Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-09/2017
Dokumentdato : 25.07.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Siste endringer
 • Opphevet: GI-09/2017 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd (12.12.2017)
 • Ny: 2017-07-25-JD Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd (26.07.2017)

  Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet av 25. juli 2017. Departementet instruerer UDI og UNE om å avvente saksbehandlingen av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd frem til regelverket er endret. Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om tilbakekall, og sakene skal heller ikke utredes. Også relaterte saker som ikke kan avgjøres før det foreligger avgjørelse i en sak om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd, skal berostilles. Dette kan f.eks. gjelde søknader om familiegjenforening, permanent oppholdstillatelse, reisedokument og norsk statsborgerskap der referansepersonen har fått sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap berostilt. Instruksen trer i kraft straks. Samtidig oppheves instruks GI-01/2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo