Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

AID-2008-03-27
Dokument-ID : AID-2008-03-27
Saksnummer : 200705347-
Dokumentdato : 27.03.2008
Mottakere :

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger

Etter utlendingslovens § 22 skal Utlendingsdirektoratet fatte vedtak om overføring av flyktning etter de retningslinjer som er fastsatt av overordnet myndighet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir her slike retningslinjer. Retningslinjene gjelder også for andre forhold knyttet til arbeidet med overføringsflyktninger, så som fordelingen av de årlige kvotene og samarbeid med andre myndigheter, med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og andre organisasjoner. Det legges til grunn at faglige synspunkter innhentes fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og at IMDi deltar i de sammenhenger det er relevant.

1) Generelt

Norges tilbud om gjenbosetting av flyktninger er uttrykk for vilje til solidarisk å bidra til å løse situasjonen til flyktninger som lever under utrygge og eller svært vanskelige forhold der de er. Norge har stor frihetsgrad med hensyn til valg av omfang og utforming for dette arbeidet.

For Norges arbeid med overføringsflyktninger skal det legges vekt på anbefalingene i UNHCRs håndbok for gjenbosetting. Overføring av vitner ved internasjonale straffedomstoler er regulert i egne avtaler, Disse sakene behandles i hovedsak på samme måte som saker om overføringsflyktninger.

2) Rolle- og ansvarsdeling

AID styrer arbeidet med overføringsflyktninger gjennom forslag til Stortinget om kvotens størrelse, gjennom fastsettelse av kvotens sammensetning og gjennom fastsettelse av kriterier for uttak av den enkelte flyktning. AID fastsetter også prosessen for fastsettelsen av kvotens sammensetning.

UDI skal, etter å ha fått innspill fra IMDi og andre, foreslå sammensetning av kvoten. Det skal i forslaget tas hensyn til UNHCRs vurderinger av hvilke grupper som har behov for gjenbosetting i Norge og til kommunenes kapasitet til å gi egnete tilbud. UDI og IMDi avgjør hvordan disse hensynene best avveies.

UDI har ansvar for å fatte vedtak om innreise og status for personer som tilbys gjenbosetting i Norge i henhold til utlendingsloven med forskrift, og innenfor rammene som er gitt ved departementets retningslinjer. UDI vurderer også behovet for nødvendig informasjon og dokumentasjon for at beslutning om uttak skal kunne fattes, herunder om personer som fremmes for overføring skal intervjues av norske tjenestemenn.

IMDi har ansvaret for å bosette de som blir overført innenfor gjeldende bosettingsordning. IMDi er også ansvarlig for at flyktningene og aktuelle bosettingskommuner får relevant informasjon før flyktningene kommer til Norge.

3) Kvotens størrelse

Stortinget fastsetter størrelsen på de årlige kvotene på grunnlag av regjeringens forslag til statsbudsjett. Kvoten angir hvor mange plasser for overføringsflyktninger som kan nyttes.

Kvoteplassene kan anvendes fleksibelt innenfor treårige rammer. Innenfor disse rammene kan etterfølgende års kvoteplasser forskutteres og ubrukte plasser overføres til etterfølgende år.

Adgangen til å anvende denne fleksibiliteten må relateres til:

a) Varierende gjenbosettingsbehov.

b) Variasjoner i UNHCRs kapasitet til å fremme saker om overføring.

c) Variasjoner i kommunenes kapasitet til å ta imot overføringsflyktninger.

For de to første årene i de fleksible treårsperiodene står UDI fritt til å anvende +/- 5 % av plassene på de gjeldende års kvote. Dersom det er behov for å anvende flere eller færre plasser enn dette, skal UDI ta dette opp skriftlig med departementet på forhånd. UDI bør da kunne vise til ett eller flere av hensynene nevnt over.

For det siste året i de fleksible treårsperiodene skal UDI så langt mulig utlikne variasjonene de to forrige årene slik at de samlete plassene i treårsperiodene er best mulig utnyttet. Det samlede uttaket for treårsperioden sett under ett skal ikke overstige det antallet som budsjettvedtakene i Stortinget gir rom for.

Uttak av flyktninggrupper som et år er tildelt egne underkvoter, kan i omfang variere med +/- 15 % i forhold til underkvotenes størrelse, men innenfor den årlige rammen totalt sett, jf. omtale ovenfor.

4) Prosessen for fastsettelse av kvotens sammensetning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsetter kvotens sammensetning, bl.a. basert på informasjon, vurderinger og forslag utarbeidet av UDI etter samråd med IMDi.

Prosessen som leder fram til vedtak om kvotens sammensetning, starter tidlig året før det aktuelle kvoteåret. Tidsskjema for denne prosessen er beskrevet nedenfor. De angitte tidspunktene kan avvikes noe. Dersom avviket blir betydelig, skal AID varsles skriftlig.

Mars: UDI og IMDi foretar innen utløpet av mars en oppsummering og evaluering av uttaks- og bosettingsarbeid året før. Dette skal bl.a. inkludere:

  • en evaluering av samarbeidet med de aktuelle UNHCR-kontorene, 
  • en evaluering av hvor vellykket bosettings- og introduksjonsarbeidet har vært for de mottatte flyktninggruppene (der bosetting av gruppene har pågått over flere år, trekkes også erfaringene fra tidligere kull inn.)
  • en anbefaling av om de aktuelle gruppene fortsatt bør tilbys gjenbosetting i Norge, og om dette bør gjøres i samme, i større eller i mindre omfang. Dette er mest aktuelt for gruppene som på det tidspunktet fortsatt er tildelt underkvoter.

Hovedpunktene i oppsummeringen, evalueringen og anbefalingen skal meddeles AID skriftlig.

Mars/april: UDI og IMDi innhenter synspunkter om hvilke flyktninggrupper Norge bør tilby gjenbosetting fra relevante frivillige organisasjoner og eventuelle eksperter/ ressurspersoner. Fra UDI og IMDi’s side bør det redegjøres for gruppene som tas ut inneværende år. Organisasjonene bes kommentere dette og eventuelt foreslå nye flyktninggrupper. Hovedpunktene meddeles AID skriftlig.

Mai: AID innhenter synspunkter fra Utenriksdepartementet på hvilke flyktninggrupper Norge bør tilby gjenbosetting og på hvordan gjenbosettingen kan inngå i en bred norsk flyktningpolitisk strategi.

Mai/juni: AID innhenter synspunkter fra UNHCR. Dette kan enten skje skriftlig, eller i et eget møte om norske erfaringer med uttak av overføringsflyktninger, og UNHCRs vurdering av behov for fremtidig gjenbosetting. (Dette kan eventuelt avholdes i tilknytning til det årlige beskyttelsesmøtet mellom UNHCR og Norge.)

Juni: Basert på innspill fra UDI, IMDI, UD og UNHCR legger administrasjonen i AID frem forslag til retningslinjer for fordeling av kvoten for neste år, og forslag til hva man fra norsk side kan indikere overfor UNHCR. Statsråden vurderer dette, og gir et foreløpig mandat for det videre arbeidet.

Juni/juli: AID indikerer fordelingen av etterfølgende års kvote på indikasjonsmøtet med UNHCR og de andre gjenbosettingslandene i tilknytning til ATC (Annual Tripartite Consultations). AID sender etter ATC-møtet brev til UDI og IMDi med retningslinjer for det videre arbeidet med planleggingen av neste års uttak av overføringsflyktninger.

Oktober: UDI foreslår etter samråd med IMDi en spesifisert fordeling av kvoten på grunnlag av Regjeringens forslag til kvoten totale størrelse i St.prp. nr. 1.

November: AID fastsetter, med forbehold om Stortingets godkjenning, kvotens sammensetning og meddeler denne til UDI, med kopi til IMDi. UDI melder dette omgående til UNHCR.

5) Kvotens sammensetning/underkvoter

Kvoten settes sammen av underkvoter for nærmere angitte flyktninggrupper og -kategorier. Noen plasser kan holdes åpne for å gi fleksibilitet til å kunne fange opp nye behov som kan oppstå i løpet av året, og mulighet til å gi tilbud til enkeltflyktninger som ikke faller inn under de fastsatte gruppene og kategoriene.

UDI skal foreta uttak i tråd med fastsatt fordeling. Underkvotene for flyktninggrupper og ikke-fordelt underkvote kan overskrides med inntil 15 %, dog innenfor angitte rammer for samlet uttak det enkelte år. Behov eller ønske om større overskridelser skal tas opp med departementet, jf. pkt. 3 i dette brevet.

Under gis retningslinjer for kategoriene det er aktuelt å gi underkvoter for:

a) Hastesaker: UDI skal ha en prosedyre som gjør det mulig å fatte vedtak på grunnlag av forelagte dokumenter innen 48 timer. Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst eller dersom det er indikasjoner på at saken bør forelegges departementet, kan ikke denne tidsfristen holdes.

b) Medisinske saker: AID avklarer forslag til underkvote med Helse- og omsorgsdepartementet.

c) Konvertible plasser: Midler tilsvarende et gitt antall kvoteplasser fordeles i statsbudsjettet til henholdsvis IMDi’s drift og til post 690, post 73 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak. Sistnevnte post administreres av UDI og disponeres i samråd med departementet. Etter nærmere oppdrag fra departementet foreslår UDI støttetiltak som kan fremme gjenbosettingsarbeidet. Midler som ikke blir brukt til støttetiltak, skal brukes til overføring av flyktninger til Norge.

6) Momenter det skal tas hensyn til ved fastsettelse av kvotens sammensetning

Etter prosessbeskrivelsen over (jf. pkt. 4), skal UDI og IMDi gi innspill til vurderingen av kvotens sammensetning på grunnlag av blant annet en oppsummering og evaluering av foregående års gjenbosettingsarbeid. Dette innspillet bør bl.a. ta utgangspunkt i momentene d), e) og f) under.

I oktober skal UDI og IMDi gi et endelig forslag til kvotens sammensetning. Dette skal bygge på en avveining av alle momentene under.

a) Flyktninggruppers behov for beskyttelse og en varig løsning. Her skal det legges vekt på UNHCRs vurderinger, slik disse kommer til uttrykk i den årlige Projected Global Resettlement Need og i supplerende oppdateringer.

b) Mulighetene for en flernasjonal koordinert innsats for å løse en fastlåst og langvarig flyktningsituasjon.

c) Mulighetene for en strategisk gevinst i form av en løsning eller bedrete forhold for flyktninger som selv ikke tilbys gjenbosetting.

d) Erfaringer med det operative samarbeidet med UNHCR ved aktuelle uttakssteder.

e) Kapasiteten på tjenestetilbudet for bosatte flyktninger i kommunene og kommunenes kapasitet til å tilpasse tjenestene til flyktninggruppenes særlige behov. Dette momentet kan tilsi fortsatt uttak av grupper det allerede er funnet tilpassete opplegg for.

f) Kommunenes vurdering av resultatet for bosettings- og integreringsarbeidet.

7) Kriterier for uttak

 

Vedtak om uttak av enkeltpersoner skal bygge på vurderinger av:

a) Behov for internasjonal beskyttelse. Det skal her både ses hen til flyktningens grunn til å forlate hjemlandet, risikoen ved retur og sikkerheten i oppholdslandet. Utgangspunkt tas i UNHCRs vurdering. Samtidig skal beskyttelsesvurderingen i saker om overføring ligge på tilnærmet samme nivå som i asylsaker. Dette gjelder også troverdighetsvurderingen.

b) Behov for gjenbosetting. Det skal ses hen til utsiktene til å oppnå andre varige løsninger på kort og mellomlang sikt.

c) Kvinneperspektiv. Ved uttak skal det ses særlig hen til kvinners behov. Minst 55 % av det totale antall personer som overføres innenfor kvoteordningen, skal være kvinner, og minst 15 % skal være i kategorien ”utsatte kvinner”.

d) Utelukkelse. Personer som omfattes av flyktningkonvensjonens regler om utelukkelse, skal som utgangspunkt ikke tilbys gjenbosetting i Norge.

e) Atferd. Eksempelvis personer som har hatt en kjent kriminell atferd eller tungt rusmisbruk, skal som utgangspunkt ikke tilbys gjenbosetting i Norge.

Vi viser for øvrig til rundskriv AI-21/2007 Instruks om behandling av saker etter utlendingslovens § 38 tredje ledd og utlendingsloven § 22 som gir regler for når og hvordan UDI skal forelegge enkeltsaker om overføring for vurdering av eventuell instruks.

Vi viser også til UDIs avtale med PST for vurdering av hensynet til rikets sikkerhet.

8) Framgangsmåte ved uttak

Vi viser til pkt. 2 ovenfor. UDI har ansvar for at beslutning om uttak som overføringsflyktning tas på en betryggende måte, herunder om det er behov for intervju av den enkelte flyktning.

Erfaringene med ulike uttaksformer skal inngå i den oppsummeringen og evalueringen UDI og IMDi skal foreta og innberette til departementet, jf. pkt. 4.

9) Adgang til å fremme saker om overføring

Saker som UNHCR forelegger skal ha prioritet. Dersom det passer etter de prioriteringer departementet gir, kan UDI i tillegg behandle saker forelagt av:

a) Andre mellomstatlige organisasjoner,

b) Norsk utenriksstasjon,

c) Internasjonale straffedomstoler Norge har inngått vitnegjenbosettingsavtale med,

d) Norske PEN. Det gjelder bare for personer omfattet av fribyordningen,

e) Norske frivillige organisasjoner med tilstedeværelse i områder der UNHCR ikke har det.

Vedtak i saker fremmet av organisasjoner som nevnt i d) og e) over skal i antall begrenses til 15 % av tilgjengelige ikke-forhåndsfordelte plasser.

 

Med hilsen

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
Barbro A. Bakken
ekspedisjonssjef

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo