Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 første ledd 

UDI praksisnotater

PN 2008-017
Dokument-ID : PN 2008-017
Dokumentdato : 06.02.2008

Visumpraksis for Tyrkia

flagg

Utenriksstasjoner

Ambassaden i Ankara

Hjemmeside www.norway.org.tr/

Hva er et visum?

kartUtenlandske borgere som ønsker å reise til Norge, må som hovedregel ha visum. Hvilken type visum det skal søkes om, avhenger av formålet med besøket. Informasjon om de forskjellige visumkategoriene, søknadsprosedyren, vilkårene og kravene til dokumentasjon finnes på UDIs internettsider og i det generelle praksisnotatet for visumsaker. Der defineres begreper nærmere.

Et visum er en tillatelse til å reise inn i og oppholde seg i Norge og andre Schengen-land i maksimum 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Besøk på visum forutsetter at søkeren skal returnere ved utløpet av visumperioden. Dersom formålet med reisen er opphold utover 90 dager, skal det søkes om oppholdstillatelse. Er formålet arbeid, skal det i utgangspunktet søkes om arbeidstillatelse.

Norge er forpliktet gjennom Schengen-samarbeidet til å harmonisere praksis og konsultere de øvrige medlemsstatene. Dette innebærer et utstrakt konsulært samarbeid med de øvrige Schengen-land om håndteringen av visumsaker.

Hvem kan få visum?

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få et visum. Ett av vilkårene er at innvandringspolitiske hensyn ikke er til hinder for at visum kan gis.

I vurderingen av innvandringspolitiske hensyn er søkerens generelle og individuelle returforutsetninger sentrale og vurderes opp mot eventuelle velferdshensyn.

Generelle returforutsetninger/utvandringspotensial

Med generelle returforutsetninger menes den aktuelle situasjonen i søkerens hjemland/oppholdsland. Både økonomiske, sosiale og politiske forhold i landet eventuelt i regioner inngår i denne vurderingen.

Tyrkia regnes for å være et land med stort utvandringspotensial.

I visumsaker fra Tyrkia er det erfaringsmessig problemer med utstrakt bruk av falske dokumenter. Alle attester verifiseres. I enkelte saker foreligger det tvil om Norge er hovedreisemålet. Videre kan det være tvil knyttet til det reelle formålet med besøket, eksempelvis om formålet er besøk til slektninger eller arbeid. Det er også i enkelte saker problemstillinger knyttet til proforma - ekteskap.

Borgere fra Tyrkia utgjør en stor innvandringsgruppe i Norge.

Individuelle returforutsetninger

Med individuelle returforutsetninger menes søkerens tilknytning til hjemlandet/oppholdslandet. Det legges blant annet vekt på søkerens alder, om søkeren har arbeid, etablert familie i hjemlandet, eiendom og økonomiske/sosiale forpliktelser.

Videre har det betydning om søkeren tidligere har hatt visum og overholdt visumbetingelsene, samt om søkerens nære familie har utvandret. Forhold knyttet til referansen har også betydning.

Velferdshensyn

Selv om søkeren anses å ha svake returforutsetninger, kan relasjoner og/eller en begivenhet vurderes som så tungtveiende at søkeren likevel kan gis visum. Besøk til nær familie kan være et slikt velferdshensyn. Videre kan ekstraordinære hendelser, som dødsfall eller livstruende sykdom i nær familie, også være et hensyn som kan ha betydning for vurderingen. Det foretas en forholdsmessig vurdering.

Retningslinjer for praksis

Det foretas en konkret individuell vurdering av hver enkelt sak. Nedenfor skisseres praksis for de vanligste søkergruppene fra Tyrkia. Praksis er kun veiledende og justeres/endres fortløpende dersom situasjonen i landet forandrer seg.

Foreldre:

Det anses som et sterkt velferdshensyn å kunne besøke sine barn. Som hovedregel gis visum til begge foreldre samtidig. Er returforutsetningene dårlige, kan visum gis til den ene av foreldrene først. Når denne har returnert kan den andre gis visum. Enker/enkemenn uten barn som forsørger dem i hjemlandet anses for å ha svake returforutsetninger.

Barn:

Det anses som et sterkt velferdshensyn å kunne besøke sine foreldre. Voksne barn kan i utgangspunktet innvilges visum dersom det dokumenteres at søkeren har gode returforutsetninger.

Besteforeldre:

Det anses som et velferdshensyn å kunne besøke barnebarn, men ikke så tungtveiende som besøk til barn. Visum kan i utgangspunktet innvilges dersom det dokumenteres at søkeren har gode returforutsetninger.

Søsken:

Det anses som et velferdshensyn å kunne besøke sine søsken. Søsken kan innvilges visum dersom det dokumenteres gode returforutsetninger. Det legges vekt på søkerens alder, om søkeren har etablert familie eller dokumentert arbeid. Det er av betydning hvor lenge arbeidet har vart, hvilken type arbeid søkeren har og hvilken inntekt arbeidet gir. Videre må søkeren kunne dokumentere fri fra arbeidet i den aktuelle perioden. Når familier søker sammen, gis det mulighet for at den med sterkest tilknytning til Norge innvilges visum, mens de øvrige familiemedlemmene som hovedregel avslås.

Fjernere slekt/andre:

Besøk til fjern familie/andre ansees ikke å være et velferdshensyn. Hovedregelen er at disse søknadene kun innvilges hvis de individuelle returforutsetningene er svært gode. Det tas med i vurderingen hva som er oppgitt som formål med besøket.

Kjæreste:

Besøk til kjæreste kan anses som et velferdshensyn. Hvor tungtveiende velferdshensynet anses å være, beror på en vurdering av hvor etablert forholdet mellom søkeren og referansen er. Momenter vil være hvor lenge søkeren og referansen har kjent hverandre og hvor mange ganger de har truffet hverandre i denne perioden. Videre er det et moment hvorvidt søkeren og referanse kan kommunisere på samme språk og om de har møttes. Søkeren må ha gode returforutsetninger, og det må ikke være tvil om det oppgitte formålet.

Forretningsbesøk:

Søkeren må ha svært gode returforutsetninger. Søkeren må dokumentere et reelt behov for å reise til Norge. Det må ikke foreligge tvil om formålet. Det er også av betydning hvem som har tatt initiativ til besøket. Formålet undersøkes i hver enkelt sak. Forretningsreisende må ha invitasjon fra forretningsforbindelsen, hotellreservasjon/losji og økonomisk evne til å dekke utgifter til reise og opphold. Forretningsdriften i Tyrkia må være godt dokumentert.

Kulturelle/politiske arrangementer:

Søkeren må dokumentere et reelt behov for å reise til Norge. Det må ikke foreligge tvil om formålet. Formålet må være seriøst og undersøkes i hver sak. Momenter som vurderes er blant annet hvilken rolle søkeren har på arrangementet og hvem som har tatt initiativ til søkerens deltagelse. Det legges også vekt på arrangementets samfunnsmessige og politiske betydning og erfaring med tidligere arrangement. Søkeren må ha invitasjon fra arrangøren, hotellreservasjon/losji og økonomisk evne til å dekke utgifter til reise og opphold. De individuelle returforutsetningene må være svært gode. Hver søker i en gruppe vurderes individuelt med hensyn til hvorvidt formål og returforutsetninger tilsier at det kan gis visum.

Turist:

Turistbesøk regnes ikke som et velferdshensyn. Som hovedregel avslås søknadene. Søkeren får unntaksvis visum, dersom det dokumenteres svært gode returforutsetninger, for eksempel ved utstrakt reisevirksomhet i Schengen. Det må fremlegges reiserute, reservasjon av transportmiddel og bekreftelse av hotellbestilling. I tillegg må søkeren dokumentere tilstrekkelige økonomiske midler til reise og opphold. Det må ikke foreligge tvil om formålet.

Generelt for alle kategorier:

For alle kategorier gjelder det at andre generelle vilkår må være oppfylt og at ikke sikkerhetsmessige/ utenrikspolitiske hensyn taler mot at visum innvilges.

Søknaden avslås hvis det er grunn til å tro at søkeren ikke vil forlate Schengen-området ved visumperiodens utløp.

Nyttige lenker:

For nærmere informasjon om hva som kreves vedlagt søknaden, se ambassadens hjemmeside. 

 • Det generelle praksisnotatet for visumsaker 
 • UDIs generelle faktaark om visum
 • Saksbehandlingstid
 • Ambassaden i Ankara www.norway.org.tr/Embassy/embassy1/ 

__________________________________________________________________________________________________

 

Siste endringer
 • PN 2008-017 Visumpraksis for Tyrkia (05.07.2012)

  Oppheves som følge av ny struktur for visumpraksis.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo