Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2007-011
Dokument-ID : RS 2007-011
Saksnummer : 12/1730-18
Sist endret : 06.08.2007
Dokumentdato : 01.06.2007
Mottakere :

Norske kommuner

Alternativ mottaksplassering - tilskudd til kommuner som inngår avtale med UDI

1. Om ordningen

1.1 Målgrupper og kriterier

1.2 Botilbudets varighet

2. Saksgang

2.1 Saksforberedelse

2.2 Vedtak om alternativ mottaksplassering

2.3 Avtale mellom kommunen og UDI

3. Økonomi

3.1 Tilskudd

3.2 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige

1. Om ordningen

Alternativ mottaksplassering innebærer at Utlendingsdirektoratet (UDI) ved regionkontoret inngår en skriftlig og gjensidig forpliktende avtale med en kommune om å gi en person uten oppholdstillatelse et botilbud i stedet for opphold i statlig mottak. Avtalekommunen ivaretar da de oppfølgingsbehov personen måtte ha i avtaleperioden. Ordningen kan også benyttes for personer med tillatelse som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse.

UDI utbetaler et økonomisk tilskudd og holder kommunen orientert om forhold ved vedkommendes sak som får betydning for avtalens varighet.

Saksbehandling og utbetaling av tilskudd forvaltes av UDI/Region- og mottaksavdelingen.

1.1 Målgrupper og kriterier

Alternativ mottaksplassering kan benyttes når UDI finner det urimelig at en person er henvist til en plass i det ordinære mottakssystemet. Det vil primært være når vedkommende

 • har ektefelle og/eller barn bosatt i Norge
 • var lovlig etablert i en kommune før det ble fremmet søknad om asyl

Enslige mindreårige asylsøkere kan vurderes for alternativ mottaksplassering når de

 • har nær familie eller andre naturlige omsorgspersoner bosatt i Norge, og under forutsetning av at det er forhåndsavklart med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at vedkommende vil bli bosatt i avtalekommunen hvis han/hun får oppholdstillatelse

Medisinske og/eller psykososiale forhold kan gi grunnlag for alternativ mottaksplassering når UDI, ut ifra en totalvurdering, finner at det gir en bedre løsning enn plassering i det ordinære mottakssystemet. 

1.2 Botilbudets varighet

En alternativ mottaksplass er et midlertidig botilbud på lik linje med plass i det ordinære statlige mottaksapparatet. Tilbudet gjelder fra det tidspunktet avtalen mellom UDI og kommunen spesifiserer og så lenge vedkommende har krav på mottaksplass.

Når en person får oppholdstillatelse som gir rett til bosetting faller botilbudet bort

 • når vedkommende blir bosatt i avtalekommunen: en uke etter dato for vedtak om oppholdstillatelse
 • når vedkommende blir bosatt i annen kommune enn avtalekommunen: fra fastsatt dato for flytting til bosettingskommunen
 • når vedkommende egenetablerer seg utenfor avtalekommunen: fra flyttedato

Når en person får endelig avslag på asylsøknaden faller botilbudet bort etter samme regler og med samme unntak som for beboere i ordinære mottak, nærmere beskrevet i AID rundskriv A-2006-003.

Følgende grupper får forlenget botilbudet selv om utreisefrist er oversittet:

 • enslige mindreårige, herunder personer som har fylt 18 år etter at de fikk alternativ mottaksplass
 • barnefamilier
 • gravide og personer med alvorlige dokumenterbare medisinske og/eller psykososiale problemer
 • personer som samarbeider med IOM eller politiet om uttransportering

Personer med endelig avslag som ikke får forlenget botilbud, og som ikke forlater landet når utreisefristen utløper, vil UDI henvise tilbake til mottak.

Avtalekommunen vil motta kopier av all korrespondanse UDI måtte ha med personer som mister botilbudet.

2. Saksgang

2.1 Saksforberedelse

UDIs saksbehandling bygger på en skriftlig og begrunnet anmodning om alternativ mottaksplass fra personen selv. For enslige mindreårige skal anmodningen formidles av mottaket der vedkommende bor og være bekreftet av verge.

Anmodninger vurderes individuelt og tas opp med aktuell kommune dersom kriteriene for alternativ mottaksplassering er oppfylt.

2.2 Vedtak om alternativ mottaksplassering

Regionkontorenes vedtak i saker som gjelder alternativ mottaksplassering er enkeltvedtak etter forvatningsloven. De blir grunngitt, men kan ikke påklages, jf. utlendingsloven § 41a tredje ledd.

Avtalekommunen får kopi av innvilgelsesvedtak.

2.3 Avtale mellom kommunen og UDI

Dersom kommunen samtykker skal det inngås en gjensidig forpliktende og skriftlig avtale mellom UDI og kommunen om alternativ mottaksplassering av navngitt(e) person(er).

Hvis personen er enslig mindreårig asylsøker skal avtalen inneholde en beskrivelse av hvilken oppfølging kommunen vil gi, samt en bekreftelse på at vedkommende vil bli bosatt i kommunen hvis han/hun får tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse.

Avtaleperioden følger botilbudets varighet (se pkt. 1.2). Der avtalen gjelder en person med oversittet utreisefrist, men med forlenget botilbud, opphører avtalen ved uttransportering.

3. Økonomi

3.1 Tilskudd

På bakgrunn av inngått avtale om alternativ mottaksplassering, utbetaler UDI et forskudd til kommunene for fire måneder for hver person avtalen omfatter. Videre utbetaling av tilskudd skjer deretter etterskuddsvis hvert kvartal. Tilskuddet gis også for barn som blir født i løpet av avtaleperioden, forutsatt at avtalen utvides til også å omfatte barnet, og at nødvendig dokumentasjon er fremskaffet. Kommunen skal ikke sende krav til UDI. For sats, se vedlegg.

3.2 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige

For plassering av enslige mindreårige asylsøkere vil kommunen, i tillegg til tilskuddet fra UDI, få utbetalt et særskilt kommunalt tilskudd i henhold til gjeldende rundskriv fra IMDi. (ref http://www.imdi.no/).

Gry Aalde
avdelingsdirektør

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2007-011 Alternativ mottaksplassering - tilskudd til kommuner som inngår avtale med UDI (11.10.2013)
  Erstattes av:  RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering

  RS 2007-011 er opphevet og erstattet av RS 2013-013.

 • Endret: RS 2007-011 Alternativ mottaksplassering - tilskudd til kommuner som inngår avtale med UDI (07.11.2012)

  Rundskrivet er endret som følge av nye satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering (AMOT).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo