Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-21/2010
Dokument-ID : GI-21/2010
Saksnummer : 201006735
Dokumentdato : 15.10.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Arbeidsdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Instruks om realitetsbehandling og prioritering av asylsaker der Hellas er ansvarlig Dublin-land

Departementet viser til Utlendingsnemndas beslutning av 12.10.2010 om inntil videre å suspendere utreiseplikten for utlendinger som har fått vedtak fra UDI og UNE om retur til Hellas i medhold av Dublin-forordningen.

Videre viser vi til brev fra UDI av 12.10.2010 der det foreslås at aktuelle saker inntil videre tas til realitetsbehandling i Norge i henhold til suverenitetsklausulen i Dublin-forordningen. Direktoratet viser til at realitetsbehandling totalt sett vil gjøre at søkerne kommer raskere gjennom asylprosessen, med kortere oppholdstid i mottak. Det vises også til muligheten for at berostillelse vil kunne føre til en realitetsvurdering av disse sakene på et senere tidspunkt.

UDI har også opplyst at de innenfor aktuelle saksgruppe, vil prioritere de sakene som ligger an til avslag. UDI ber departementet også instruere UNE og PU om å prioritere saker innenfor den aktuelle gruppen hvor det erfaringsmessig er høy avslagsprosent og hvor man faktisk kan gjennomføre returer til hjemlandet.

Departementet er enig i direktoratets forslag om å realitetsbehandle aktuelle saker. UDI instrueres således om å benytte suverenitetsklausulen i Dublin II- forordningen for aktuelle saker. I tråd med UDIs forslag instrueres UDI også om å prioritere sakene innenfor den aktuelle saksgruppe hvor det erfaringsmessig er høy avslagsprosent. Vi ber UDI gjøre en nærmere vurdering av hvordan gruppen av prioriterte saker skal avgrenses.

De aktuelle sakene skal også prioriteres av Utlendingsnemnda(UNE). Vi ber derfor direktoratet om å gjøre UNE særskilt oppmerksom på disse sakene ved oversendelse til klagebehandling i UNE. Videre vil Politiets utlendingsenhet (PU) instrueres om å prioritere arbeidet med retur av personer med endelig avslag innenfor aktuelle saksgruppe.

Departementet ber også om at UDI fortsatt følger vanlige rutiner for å kunne i like stor grad som før, avdekke hvorvidt Hellas er ansvarlig for asylsøknadene etter Dublin-forordningens regler.

 

Med hilsen

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo