Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2014-001-GI
Saksnummer : 14/238
Dokumentdato : 14.02.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria


Vi viser til praksisforeleggelse fra utlendingsdirektoratet (UDI) datert 9. januar 2014 vedrørende ovennevnte.

UDI viser i praksisforeleggelsen til at det på nåværende tidspunkt er noe usikkert hvorvidt man har tilstrekkelig informasjon til å konkludere mht. om de faktiske forholdene i Bulgaria er så krevende at det vil innebære brudd på våre forpliktelser å sende asylsøkere tilbake dit. Det vises videre til at det er iverksatt flere hjelpetiltak og at ytterligere hjelpetiltak planlegges i samarbeid med ulike bistandspartnere, med sikte på å bedre situasjonen i Bulgaria i nær fremtid. UDI foreslår på denne bakgrunn at direktoratet fortsetter å sende anmodning og fatte vedtak i de sakene hvor Bulgaria er ansvarlig medlemsland iht. kriteriene i Dublin III-forordningen, men at det gis utsatt iverksettelse i disse sakene, slik at utreiseplikten suspenderes inntil videre.

Departementet slutter seg til UDIs forslag om å fortsette å sende anmodning og fatte vedtak i disse sakene, men vi samtykker ikke til forslag til ny praksis vedrørende utsatt iverksettelse på generelt grunnlag.

Instruks
Departementet instruerer med dette UDI om å fortsette å behandle saker fra asylsøkere som har kommet til Norge via Bulgaria etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b, herunder å sende anmodning om tilbaketakelse og fatte vedtak om overføring i de sakene hvor Bulgaria er ansvarlig medlemsland etter kriteriene i Dublin III-forordningen. UDI skal ikke innvilge begjæringer om utsatt iverksettelse på generelt grunnlag i disse sakene.

Vi forutsetter at UDI løpende innhenter informasjon og holder seg oppdatert om forholdene i Bulgaria samt andre Dublin-lands praksis. Også departementet vil følge situasjonen tett. Vi ber om UDIs vurdering av den faktiske situasjonen i Bulgaria/utvikling av betydning for norsk praksis (og som ev. kan tilsi endringer i instruksen her) mv. senest 10. april 2014, ev. tidligere dersom nye forhold i saken skulle tilsi det.

Med hilsen

Terje Sjeggestad e.f.
ekspedisjonssjef

Nina E.D. Mørk
avdelingsdirektør

 

Siste endringer
 • Opphevet: 2014-001-GI Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria (02.06.2014)
  Erstattes av:  GI-06/2014 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria

  Instruksen er opphevet og erstattet.

 • Ny: 2014-001-GI Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria (17.02.2014)

  Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om at UDI skal fortsette å behandle saker fra asylsøkere som har kommet til Norge via Bulgaria etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b, herunder å sende anmodning om tilbaketakelse og fatte vedtak om overføring i de sakene hvor Bulgaria er ansvarlig medlemsland etter kriteriene i Dublin III-forordningen. UDI skal ikke innvilge begjæringer om utsatt iverksettelse på generelt grunnlag i disse sakene. Instruksen er et svar på en praksisforeleggelse fra 9. januar 2014.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo