Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Kapittel 9. Forskrifter, ikraftreden m.v.
 • RegulationAttatchment Forskjellige bestemmelser, jfr. lovens § 59
 • RegulationAttatchment § 197. Blanketter

  Blanketter til bruk etter denne forskrift, herunder skjemaer, etiketter, stempler, reisebevis, utlendingspass, registreringsbevis m.v., utarbeides av Utlendingsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment § 197a. Behandlingsgebyr

  For behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse betales et gebyr på 800 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om gruppearbeidstillatelse, jf. § 26, betales et gebyr på 800 kr pr. arbeidstaker.

  Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

  a)    søknad som gjelder barn under 18 år,

  b)    søknad fra utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen om oppholdstillatelse etter §§ 174 – 189a  eller fornyelse av slik tillatelse eller

  c)    søknad om fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget asyl eller som er vernet mot utsendelse etter lovens § 15 første ledd.

  Plikten til å betale gebyr gjelder ikke søknad om asyl.

  • RegulationAttatchment § 197 a første ledd

   For behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse betales et gebyr på 1.100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om gruppearbeidstillatelse, jf. § 26, betales et gebyr på 1.100 kr pr. arbeidstaker. Ved første gangs søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i § 22 eller § 24 betales et gebyr på 3.000 kr. Ved søknad om bosettingstillatelse betales et gebyr på 1.600 kr.

  • RegulationAttatchment § 197 a annet ledd

   Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

   • RegulationAttatchment § 197 a annet ledd bokstav a

    a) søknad som gjelder barn under 18 år,

   • RegulationAttatchment § 197 a annet ledd bokstav b

    b) søknad fra utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen om oppholdstillatelse etter §§ 174 – 189a  eller fornyelse av slik tillatelse,

   • RegulationAttatchment § 197 a annet ledd bokstav c

    c) søknad om fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget asyl eller som er vernet mot utsendelse etter lovens § 15 første ledd eller

   • RegulationAttatchment § 197 a annet ledd bokstav d

    d) søknad som gjelder ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending tilknyttet diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner)i riket, når slikt unntak følger av Norges folkerettslige forpliktelser. Unntaket gjelder også ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending som er hjelpepersonale ved slik stasjon.

   • RegulationAttatchment § 197 a annet ledd bokstav e
    e) søknad som er fremsatt i henhold til instruks fra departementet om midlertidig arbeids- eller oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel.
  • RegulationAttatchment § 197 a tredje ledd

   Plikten til å betale gebyr gjelder ikke søknad om asyl.

 • RegulationAttatchment § 198. Retningslinjer

  Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om saksbehandling til politiet og annen offentlig myndighet, herunder utenriksstasjon, som utfører oppgaver i henhold til loven og forskriften.

  Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi retningslinjer til Arbeids- og velferdsetaten om saksbehandling i henhold til loven og forskriften.

 • RegulationAttatchment § 199. Register og registrering

  Utlendingsdirektoratet fører sentralt register over

  a)    søknader og vedtak etter loven og denne forskrift,

  b)    asylsøkere som oppholder seg på mottakssted, jfr. §§ 59 - 60. Registeret skal også omfatte andre utlendinger som oppholder seg på mottakssted,

  c)    utstedte, fornyede og tapte reisebevis og utlendingspass, jfr. §§ 65 flg.,

  d)    utviste utlendinger, jfr. § 121.

  Retningslinjer med hensyn til registrering av personopplysninger, meldinger, søknader, vedtak m.v. gis av Utlendingsdirektoratet. Registeropplysningene skal gjøres tilgjengelige for overordnet myndighet.

  I den utstrekning det ikke strider mot lov, skal registeropplysninger etter anmodning også gjøres tilgjengelige for politiet, tollvesenet, andre berørte offentlige myndigheter og for politimyndighetene i de øvrige nordiske land.

  • RegulationAttatchment § 199 første ledd

   Utlendingsdirektoratet fører sentralt register over

  • RegulationAttatchment § 199 annet ledd

   Retningslinjer med hensyn til registrering av personopplysninger, meldinger, søknader, vedtak m.v. gis av Utlendingsdirektoratet. Registeropplysningene skal gjøres tilgjengelige for overordnet myndighet.

  • RegulationAttatchment § 199 tredje ledd

   I den utstrekning det ikke strider mot lov, skal registeropplysninger etter anmodning også gjøres tilgjengelige for politiet, tollvesenet, andre berørte offentlige myndigheter og for politimyndighetene i de øvrige nordiske land.

 • RegulationAttatchment § 200. Utlendings adgang til forbudt område

  Denne forskrift gjør ingen endring i gjeldende bestemmelser om utlendings adgang til forbudt område, jfr. lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter og lov 7. mars 1940 nr. 1 om adgangen til visse områder.

 • RegulationAttatchment § 201. Overgang over den norsk-russiske grense

  Ved overgang over den norsk-russiske grense gjelder bestemmelsene i lov 14. juli 1950 nr. 2 om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen § 3, jfr. kgl. res. 7. november 1950, ved siden av denne forskrift.

 • RegulationAttatchment Ikrafttreden og overgangsbestemmelse, jfr. lovens § 60
 • RegulationAttatchment § 202. Ikrafttreden og overgangsbestemmelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 1991. § 93 trer i kraft 25. mars 2001.

  Fra 1. januar 1991 oppheves forskrifter og bestemmelser gitt i medhold av lov 27. juli 1956 om utlendingers adgang til riket m.v.

  Tillatelser som er gitt før forskriften trer i kraft, gjelder inntil utløpet av gyldighetstiden. Det samme gjelder reisebevis og fremmedpass.

  Søknader og klager som ikke er avgjort når forskriften trer i kraft, skal behandles og avgjøres etter bestemmelsene i loven og denne forskrift.

   

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo