalbard, jfr. lovens § 49 fjerde ledd
 • RegulationAttatchment § 170. Lovens og forskriftens anvendelse på Svalbard

  Loven gjelder ikke for Svalbard. Det kan gis bestemmelser om kontroll med utlending som kommer fra Svalbard, jfr. lovens § 49 fjerde ledd.

  Bestemmelsene om inn- og utreise i lovens og denne forskrifts kapittel 4 gjøres gjeldende for utlending som kommer fra Svalbard til annen del av riket.

  For utenlandske reisende med turistskip eller luftfartøy, som etter opphold i annen del av riket reiser til Svalbard og senere vender tilbake derfra, kan Utlendingsdirektoratet etter søknad fra vedkommende selskap gjøre unntak fra bestemmelsen i annet ledd.

 • RegulationAttatchment Norske skip i utenriks fart, jfr. lovens §§ 49 femte ledd og 59
 • RegulationAttatchment § 171. Norske skip i utenriks fart

  Loven gjelder ikke for norske skip i utenriks fart, jfr. lovens § 49 femte ledd.

  Norske fiskefartøyer som leverer fangst i en norsk havn, anses for ikke å gå i utenriks fart. For øvrig anses norske skip for ikke å gå i utenriks fart når de tar om bord gods eller passasjerer i en norsk havn og leverer godset eller setter i land passasjerene i en norsk havn. Dette gjelder likevel ikke skip som omfattes av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), fastsatt ved kgl. res. 11. august 1989 nr. 802.

  Bestemmelsene i §§ 114 til 117 og 152 får anvendelse for norske skip i utenriks fart som anløper norsk havn.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo